Portal de la Transparència

Introducció

L’entrada en vigor de la Llei 19/2013 i de la Llei 19/2014, ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern, requereix el compliment de l’obligació de publicitat activa, que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d’informació de l’opinió pública.

Per facilitar l’accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació, hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu, econòmic i pressupostari a què fan referència les esmentades lleis. La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i comprensible per als interessats, mitjançant accés fàcil i gratuït i d’acord amb els principis tècnics d’accessibilitat universal, interoperabilitat i reutilització. Aquesta informació s’actualitzarà de manera periòdica.

Informació Organitzativa

FUNCIONS

Tal com s’estableix a l’article 5 del Estatuts (Finalitats fundacionals), la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya té per objecte exercir les funcions de conciliació, mediació i arbitratge en benefici de les empreses i treballadors de Catalunya, prevists als diferents Acord Interprofessionals de Catalunya signats per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya (DOGC núm. 1397, de 23 de gener de 1991; DOGC núm. 4466 de 9 de setembre de 2005; i DOGC 7112 de 3 de maig de 2016), així com en el seu Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya (DOGC 4490, de 17 d’octubre de 2005).

ÒRGAN DE DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Als efectes establerts al Capítol II del Títol III (Organització i funcionament de la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es constitueix el Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya.

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat està constituït per vuit membres, d’acord amb el desglossament següent: dos membres designats per Foment del Treball Nacional, dos per PIMEC, dos per la Unió General de Treballadors de Catalunya i dos per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

El Patronat, a data 31 de setembre de 2023, està integrat per les següents persones:

 • Presidenta: Cristina Torre López (Comissió Obrera Nacional de Catalunya)
 • Vicepresident: Josep Ginesta i Vicente (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
 • Secretaria: Núria Gilgado Barbadilla (Unió General de Treballadors de Catalunya
 • Tresorer: Javier Ibars Álvaro (Foment del Treball Nacional)
 • Vocal: Jesús Manuel Rubio del Pozo (Unió General de Treballadors de Catalunya)
 • Vocal: Silvia Miró Martí (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
 • Vocal: Yésika Aguilar Granados (Foment del Treball Nacional)
 • Vocal: Francesc Montoro Brotons (Comissió Obrera Nacional de Catalunya)

PLANTILLA

La Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, a data 31 de setembre de 2023, té en plantilla de set treballadors: un gerent, tres secretaris/es d’actes i tres administratius/ves.

Marc Jurídic

NORMATIVA APLICABLE

a) Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
b) Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques.
c) Llei 16/2008, de 23 de setembre de mesures fiscals i financeres

Informació Econòmica i Pressupostària

SUBVENCIONS

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ PRIVADA TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 2022-2025

 • Nom del projecte: Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya
 • Parts signants: Generalitat de Catalunya i Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya
 • Objecte: Cobrir les despeses ordinàries i de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya corresponents als anys 2022-2025
 • Durada: Des de l’1 de gener de 2022 al 31 desembre de 2025
  Import 3.550.000 €
 • Aportacions de les parts sobre pressupost aprovat: 100% Generalitat de Catalunya

ADDENDA MODIFICACIÓ PAGAMENT

ADDENDA APORTACIÓ 2023

RETRIBUCIONS

Tal com s’estableix a l’article 21 dels Estatuts de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.