TLC. Capítol 5 – Comissions Tècniques del Tribunal Laboral de Catalunya

Article 18: De les Comissions tècniques

18.1. En el si del Tribunal Laboral de Catalunya, podran crear-se per acord unànime de les diferents organitzacions que componen la Comissió d’aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, les Comissions tècniques que es creguin indispensables per determinar, en funció del objecte del conflicte, els aspectes tècnics imprescindibles en matèria d’organització del treball; situació econòmica-financera d’empreses; disposicions reglamentàries en matèria de prevenció de riscos de caràcter laboral, igualtat d’oportunitats, no-discriminació per raó de gènere o qualsevol altra matèria que requereixi la intervenció i dictamen d’experts tècnics.

18.2. Les Comissions tècniques que es creïn en el si del Tribunal Laboral de Catalunya estaran compostes del nombre de persones tècniques que en cada cas es determini, designades per les organitzacions respectives firmants de l’Acord Interprofessional de Catalunya.

18.3. Cada Comissió tècnica creada mantindrà l’estructura i procediment que s’estableixi en el corresponent reglament de funcionament que aprovi la Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’AIC.

18.4. En els procediments de conciliació o mediació, les Comissions tècniques actuaran a petició de les representacions respectives d’empreses i persones treballadores, prèvia proposta de la delegació del Tribunal o de la Comissió de mediació que actuï en els esmentats procediments.

L’informe que se sol·liciti podrà tenir caràcter vinculant o no vinculant en funció de la voluntat de les parts expressament manifestada en l’acte de conciliació o mediació.

La Comissió tècnica corresponent ha d’emetre l’informe sol·licitat en acta de conciliació o mediació en el termini de quinze dies hàbils, si bé el termini podrà ser ampliat per decisió de la delegació del Tribunal o de la Comissió de mediació, per raó de la complexitat i peculiaritats del cas.

L’informe emès, en cada cas, per les Comissions tècniques, tindrà la consideració de document intern per a ús exclusiu de l’equip conciliador o de l’equip mediador, no formant part, per tant, del corresponent expedient.

Les parts, en el termini de cinc dies hàbils a comptar de la notificació de l’informe tècnic, podran sol·licitar aclariment del mateix a la Delegació del Tribunal o a la Comissió de Mediació, que va acordar la confecció de l’esmentat informe.

La delegació del Tribunal o la Comissió de mediació, han de facilitar l’aclariment sol·licitat en el termini de deu dies hàbils des de la data de sol·licitud d’aquest aclariment.

18.5. La intervenció de les Comissions tècniques en el procediment d’arbitratge operarà d’acord amb el que estableix l’article 17.8.

18.6. La intervenció dels tècnics o de les tècniques que componen les esmentades Comissions s’ajustaran als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis que representin una utilització del citat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

Només es podran realitzar dos informes tècnics a l’any, confeccionats per cadascuna de les Comissions tècniques del Tribunal Laboral de Catalunya, en una mateixa empresa o sector determinats, que no suposaran cap cost per a les parts afectades, sempre dins del límit pressupostari establert en el paràgraf anterior. A partir dels mencionats dos informes, el Tribunal Laboral podrà efectuar més informes tècnics en la citada empresa, si el cost dels mateixos és assumit per alguna de les representacions. Tal circumstància es farà constar en l’Acta de conciliació o mediació redactada a aquest efecte.