Text AIC TRADE

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat número 5231, de data 8 d’octubre de 2008 (veure PDF)

Acords del Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment
de l’Acord Interprofessional de Catalunya

El Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 23 de gener de 1991, en l’exercici de les facultats atribuïdes a l’esmentat Comitè deixa constància de les consideracions següents:

I. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) número 166 de data 12 de juliol del 2007, recull la publicació de la Llei 20/2007 d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom, que suposa una novació legislativa d’indiscutible repercussió en l’àmbit soci-econòmic. L’article 18 de la mencionada Llei estableix els procediments no jurisdiccionals de solució de conflictes, regulant expressament, la constitució d’organismes específics de solució de conflictes creats per acords d’interès professional.

II. Per la seva banda la disposició addicional primera de la pròpia Llei, en el seu apartat quart, dóna una nova redacció a l’article 63 de la Llei de Procediment Laboral, en la que determina que els  òrgans no jurisdiccionals de solució de conflictes, podran constituir-se mitjançant acords interprofessionals, convenis col·lectius o acords d’interès professional.

III. Les organitzacions que van subscriure l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) de 1991, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadors de Catalunya i Foment del Treball Nacional, representades, formalment, en el Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’AIC, conscients de la importància i implicació del contingut de la Llei de l’Estatut del Treball Autònom en l’àmbit soci-econòmic de Catalunya, i molt especialment la regulació específica de les relacions dels treballadors autònoms econòmicament dependents amb les empreses en què executen la seva activitat, manifesten la seva voluntat expressa d’ampliar  l’àmbit funcional del Tribunal Laboral de Catalunya, òrgan constituït per a la resolució de conflictes laborals per la via extrajudicial,  a la solució de conflictes que puguin sorgir entre els treballadors i empreses esmentades, a l’efecte del qual, i en virtut de les atribucions conferides per l’Acord Interprofessional de Catalunya i en aplicació de les normes contingudes en la Llei de l’Estatut del Treball Autònom, d’11 de juliol del 2007, subscriuen la següent AMPLIACIÓ DE L’ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA:

PRIMER:.-Els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, i l’organització empresarial Foment del Treball Nacional, que ostenten la condició de més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, acorden, en aquest acte, ampliar l’àmbit funcional del Tribunal Laboral de Catalunya a la solució de conflictes sorgits com a conseqüència de les relacions dels treballadors autònoms econòmicament dependents amb les empreses en què executen la seva activitat. 

SEGON:.-Dintre de l’àmbit funcional del Tribunal Laboral de Catalunya, es constitueix el TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA per a la solució de conflictes sorgits com a conseqüència de les relacions dels treballadors autònoms econòmicament dependents amb les empreses en què executen la seva activitat, que serà dotat de reglament propi. 

TERCER:.- El Tribunal TRADE de Catalunya exercirà les seves activitats de solució de conflictes en funció dels principis de gratuïtat, celeritat, agilitat i efectivitat. 

QUART:.- El Tribunal TRADE de Catalunya instituirà com a procediments específics per a la solució dels conflictes que li siguin sotmesos els de conciliació, mediació i arbitratge. 

CINQUÈ:.-En el periòde màxim de tres mesos el Comitè d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’AIC, procedirà al desenvolupament del Reglament de Funcionament del Tribunal TRADE de Catalunya. 

SISÈ:.-El Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’AIC ampliarà les seves funcions pròpies assignades al desenvolupament i seguiment a tot el que s’ha pactat en aquest acte, constituint-se, així mateix, com a òrgan consultiu en relació a possibles interpretacions del present acord. Així ho acorden, i en prova de conformitat, els membres del Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’AIC, en nom i representació dels sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya; la Unió General de Treballadors de Catalunya i Foment del Treball Nacional, signen el present Acord a Barcelona a 9 de juny de 2008.