La Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya

La Fundació Privada TLC

Per tal de dotar al Tribunal Laboral de la personalitat jurídica necessària per desenvolupar les seves funcions, es va crear la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, constituïda el 21 de febrer de 1992 i aprovada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el 23 de juliol del mateix any.

La Fundació està integrada per les organitzacions signats de l’Acord Interprofessional de Catalunya:  Foment del Treball Nacional, la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya.

El patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, des del dia de la seva creació, ha seguit, en matèria de personal, criteris d’eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis.

La Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya va ésser inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 622, mitjançant Resolució del Conseller de Justícia de 23 de juliol de 1992.

El domicili social de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya és al carrer de València, número 1, subsòl, 08015 de Barcelona.