TTC. Capítol 4 – Arbitratge

Article 15: Disposicions generals

15.1 Mitjançant l’arbitratge els treballadors autònoms econòmicament dependents i les empreses per a les que executen la seva activitat poden sotmetre, a la decisió d’un o diversos àrbitres o del propi TTC, les qüestions litigioses sorgides entre ells, conforme a dret o equitat, previ atorgament de submissió expressa a l’arbitratge per subscripció del conveni arbitral ad hoc.

15.2 El conveni arbitral haurà d’expressar la voluntat inequívoca de les parts de sotmetre la solució de totes les qüestions litigioses, d’alguna d’aquestes qüestions o de qualsevol individualitzada, a la decisió de l’òrgan arbitral, així com expressar la submissió a l’obligació de  complir amb tal decisió.

El conveni arbitral haurà de formalitzar-se per escrit. A aquests efectes, el TTC tindrà a disposició de les parts els models normalitzats corresponents.

15.3 L’indicat conveni arbitral obliga a les parts a estar i passar per allò que s’ha estipulat, sense perjudici del que estableix l’article 16.11.

15.4 El desenvolupament del procediment arbitral es regirà pels principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts. En virtut d’això, l’àrbitre o àrbitres procuraran que el procediment que condueix a la solució arbitral estigui precedit pel màxim coneixement de les posicions que en cada moment estiguin adoptant les parts i la voluntat de conciliar les diferències.

Article 16: Del procediment arbitral

16.1 Finalitzant el tràmit de conciliació o mediació, si és el cas, sense acord entre les parts, el TTC oferirà als intervinents en el mateix la possibilitat de sotmetre’s al procediment d’arbitratge, en funció del que estableix l’article 18.4 de la Llei de l’Estatut del treball autònom, facilitant, a aquest efecte la llista d’àrbitres que conformen el cos d’àrbitres regulat en l’article 7.3 d’aquest acord o possibilitant l’arbitratge de la delegació corresponent o de la Comissió de mediació del TTC que hagi intervingut en el procediment de conciliació o mediació, respectivament.

En tot cas, el secretari del TTC farà constar, en l’acta respectiva, l’acord exprés de les parts de sotmetre’s al procediment d’arbitratge, i en aquest cas se subscriurà en aquest mateix moment o amb posterioritat el conveni arbitral. L’acord de submissió a l’arbitratge del TTC s’inclourà en l’acta corresponent que, a tals efectes, posa i al conflicte. En ambdós casos haurà de figurar la condició de l’arbitratge sol·licitat, bé sigui de dret o equitat, i les peticions i posicions concretes i determinades de cada una de les parts.

16.2 La sol·licitud d’arbitratge realitzada per treballadors autònoms econòmicament dependents i les empreses per a les que prestin els seus serveis que no s’hagin sotmès prèviament als tràmits de conciliació o mediació haurà de reflectir-se en escrit dirigit al TTC en el que hauran de constar, a més de la manifestació voluntària i expressa d’ambdues parts de submissió a la resolució arbitral, els mateixos requisits formals establerts en l’article 13.3 d’aquest acord per a l’escrit introductori en sol·licitud del tràmit de conciliació o mediació, així com els requisits establerts in fine en l’apartat anterior.

16.3 La resolució arbitral serà emesa per l’àrbitre o àrbitres designats de comú acord per les parts entre els que configuren el cos d’àrbitres del TTC o, si és el cas, pels membres de la delegació corresponent del TTC o per la Comissió de mediació del TTC que hagin conegut del conflicte en tràmit de conciliació o mediació.

16.4 L’exercici de la funció d’arbitratge serà incompatible i, per tant, no podrà realitzar-se, si per raó de professió o càrrec, la persona designada hagués conegut, en qualsevol mesura, de l’assumpte o temes objecte d’aquell. En aquest supòsit, l’àrbitre informarà al TTC d’aquest fet en el terme més breu possible, amb suspensió dels terminis que a continuació es detallen.

16.5 En els casos de submissió a l’arbitratge del propi TTC que ha intervingut en el tràmit de conciliació o mediació, el laude arbitral, que haurà de ser acordat per unanimitat, s’emetrà en el termini de tres dies hàbils.

16.6 En els supòsits de sol·licitud d’arbitratge respecte d’un o més components del Cos d’àrbitres del TTC, operarà el procediment següent:

a) En el cas que en el conveni arbitral no hi hagués designació expressa i consensuada de l’àrbitre, el TTC facilitarà a les parts, en el termini de dos dies hàbils següents a la presentació de tal conveni, la llista d’àrbitres, a i que aquelles designin els que procedeixin, sempre en número senar, d’acord amb el procediment previst en el present article, dins del termini de les vint-i-quatre hores següents. Tal designació podrà realitzar-se i constatar-se en la pròpia acta de conciliació o mediació, si així ho acorden ambdues representacions.

b) Si no s’aconsegueix acord entre les parts en la designació d’àrbitres, el TTC sol·licitarà d’ambdues representacions l’elecció d’una terna triada d’entre els components del cos d’àrbitres, constituint-se en àrbitre el que es trobi comprès en ambdues ternes.

En el cas que les respectives representacions haguessin consensuat un nombre d’àrbitres superior a un, l’anterior procediment es repetirà per a cada un dels àrbitres.

c) Si les ternes respectives es conformen amb àrbitres diferenciats sense que es produeixi l’identitat reflectida en l’apartat anterior, cada una de la representacions podrà procedir, a instància de la delegació corresponent del TTC, a esborrar dos noms de la terna de la representació contrària, afegint-se als dos noms restants un tercer, pel sistema d’insaculació.

d) De la terna final resultant, cada representació podrà esborrar un nom, constituint-se en àrbitre la persona que finalment resti o, si és el cas, les que resultin després d’operar en la forma establerta per a cada terna, quan el nombre consensuat d’àrbitres sigui superior a un.

e) En aquells arbitratges derivats d’un acte de conciliació o mediació, les parts nomenaran un àrbitre titular i un altre suplent. Aquest segon passarà a ser titular sempre que el primer àrbitre manifesti, per escrit i de manera fonamentada, la seva impossibilitat d’acceptar tal nomenament.

Si el suplent tampoc acceptara la designació efectuada per les parts, aquestes disposaran d’un termini de 48 hores a comptar de la notificació del TTC de la no acceptació de l’àrbitre suplent per a consensuar un nou àrbitre, i en cas de no posar-se d’acord, la designació correspondrà a la delegació corresponent o, si és el cas, a la Comissió de mediació del TTC, bé per acord dels seus membres o per insaculació.

f) En els tres dies hàbils següents a l’acceptació de l’àrbitre o àrbitres, aquests convocaran una reunió conjunta de les parts a la qual podran comparèixer, per si mateixos o per mitjà de representants degudament acreditats, i si és el cas, acompanyats dels seus respectius assessors.

Aquest tràmit d’audiència no serà necessari, quan ambdues representacions s’haguessin sotmès a l’arbitratge del propi TTC que va intervenir en el procediment conciliatori o de mediació.

g) Del tràmit d’audiència haurà d’estendre’s la corresponent acta, en forma succinta, en la que consti la identificació del procediment, nom dels assistents, data de la celebració i finalització, amb acord o sense entre les parts, havent d’exposar, en el primer cas, el contingut dels acords, i en el segon, la succinta manifestació d’haver-se complit el tràmit de presentació d’al·legacions per les respectives representacions, ja sigui verbalment, per escrit o d’ambdues formes, per a garantir el principi de contradicció.

Una vegada complimentat aquest tràmit i iniciat el termini per a dictar el laude, no s’admetrà la presentació d’al·legacions per escrit de cap de les parts, a menys que, l’àrbitre o àrbitres, atenent a les especials circumstàncies del cas, concedeixin un termini per a la seva presentació, i en aquest cas, es farà constar, en l’acta respectiva, la data límit per a presentar les al·legacions escrites, a partir de la qual començarà a comptar el termini de set dies per a emetre el corresponent laude.

L’esmentada acta haurà de ser signada per tots els assistents en la reunió conjunta.

h) Escoltades les exposicions d’ambdues parts i analitzada la documentació que consti en l’expedient, i intentades sense efecte l’aproximació de les postures respectives, l’àrbitre o àrbitres dictaran el laude en el termini màxim de set dies hàbils.

i) En el cas que no es produeixi unanimitat en el criteri dels àrbitres, la resolució arbitral haurà de ser emesa per majoria simple.

j) Les delegacions corresponents del TTC lliuraran còpies de les resolucions arbitrals, a petició de qualsevol de les parts.

16.7 En qualsevol estat del procediment previ a la resolució arbitral, els àrbitres designats a aquest efecte podran sol·licitar d’ambdues o alguna de les parts l’aportació de documentació que pugui ser d’interès per a la constatació d’aspectes importants del conflicte i que igualment haurà de ser lliurada abans que es procedeixi a dictar la corresponent resolució.

En aquests casos, el termini per a dictar una resolució arbitral quedarà interromput fins tant no es trobin en poder dels àrbitres les qüestions sol·licitades, si bé es procurarà que les diligències s’acompleixin en el termini més breu possible.

16.8 Com a criteri general, des de l’acceptació de l’arbitratge fins a l’emissió de la decisió arbitral no hauran de transcórrer més de vint dies hàbils.

16.9 En tots els casos, el laude tindrà caràcter vinculant per a les parts i s’entendran equiparats a les sentències fermes.

16.10 El laude únicament es podrà recórrer davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència); aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

16.11 En el termini de set dies hàbils a comptar de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

16.12 En els laudes arbitrals haurà de constar necessàriament el que s’expressa en els articles 16.10 i 16.11 d’aquest reglament.