TLC. Capítol 1 – Disposicions Generals

Article 1: Naturalesa i objecte

El Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya es constitueix com l’única instància autònoma extrajudicial en els conflictes laborals que es produeixin a Catalunya, d’acord amb l’article 83.3 de l’Estatut dels treballadors i en virtut dels Acords Interprofessionals de Catalunya subscrits per Foment del Treball Nacional (FTN) i els sindicats, Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC), els dies 7 de novembre de 1990 i 17 de juny de 2005; dels Acords Interprofessionals de Catalunya 2015-2017 i 2018-2020, signats, el dia 27 de novembre de 2015 i el 24 de juliol de 2018, per les organitzacions patronals: Foment del Treball Nacional (FTN), Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), i les organitzacions sindicals: Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC).

El Tribunal Laboral de Catalunya, a més de les funcions d’intervenció en els conflictes d’interessos que li siguin propis, actua com a òrgan de conciliació i mediació als efectes dels articles 63 i 156 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, conforme amb les previsions i límits continguts en el present reglament.

Article 2: Àmbits territorial i personal

2.1. Les disposicions contingudes en aquest reglament seran d’aplicació en la totalitat del territori de Catalunya.

2.2. Estaran afectats per aquestes disposicions les empreses i persones treballadores, les relacions laborals dels quals es desenvolupin en centres de treball ubicats a l’àmbit territorial esmentat.

Article 3: Vigència i denúncia

El present reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya tindrà una vigència indefinida.

Malgrat això, qualsevol organització signant de l’Acord Interprofessional de Catalunya podrà denunciar el reglament comunicant-ho a les restants amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què es pretengui finalitzar la seva vigència.

Article 4: Idioma

L’idioma del Tribunal Laboral de Catalunya és el català si bé en els procediments de conciliació, mediació, arbitratges i la resta d’actuacions, s’utilitzaran indistintament el català o el castellà en funció del que determinin les persones instants dels diferents procediments o, una vegada iniciat el procediment, per acord entre les parts.

Article 5: Dies hàbils i vacances

Es consideren dies hàbils de dilluns a divendres no festius. El mes d’agost i els dies 24 i 31 de desembre, seran inhàbils a tots els efectes.