TLC. Capítol 4 – Arbitratge

Article 16: Disposicions generals

16.1. Mitjançant l’arbitratge, els subjectes titulars del contracte de treball, els òrgans de representació de les persones treballadores de l’empresa, les empreses, els sindicats de persones treballadores i les associacions empresarials, en els termes de legitimació per postular previstos a la Llei rituària laboral i el Text Refós de l’Estatut dels treballadors, poden sotmetre a la decisió d’un o diversos àrbitres o del propi Tribunal, les qüestions litigioses sorgides o que puguin sorgir en matèria de la seva lliure disposició, tant en conflictes d’interessos com jurídics, bé siguin de caràcter col·lectiu o individual, amb les excepcions contingudes en la Disposició addicional primera del present reglament, conforme a dret o equitat, previ atorgament de submissió expressa a l’arbitratge per subscripció del conveni arbitral “ad hoc”.

16.2. El conveni arbitral haurà d’expressar la voluntat inequívoca de les parts de sotmetre la solució de totes les qüestions litigioses, d’alguna d’aquestes qüestions o de qualsevol individualitzada, a la decisió de l’òrgan arbitral, així com expressar la submissió a l’obligació de complir amb aquesta decisió.

El conveni arbitral haurà de formalitzar-se per escrit. A aquests efectes, el Tribunal Laboral tindrà a disposició de les parts els models normalitzats corresponents, tant a les seves respectives seus com a la seva web (www.tribulab.cat).

16.3. L’indicat conveni arbitral obliga les parts a estar i passar per allò que s’ha estipulat, sense perjudici del que estableix l’article 17.11.

16.4. El desenvolupament del procediment arbitral es regirà pels principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts. En virtut d’això, l’àrbitre o àrbitres procuraran que el procediment que condueix a la solució arbitral estigui precedit pel màxim coneixement de les posicions que en cada moment estiguin adoptant les parts i la voluntat de conciliar les diferències.

Article 17: Del procediment arbitral

17.1. Finalitzat el tràmit de conciliació o mediació, si escau, sense acord entre les parts, el Tribunal Laboral oferirà a les persones treballadores i empreses la possibilitat de sotmetre al procediment d’arbitratge, facilitant, a aquest efecte, la llista d’àrbitres que conformen el cos d’àrbitres laborals regulat en l’article 11 d’aquest reglament o possibilitant l’arbitratge de la Delegació corresponent o de la Comissió de mediació del Tribunal Laboral que hagi intervingut en el procediment de conciliació o mediació, respectivament.

En tot cas, el Secretari o la Secretaria del Tribunal farà constar, en l’acta de conciliació o mediació, l’acord exprés de les parts de sotmetre’s al procediment d’arbitratge, en aquest cas es subscriurà el conveni arbitral en aquest mateix moment o amb posterioritat. L’acord de submissió a l’arbitratge del Tribunal Laboral s’inclourà en l’acta corresponent que, a aquests efectes, posa fi al conflicte. En ambdós casos haurà de constar la condició de l’arbitratge sol·licitat, bé sigui de dret o equitat, i les peticions i posicions concretes i determinades de cadascuna de les parts.

17.2. La sol·licitud d’arbitratge realitzada per les persones treballadores i empreses que no s’hagin sotmès prèviament als tràmits de conciliació o mediació haurà de reflectir-se en escrit dirigit al Tribunal Laboral en el qual hauran de constar, a més de la manifestació voluntària i expressa d’ambdues parts de submissió de la resolució arbitral, els mateixos requisits formals que estableix l’article 14.3 d’aquest reglament per a l’escrit introductori en sol·licitud del tràmit de conciliació o mediació, així com els requisits establerts in fine en l’apartat anterior.

17.3. La resolució arbitral serà emesa per l’àrbitre, àrbitra o àrbitres designats de comú acord per les parts d’entre les persones configuren el cos d’àrbitres laborals o, si és el cas, per l’equip conciliador o mediador que hagi conegut del conflicte en tràmit de conciliació o mediació .

17.4. L’exercici de la funció d’arbitratge serà incompatible i, per tant, no podrà realitzar-se, si per raó de professió o càrrec, la persona designada hagués conegut, en qualsevol mesura, de l’assumpte o temes objecte d’aquell. En aquest supòsit, l’àrbitre o àrbitra posarà en coneixement del Tribunal Laboral l’esmentat fet en el termini més breu possible, amb suspensió dels terminis que a continuació es detallen.

17.5. En els casos de submissió a l’arbitratge del Tribunal Laboral que ha intervingut en el tràmit de conciliació o mediació, el laude arbitral, que haurà de ser acordat per unanimitat, s’emetrà en el termini de set dies hàbils. En els supòsits de determinació mitjançant un laude dels serveis de manteniment, en cas de vaga en una o més empreses, l’esmentat laude es dictarà en el termini de dos dies hàbils des de la data de submissió a arbitratge. Els citats terminis quedaran interromputs quan el Tribunal Laboral sol·liciti, amb caràcter previ, qualsevol dictamen pericial.

17.6. En els supòsits de sol·licitud d’arbitratge respecte d’un, una o més àrbitres del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, operarà el següent procediment:

a) En el cas que en el conveni arbitral no hi hagués designació expressa i consensuada d’àrbitre o àrbitra, el Tribunal Laboral facilitarà a les parts, en el termini de dos dies hàbils següents a la presentació de l’esmentat conveni, la llista d’àrbitres, amb la finalitat de que aquelles designin els que procedeixin, sempre en nombre senar, d’acord amb el procediment previst en el present article, dins del termini de les vint-i-quatre hores següents. Aquesta designació pot realitzar-se i constatar-se en la pròpia acta de conciliació o mediació, si així ho acorden ambdues representacions.

b) Si no s’arriba a un acord entre les parts en la designació d’àrbitres, el Tribunal Laboral sol·licitarà a cada part l’elecció d’una terna d’entre els components del cos d’àrbitres, constituint-se en àrbitre o àrbitra el que es trobi comprès en ambdues ternes.

En el cas que les respectives representacions hagin consensuat un nombre d’àrbitres superior a un o una, l’anterior procediment es repetirà per a cada un dels àrbitres.

c) Si les ternes respectives es conformen amb àrbitres diferenciats sense que es produeixi la identitat reflectida en l’apartat anterior, cadascuna de les parts procedirà, a instància del Tribunal Laboral, a esborrar dos noms de la terna de la part contrària, afegint-se als dos noms restants un tercer, pel sistema d’insaculació.

d) De la terna final resultant, cada part pot esborrar un nom, constituint-se en àrbitre o àrbitra la persona que finalment resti o, si es el cas, les que resultin després d’operar en la forma establerta per a cada terna, quan el nombre consensuat d’àrbitres sigui superior a un o una.

e) En aquells arbitratges derivats d’un acte de conciliació o mediació, les parts nomenaran un àrbitre titular i un altre suplent. Aquest segon passarà a ser titular, sempre que el primer àrbitre manifesti, per escrit i de manera fonamentada, la seva impossibilitat d’acceptar aquest nomenament.

Si la persona suplent tampoc acceptés la designació efectuada per les parts, aquestes disposaran d’un termini de 48 hores a comptar des de la notificació del Tribunal de la no acceptació de l’àrbitre suplent per consensuar un nou àrbitre, i en el supòsit de no posar-se d’acord, la designació correspondrà a la Delegació corresponent o, en el seu cas, a la Comissió de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, bé sigui per acord de l’equip conciliador o de l’equip mediador o per insaculació.

f) En els termini de tres dies hàbils següents a l’acceptació de l’àrbitre, àrbitra o àrbitres, aquests o aquestes convocaran una reunió conjunta de les parts a la qual podran comparèixer, per si mateixos o per mitjà de representants degudament acreditats, i si és el cas, acompanyats de les respectives persones assessores.

Aquest tràmit d’audiència no serà necessari, quan les persones treballadores i empreses s’haguessin sotmès a l’arbitratge del mateix Tribunal que va intervenir en el procediment conciliatori o de mediació.

g) Del tràmit d’audiència haurà d’estendre’s la corresponent acta, en forma succinta, en la què consti la identificació del procediment, nom de les persones assistents, data de la celebració i finalització, amb acord o sense acord entre les parts, havent-se d’exposar, en el primer cas, el contingut dels acords, i en el segon, la succinta manifestació d’haver-se complert el tràmit de presentació d’al·legacions per les respectives representacions, bé verbalment, bé per escrit o d’ambdues formes, per garantir el principi de contradicció.

Una vegada complimentat aquest tràmit i iniciat el termini per dictar el laude, no s’admetrà la presentació d’al·legacions per escrit de cap de les parts, a menys que, l’àrbitre, àrbitra o àrbitres, atenent les especials circumstàncies del cas, concedeixin un termini per la seva presentació, i en aquest cas, es farà constar en l’acta respectiva, la data límit per presentar les al·legacions escrites, a partir de la qual començarà a comptar el termini de set dies per dictar el corresponent laude.

Aquesta acta haurà de ser signada per totes les persones assistents a la reunió conjunta.

h) Escoltades les exposicions d’ambdues parts i analitzada la documentació que obri en l’expedient, així com els informes, peritatges i altres diligències que, a iniciativa l’àrbitre o àrbitres, s’hagin realitzat, i intentades sense efecte l’aproximació de les postures respectives, l’àrbitre o àrbitres dictaran laude en el termini màxim de set dies hàbils.

i) En el cas que no es produeixi unanimitat en el criteri dels àrbitres, la resolució arbitral haurà de ser emesa per majoria simple.

j) Les delegacions corresponents del Tribunal Laboral lliuraran còpies de les resolucions arbitrals, a petició de qualsevol de les parts.

17.7. En qualsevol estat del procediment previ a la resolució arbitral, els arbitres o les arbitres designats a aquest efecte podran sol·licitar d’ambdues o alguna de les parts l’aportació de documentació que pugui ser d’interès per a la constatació d’aspectes importants del conflicte, que igualment haurà de ser lliurada abans de que es procedeixi a dictar la corresponent resolució.

Els àrbitres o les àrbitres podran sol·licitar, així mateix, qualsevol tipus d’informe o peritatge, als mateixos efectes assenyalats anteriorment.

En aquests casos, el termini per dictar resolució arbitral quedarà interromput fins tant no es trobin en poder dels àrbitres les qüestions sol·licitades, si bé es procurarà que les diligències s’acompleixin en el termini més breu possible.

17.8. En els procediments arbitrals, l’àrbitre o àrbitres designats o, en el seu cas, la delegació del Tribunal Laboral de Catalunya corresponent o la Comissió de mediació, podran estar assistits, segons correspongui en funció de l’objecte del conflicte, per la Comissió Tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya competent per dictaminar sobre el mateix, d’entre les que hagin estat creades en el si del propi Tribunal Laboral de Catalunya.

L’informe emès, en cada cas, per les esmentades comissions, no tindrà caràcter vinculant a efectes de la corresponent resolució arbitral, tenint la consideració de document intern per a ús exclusiu de l’equip conciliador, de l’equip mediador o de l’àrbitre, àrbitra o àrbitres, i no formant part, per tant, del corresponent expedient.

S’estableix amb caràcter general el termini de quinze dies hàbils per a l’emissió de l’informe corresponent, per part de les Comissions tècniques del Tribunal Laboral de Catalunya, si bé, l’indicat termini podrà ser ampliat per decisió de la delegació del Tribunal, de la Comissió de mediació o de l’àrbitre, àrbitra o àrbitres que hagin requerit l’informe corresponent, a raó de la complexitat i peculiaritats del cas.

17.9. Com a criteri general, des de l’acceptació de l’arbitratge fins a l’emissió de la decisió arbitral no hauran de transcórrer més de vint dies hàbils.

17.10. En tots els casos, el laude tindrà caràcter vinculant per a les parts.

17.11. El laude únicament es podrà recórrer davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència); aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

17.12. En el termini de set dies hàbils a comptar de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre, àrbitra o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre, àrbitra o àrbitres, únicament i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

17.13. En els laudes arbitrals haurà de constar necessàriament el que s’expressa en els articles 17.11 i 17.12 d’aquest reglament.