Acord Interprofessional de Catalunya – 1990

SUBSCRIT PEL FOMENT DEL TREBALL NACIONAL I ELS SINDICATS CCOO I UGT DE CATALUNYA.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 1397, de 23 de gener de 1991

Introducció

El procés  de concertació  generat  a  Catalunya  en l’últim període  ha  posat  de  manifest les possibilitats d’acord entre els  agents  socials  sobre  el  fonament  de l’esforç  mutu  per  cercar  punts  de coincidència, amb la Preservació de l’autonomia de cadascuna  de  les  parts  en allò  que  els és  propi  i  en els àmbits aliens a aquest Acord.

La necessitat d’oferir a treballadors i  empresaris  un document  articulat  sobre  les matèries que es pacten, que doni contingut i enriqueixi les  negociacions  col·lectives de  l’àmbit  nacional  de Catalunya, ha estat la raó bàsica d’aquest Acord interprofessional.

Les parts signants consideren que aquest Acord  és  una valuosa  contribució  a la innovació i modernització de les relacions laborals, necessària en una  economia  i sistema productiu en  procés  de  mutació  i  canvi,  impulsat pel desenvolupament tecnològic i els reptes de  la  realització del mercat únic europeu.

És  en aquesta direcció que s’estableix la creació d’un instrument  de  resolució  de  conflictes  de  treball   la finalitat del qual serà objectivitzar al màxim el conflicte laboral,  buscant  la proporció de raó de les posicions de les parts i oferint  solucions  ràpides  i  eficaces. En  seguretat  i  higiene  i  salut laboral, la idea de fons és accentuar les polítiques  preventives  per  fer  front  als riscs   laborals,   accelerant   a   la  vegada  el  procés d’adaptació dels paràmetres  que  estableix  la legislació comunitària i especialment la Directiva 89/391. En formació professional, es  pretén   accentuar   l’interès   dels treballadors i empresaris, tenint  en  compte  que  aquesta formació,  lligada  al  desenvolupament  tecnològic, esdevé cada vegada més  un  instrument  insubstituïble  per  a  la promoció  professional dels treballadors i la millora de la qualitat productiva.

Per tot això, ambdues  parts  es  reconeixen  capacitat contractual i acorden:

Article 1: Naturalesa jurídica de l’Acord

El present Acord interprofessional s’estableix a tenor del que disposa el títol 3 de l’Estatut dels treballadors i el títol 3 de la Llei orgànica de llibertat sindical. Constitueix, per tant, l’expressió de les voluntats de les representacions dels treballadors i empresaris, lliurement adoptada en virtut de la seva autonomia col·lectiva.

La seva eficàcia es dedueix del que estableix l’article 83.3 de l’Estatut dels treballadors. El seu contingut total o parcial s’haurà d’insertar en la negociació col·lectiva per a la seva efectivitat i desenvolupament.

Article 2: Àmbit territorial, personal i temporal

2.1 El present Acord interprofessional serà d’aplicació a la totalitat del territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, a les organitzacions empresarials i sindicals i als seus afiliats inclosos en l’àmbit personal.

2.2 Estaran afectades per les disposicions d’aquest Acord les confederacions que el signin, les seves associacions i entitats i les empreses i treballadors representats.

2.3 L’Acord entrarà en vigor el dia de la signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 1992. Serà prorrogable a partir d’aquesta data, d’any en any, si no es presenta denúncia expressa d’alguna de les parts.

Article 3: Conciliació, Mediació i arbitratge

3.1 Les dues parts acorden instituir el tribunal laboral de Conciliació, Mediació i arbitratge, i també el cos d’àrbitres provincials consensuat per les parts, amb les les comeses, funcions, composició i procediment que regularà el Reglament de funcionament. Aquest Reglament serà desplegat de comú acord entre les representacions que hi intervinguin, en el termini màxim de sis mesos comptats des de la seva entrada en vigor.

3.2 El tribunal laboral tindrà composició paritària i exercirà les funcions de Conciliació, Mediació i arbitratge en els conflictes col·lectius que li siguin sotmesos, en virtut de la lliure expressió de voluntats dels treballadors i empresaris afectats per aquells, com també en els supòsits de conflictes individuals, segons les previsions recollides a l’article 3.3.e).

3.3 L’exercici de les funcions assignades al tribunal laboral únicament serà vàlid en virtut de la pròpia voluntarietat de les parts afectades per un conflicte col·lectiu, manifestada prèviament i expressament. A tal respecte, es considera:

a) El sotmetiment previ i voluntari de treballadors i empresaris afectats per un conflicte col·lectiu de treball als procediments de Conciliació i Mediació previstos en el present Acord es considerarà atorgat sense necessitat d’expressa individualització quan en el Conveni col·lectiu aplicable a cada cas i negociat en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya s’inclogui una clàusula en què les parts negociadores, en representació dels treballadors i empresaris inclosos en l’àmbit personal del Conveni esmentat, se sotmetin expressament i col·lectivament als procediments de Mediació i Conciliació regulats en aquest Acord.

En qualsevol cas, de manera expressa i voluntària i de mutu acord, els empresaris i els treballadors, com també els seus representants, en l’àmbit corresponent, podran adherir-se al que estableix el present Acord i acollir-se, per tant, al seu contingut.

b) La funció d’arbitratge, per contra, requerirà en cada cas l’expressa i manifesta expressió de la voluntat de treballadors i empresaris afectats, en virtut de la qual s’hauran de sotmetre al judici imparcial dels àrbitres designats a aquest efecte, el laude arbitral dels quals tindrà caràcter d’obligat compliment.

c) Les parts signants del present Acord interprofessional deixen constància de la seva voluntat de regular amb precisió les funcions de Conciliació, Mediació i arbitratge en els conflictes individuals de treball, en futurs acords interprofessionals, per la qual cosa es fa necessari prèviament procedir a una adaptació i regularització de l’actual legislació vigent en la matèria. No obstant això, el tribunal laboral podrà exercir les seves funcions de Conciliació, Mediació i arbitratge en els conflictes individuals de caràcter laboral, a petició escrita de treballadors i empresaris afectats, amb el respecte, en tot cas, dels tràmits processals que preveu la legislació vigent i el dret constitucional a la tutela judicial efectiva.

d) Les formes d’impugnacions dels seus actes, tant en els procediments de Mediació i Conciliació com d’arbitratge, s’establiran al Reglament de desplegament del present Acord que preveu l’article 3.3.

e) Els mecanismes de solució dels conflictes enunciats es regiran pels principis de gratuïtat, rapidesa, contradicció i imparcialitat, amb el respecte, en tot cas, de la legislació vigent i els principis constitucionals.

Article 4

En el termini i amb les condicions que preveu l’apartat 3.1 sobre Conciliació, Mediació i arbitratge, les parts  es  comprometen   a  desplegar,  amb  l’amplitud  i  l’eficàcia  necessàries, el marc de funcions i competències que  ha  de  pertànyer  a  les  comissions  d’interpretació i vigilància  dels convenis  col·lectius,  amb  l’objectiu  de  dotar-les  d’una major operativitat.

Article 5

5.1 Es constitueix un Comitè paritari les funcions del qual seran les d’interpretació, aplicació i seguiment dels pactes continguts en els articles 3 i 4 del present Acord interprofessional. Les organitzacions signants acordaran un Reglament de funcionament del Comitè esmentat, els acords del qual s’adoptaran, en tot cas, per unanimitat.
El Comitè paritari procedirà al desplegament del Reglament de funcionament del tribunal laboral de Conciliació, Mediació i arbitratge, en el termini màxim que estableix l’apartat tercer del present Acord interprofessional.

5.2 Seguretat i higiene i salut laboral.

Principis orientadors:

a) Constitueix un deure bàsic de l’empresari la protecció dels treballadors en matèria de seguretat i higiene i salut laboral com a responsable de l’organització del treball.

b) Constitueix un deure bàsic dels treballadors la cooperació amb l’empresari en l’aplicació de les mesures de prevenció.

c) Les disposicions legals i convencionals en matèria de seguretat, higiene i salut laboral en el lloc de treball han de ser compatibles amb la creació i el desenvolupament de les PYME.

d) La millora en la seguretat i higiene i salut laboral no ha de subordinar-se a consideracions de caràcter purament econòmic.

Article 6: Plans de prevenció a l’empresa

6.1  Obligacions de l’empresari.

6.1.1  Criteris generals de prevenció.

Les empreses adoptaran les mesures necessàries per a la  protecció de la seguretat i higiene i  salut  laboral  dels  treballadors, incloses les activitats de prevenció de riscs  professionals, d’informació  i de formació, i també de la  correcta organització i medis necessaris per a  aquest  fi.

És  per  això  que  les  polítiques  preventives  a  nivell  d’empresa es regiran pels principis generals  de  prevenció  següents:

a) Evitar riscs.

b) Avaluar els riscs que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscs en el seu origen.

d)  Adaptar  el  treball a la persona, en particular en   allò referent a la concepció dels llocs de treball, i a  la   decisió dels equips i mètodes de treball.

e) Tenir en compte l’evolució i les possibilitats de la  tècnica.

f)  Substituir  allò  que  és  perillós  per  allò  que comporta poc o cap perill.

g)  Planificar  la  prevenció a la recerca d’un conjunt coherent que hi  integri  la  tècnica,  l’organització  del  treball,   les  condicions,  les  relacions  socials  i  la  influència dels factors ambientals.

h) Les obligacions dels treballadors en l’àmbit  de  la  seguretat  i higiene i de la salut laboral en el treball no  afectaran el principi de la responsabilitat de l’empresari.

6.1.2  Aspectes específics dels plans de prevenció.

Anàlisi i informació de llocs de treball:

Com a criteri general per a cada empresa  o  centre  de  treball,  s’establiran  sistemes  de recollida d’informació  sobre les  característiques  i  condicions  dels  llocs  de treball,   dels  riscs  inherents  i  possibles  patologies  laborals  associades,  i  així   es   podran   establir   i desenvolupar  de manera més eficaç les mesures preventives, per la qual cosa es fixaran les metodologies més avinents a cada sector i empresa.

Agents físics, contaminants químics i biològics:

Sobre  les  màximes  exposicions  i  concentracions  de  substàncies  i  agents  nocius  en l’ambient de treball, se seguirà el que estableix la legislació vigent, en els TLV o altres  pràctiques  preventives  acceptades  tècnicament  i científicament.

Protecció personal:

Els  equips de protecció personal i roba de treball que haurà de facilitar l’empresa  gratuïtament  hauran  de  ser  adequats per als riscs dels quals calgui protegir-se, sense suposar de per si un risc addicional: hauran de respondre a  les  condicions existents en el lloc de treball, caldrà que tinguin en compte les exigències ergonòmiques  i de salut del   treballador,   i  també  adequar-se  correctament  al  portador (3ª Directiva específica 89/656/CEE, article 4.1).

L’empresari informarà prèviament  el  treballador  dels riscs  contra  els  quals  protegeix  l’equip  de protecció individual (article 4.7 de la mateixa Directiva).

Riscs ambientals especialment nocius:

En el supòsit que  hi  hagi  riscs  que  no  es  puguin eliminar   en   el   seu  origen,   ni   reduir  per  vies complementàries,  encara  que  s’hagi  publicat   tota   la legislació al respecte, s’establirà en cada cas concret una reducció de temps d’exposició.

En cas de desacord entre les parts implicades, sobre si escau  o  no  aplicar  el  criteri  esmentat,  ho  resoldrà l’autoritat laboral d’acord  amb  el  que  estableixen  els articles,  28,  29  i  30 del Reial Decret 2001/1983, sobre jornades de treball.

Ventilació:

Els  llocs  de  treball tancats disposaran d’aire sa en  quantitat  suficient. Si  s’utilitzen  instal·lacions   de ventilació caldrà mantenir-les en bon estat de funcionament i,  si cal per a la salut dels treballadors, dotar-les d’un sistema de control d’avaries. En  tot  cas  s’evitaran  els  corrents d’aire molestos.

Temperatures:

La  temperatura  dels  llocs  de  treball  haurà de ser adequada a l’organisme humà durant  el  temps  de  treball, tenint  en  compte  els  mètodes de treball aplicats i les pressions físiques imposades als treballadors.

Il·luminació:

Els llocs de treball caldrà que tinguin, en  la  mesura  que  sigui  possible,  llum  natural  suficient  i estiguin  equipats  amb  una  il·luminació  artificial  adequada  per  protegir  la  seguretat  i  la salut dels treballadors. Els  llocs  de  treball  en  què  els   treballadors  estiguin  particularment   exposats  a  riscs,   en   cas  d’avaria d’il·luminació artificial, han de posseir una  il·luminació de seguretat d’una intensitat suficient.

Terres, parets i teulades:

Els   terres   dels   locals  han  d’estar  lliures  de  protuberàncies,  forats  o  plans  inclinats  perillosos i hauran de ser fixos, estables i no relliscosos.

Els  indrets  de  treball en els quals hi hagi llocs de treball han de  comptar  amb  aïllament  tèrmic  suficient, segons el tipus de treball, empresa i activitat física dels  treballadors.

El  treball en teulades fabricades amb materials que no  ofereixin  resistència  suficient,  o  bé  que  no   siguin  resistents,  i  que,  per  tant, presenti un important risc  d’accident,   solament   podrà   autoritzar-se   quan es proporcionin  equips adequats perquè el treball es realitzi de manera segura.

Zones perilloses:

Els llocs de treball que acullin zones  de  perill  per  raó  de  les  característiques  del  treball,  amb riscs de caiguda per al treballador o risc  de  caiguda  d’objectes,  han  d’estar equipats, en la mesura que sigui possible, amb dispositius  que  impedeixin  que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en aquestes zones. S’hauran de  prendre les mesures adequades per protegir els treballadors que  estiguin autoritzats a penetrar a les zones de perill, que s’hauran de senyalitzar de manera clara i visible.

Dimensions i volum d’aire dels locals:

Els  locals  de  treball han de tenir unes superfícies, alçada  i  volum  d’aire  que  permetin  als   treballadors  realitzar el seu treball sense cap risc per a la seguretat,  la salut o el benestar.

Les  dimensions de la superfície lliure no moblades del lloc de treball hauran de permetre la  suficient  llibertat de moviments per desenvolupar les seves activitats. Si això  no  fos possible per raons inherents al lloc de treball, el  treballador  ha  de  disposar  d’un  altre   espai   lliure suficient que estigui proper.

Senyalització:

Aplicació  obligatòria  dels  criteris que estableix el  Reial Decret 1403/1986, sobre normes de  senyalització  que  pertanyen,  com a mínim, als conceptes següents: senyals de seguretat, de prohibició,  d’advertiment,  d’obligació  i  d’emergència.

Protecció contra incendis:

Els   llocs   de   treball  han  d’estar  equipats  amb dispositius  adequats  per  combatre  incendis  i,  si  fos  necessari,   amb   detectors  contra  incendis  i  sistemes d’alarma en  funció  de  les  característiques  físiques  i  químiques  de les substàncies existents, i del nombre màxim de persones que puguin estar presents.

Els dispositius no  automàtics  de  lluita  contra  els incendis han de ser de fàcil accés i manipulació i s’hauran de senyalitzar d’acord amb les normes legals.

Aquesta senyalització caldrà fixar-la en llocs adequats i ha de ser duradora.

En les dependències tècnicament considerades amb risc d’incendi o explosió està completament  prohibit fumar o introduir llumins,  encenedors o utensilis  d’ignició.

Aquesta  prohibició  s’indicarà  amb  cartells  visibles  a  l’entrada  i en els espais lliures de les parets d’aquestes  dependències.

Pla d’evacuació:

Les vies i sortides d’emergència han d’estar  expedites  i  desembocar  el  més directament possible a l’exterior en  una zona de seguretat. En cas de perill,  els  treballadors  han de poder evacuar tots els llocs de treball ràpidament i  en condicions de màxima seguretat.

Les portes d’emergència no han de ser bloquejades i han  d’obrir-se cap a l’exterior.

Les  vies i sortides especifiques d’emergència s’han de  construir  segons  les  normes   legals   establertes;   la  senyalització  s’haurà  de  fixar  en  llocs adequats i ser  duradora.

Primers auxilis:

Segons  les dimensions dels llocs o centres de treball, el tipus d’activitat amb  risc  que  s’hi  desenvolupi  i/o  l’assiduïtat  dels  accidents, es determinarà la necessitat  d’un o de diversos locals de primers auxilis. Aquests  han   d’estar  equipats  amb  les  instal·lacions  i  el material  indispensable, com a mínim, amb una farmaciola completa,  i  ser de fàcil accés per a les lliteres. S’han de senyalitzar  segons les normes legals vigents.

Reconeixements mèdics:

En  els  programes de prevenció d’accidents i malalties  professionals que  realitzin  les  empreses  s’inclourà  la  realització  de  reconeixements mèdics específics en funció  dels diversos riscs existents,  amb  periodicitat  variable segons la gravetat dels riscs esmentats. Aquests  reconeixements s’utilitzaran com mecanismes preventius  per  a la detecció prematura de les malalties professionals.

6.1.3    Informació,  consulta  i  participació   dels  treballadors.

Les actuacions dels comitès  de  seguretat  i  higiene,  salut  laboral  i  vigilants  de seguretat en el centres de  treball es realitzaran de forma coordinada amb els  serveis  de  protecció i prevenció propis o externs de les empreses,  única  manera  d’aconseguir  una acció preventiva i de protecció  eficaç i integrada en l’organització formal del  treball.

Els treballadors i els seus representants en el  Comitè de  seguretat  i higiene i salut laboral o, en el seu lloc,  el de vigilants de seguretat, seran  informats  dels  riscs  per  la  seva  seguretat  i  la  seva salut existents en el  centre  de  treball,  lloc de  treball  i/o  funció  que desenvolupi, com també de les mesures necessàries i estudis  o informes realitzats per reduir o suprimir aquests riscs.

Igualment,  seran  informats dels accidents amb o sense  baixa  ocorreguts  en  el  centre  de  treball. A nivell  individual tindran accés complet al seu expedient mèdic.

Els  empresaris tenen l’obligació  d’informar-se dels progressos tècnics i ergonòmics  relatius  als  riscs  dels  llocs   de   treball   en  les  seves  empreses,  per  tal ‘organitzar els seus programes i actuacions de prevenció.

La incorporació  de  noves tecnologies i les  modificacions  industrials  substancials seran objecte de consulta amb els treballadors i els seus  representants  en  el  Comitè de seguretat i higiene o vigilants de seguretat,  relacionat amb les mesures de prevenció a adoptar.

Els treballadors i els seus representants  que  tinguin  una  funció   específica   de  prevenció  tindran  dret  a sol·licitar  mesures  preventives,  formular  propostes   i col·laborar  en els programes que en aquest sentit realitzi  l’empresari.

L’empresari procurarà que l’informació sigui entesa  al  màxim  pels treballadors. En cas de riscs ja identificats i avaluats la informació es facilitarà per escrit.

En  els casos de primer lloc de treball, canvi de llocs  de treball o funció que impliqui un risc desconegut per als treballadors,  aquests  realitzaran  pràctiques  i   rebran  formació  adequada  d’una  persona  experimentada,  per tal  d’assimilar el mètode operatiu de treball i  els  possibles  riscs que comporti.

Els  treballadors i els seus representants en el Comitè de seguretat i  higiene  o  vigilants  de  seguretat  seran  informats prèviament perquè puguin efectuar les propostes o  aportacions  que creguin convenients abans de canviar algun  aspecte o element del seu treball que afecti o  innovi  les  condicions de seguretat i salut que s’estiguin aplicant.

Igualment seran informats, amb caràcter previ, sobre la designació  de  treballadors per als serveis de prevenció i  protecció i sobre la determinació de mesures i material  de  protecció.

6.1.4  Formació dels treballadors.

La  formació  en matèria de seguretat i higiene i salut  laboral dels treballadors  i  els  seus  representants  amb  funció   específica   sobre   aquesta  anirà  a  càrrec  de  l’empresari. S’efectuarà durant el temps de treball i  serà  suficient  i  adequada per garantir la seguretat i salut de  cada treballador.

Les instruccions i informacions formatives es referiran  especialment al lloc de treball o funció a desenvolupar amb  la seva revisió periòdica  si  fos  necessari,  i  la  seva  adaptació  a  l’evolució  dels riscs o aparició d’altres de  nous.

En els supòsits de contractació amb terceres  empreses, l’empresari  de  l’empresa principal informarà i donarà lesinstruccions  pertinents   als   treballadors  de  les  contractades  sobre  els  riscs  que  per  a  la salut i la seguretat poden existir a l’empresa en relació amb els  seu  procés productiu.

Els membres dels comitès de seguretat i higiene i salut  laboral  i  els  vigilants  de seguretat tindran dret a una  formació adequada en els terminis redactats  en  el  primer  paràgraf  d’aquest  article,  que  podrà  realitzar-se dins  l’empresa o fora d’aquesta si així ho cregués convenient el Comitè de seguretat i higiene i salut laboral. En  ambdós  casos,  les  despeses derivades d’aquesta formació aniran a  càrrec de l’empresa, una vegada les hagi aprovades.

Els comitès de seguretat i higiene i salut  laboral,  i  també  els  vigilants   de  seguretat  determinaran  les  necessitats de formació en matèria de prevenció  dels  seus  components  que  seran  exposades regularment a l’empresari d’acord amb el que estableix el punt anterior.

Per  assistir  a  les  classes,  cursos   o   seminaris  corresponents,  els  comitès  de seguretat i higiene, salut laboral i els vigilants de seguretat, si escau,  disposaran  d’un  crèdit d’hores al mes que podrà ser computable dintre  del  previst  a  l’article  6.3  del  present  Acord  sobre  seguretat i higiene.

6.2  Obligacions dels treballadors.

6.2.1 Serà competència de cada treballador vetllar,  segons  les  seves  possibilitats,  per la seva seguretat i la seva  salut,  i també per les de les altres persones afectades, a  causa  dels  seus  actes  o omissions en el seu treball, de  conformitat amb la seva formació i les instruccions del seu  empresari.

6.2.2    A  fi  de   realitzar   aquests   objectius,   els  treballadors, segons la seva formació  i  les  instruccions  del  seu  empresari,  hauran d’efectuar segons es detalla a  continuació:

a)  Utilitzar  correctament  les  màquines,   aparells,  eines, substàncies perilloses, equips de transport i altres  medis.

b)   Utilitzar correctament   l’equip   de  protecció individual posat a la seva disposició i, desprès de la seva  utilització, posar-lo en el seu lloc.

c)  No  posar  fora de funcionament, ni canviar  o desplaçar  arbitràriament  els corresponents dispositius de seguretat de les màquines, aparells, eines,  instal·lacions i edificis i utilitzar aquests dispositius de seguretat  correctament.

d)  Indicar  immediatament  a l’empresari  i/o  als  treballadors  que  tinguin una funció específica en matèria  de protecció de seguretat i de la salut  dels treballadors tota situació laboral  que,  per  un  motiu  raonable, considerin que comporta un perill greu i  imminent  per  la  seguretat  i  la  salut,  i  també  tot  defecte que s’hagi  comprovat en els sistemes de protecció.

e) Contribuir, de conformitat amb la legislació  vigent  i  durant el temps que sigui necessari, amb l’empresari i/o  els treballadors  que  tinguin  una  funció  específica  en  matèria  de  protecció  de  la seguretat i de la salut dels treballadors,  al  fet  que  puguin  complir-se  totes  les  tasques  o  exigències  imposades per l’autoritat competent  amb l’objectiu de protegir la seguretat  i  la  salut  dels  treballadors.

f)  Contribuir, de conformitat amb la legislació vigent  durant  el  temps  necessari,  amb  l’empresari   i/o   els  treballadors  que  tinguin una funció específica en matèria  de  protecció  de  la  seguretat  i  de   la   salut   dels   treballadors,  al fet que l’empresari pugui garantir que el   medi i  les  condicions  de  treball  siguin  segurs  i  no  presentin  riscs  per  la seguretat i la salut dins del seu  àmbit d’activitat.

6.3  Àmbit, comitès de seguretat i higiene i salut laboral.

Les parts signants  del  present  Acord  reconeixen  la  necessitat  de  creació de comitès de seguretat i higiene i  salut laboral en els centres de treball com  a  coadjuvants destinats a millorar la prevenció en les empreses.

Correspon  a  la negociació col·lectiva, en funció dels  riscs objectius del sector i de la  mida  de  la  plantilla dels  centres  de  treball, concreció quant a l’establiment dels comitès esmentats.

En aquest moment i donades les  actuals  circumstàncies del  teixit  empresarial  de  Catalunya, les parts signants consideren necessari fer un esforç important per  instituir els  comitès  de  seguretat  i  higiene  i salut laboral en aquells centres de treball la plantilla  dels  quals  sigui  superior als 50 treballadors.

Els  membres  dels  comitès  de  seguretat  i higiene i vigilants de seguretat disposaran del temps que calgui dins de la jornada de treball per exercir  la  seva  funció. La  concreció i quantificació d’aquest temps s’estipularà en la  negociació col·lectiva sectorial i d’empresa.

Garanties dels comitès i vigilants de seguretat i salut  laboral:

Els   treballadors  que  formen  part  dels  comitès  i vigilants de seguretat i salut laboral no podran patir  cap  perjudici  derivat  de  les  seves activitats i funcions de  protecció i prevenció dels riscs laborals i professionals.

Formació Professional:

Les  parts  signants   consideren   que   la   formació  professional  és  un  factor  decisiu  per  a  la  promoció  personal i professional dels treballadors i  per  augmentar  la  competitivitat  de les empreses, com també per afrontar  el repte que suposa  la  realització  del  mercat  interior europeu.

Tot  treballador  ha  de  poder  accedir  a la formació  professional i beneficiar-se’n durant  tota  la  seva  vida  activa.

L’acceleració   dels   canvis   tècnics,   econòmics  i  industrials, en un context de competència creixent i en  la  perspectiva  del mercat interior, exigeixen en l’actualitat  la  intensificació  de   les   funcions   d’anticipació   i  d’adaptació inherents a la formació professional contínua.

Les  parts  signants d’aquest Acord coincideixin amb el Consell  de  Comunitats  Europees  en   què   la   formació  professional   permanent   juga   un   paper  important  en  l’estratègia de realització del mercat interior, inclosa la  seva dimensió social, i la cohesió econòmica i social com a  factor determinant d’una política  econòmica  i  social;  i  consideren  que  tots  els  treballadors,  en funció de les  seves necessitats, haurien de poder accedir a  la  formació  professional contínua i beneficiar-se’n.

Article 7

Tal  com  estableix  l’article anterior, les dues parts  estableixen:

a) Establir de manera permanent en les empreses accions de  formació,  amb  la  consideració  d’aquestes  com   una  veritable  inversió. És  promourà  l’accés  del conjunt de  plantilles a accions formatives i també una major  inversió  en formació.

b)  Adequar  tant la formació inicial com la contínua o  de  reciclatge  a  l’evolució  de   les   professions, de  l’ocupació   i  dels  canvis  tecnològics. Per això,  s’assegurarà el caràcter polivalent en el contingut  de  la  formació  com  a  mesura  per garantir l’adaptabilitat dels  treballadors a les necessitats actuals i futures del mercat de treball.

c) Equiparar la formació professional al  nivell  mínim exigit   per  la  CEE  per a  l’homologació  de títols  i  professions, dotant el conjunt de plantilles d’un nivell de qualificació mínima establert per la CEE. S’afrontaran les  necessitats formatives existents  procurant  que  qualsevol  treballador  assumeixi  el  nivell  de qualificació 1 de la  CEE.

d) Atendre preferentment aquells col·lectius amb  major  risc  de no adaptació als canvis tecnològics, com joves amb  baixa qualificació i formació, majors de  45  anys,  dones,  etc. Per al col·lectiu de dones es tindrà present, a més de  les   especials   característiques  en  l’accés  a  accions  formatives,  la  realitat  de la sotsrepresentació  de  determinades professions.

e)  Actualitzar i potenciar la capacitat de gestió dels quadres intermedis, quadres directius i empresaris.

Article 8

Els treballadors tenen dret a la formació  professional en els terminis que preveu l’Estatut dels treballadors. Per  això,   tots   els   treballadors   podran  tenir  accés  i  beneficiar-se de la formació professional al llarg de  tota  la seva vida activa.

Les empreses  realitzaran   cursos   de   reciclatge professional  quan  se’n  constati  la  necessitat  com  a  conseqüència  de  canvis  tecnològics o de lloc de treball.

Els treballadors afectats rebran aquesta formació  dins  de  la jornada laboral.

Mitjançant   conveni   col·lectiu   d’empresa  o  pacte  d’empresa es negociarà un contingent  d’hores  dins  de  la  jornada  de  treball  perquè  els treballadors seleccionats  puguin participar en els plans de formació vinculats  a  la  promoció personal, professional i cultural.

Article 9

Es promouran plans de formació dins de les empreses per  obrir   vies  de  promoció  personal  i  professional,  amb  l’adequació  dels  itineraris  formatius  dels   llocs   de  treball.

Aquests  plans identificaran les necessitats formatives de les  empreses  i  el  seu  contingut  serà  adequat  als  objectius de gestió.

Les dues parts consideren que un pla de formació, entre  altres, ha d’incloure els aspectes següents:

Situació  de  la  plantilla actual i la seva previsible evolució.

Quantificació de necessitats formatives.

Descripció dels llocs de treball i itineraris formatius   per a cadascun d’ells, en aquells casos en què es constatin  mancances formatives.

Mòduls formatius necessaris i la  seva  correlació  amb  els llocs de treball afectats.

Criteris  objectius per a l’accés de personal a accions  formatives. Aquests criteris han de recollir els  aspectes   següents:

a)  En  els  casos de reciclatges professionals tindran  total prioritat els treballadors directament  afectats  per la  innovació  o  els  canvis  organitzatius  en el lloc de treball.

b) En els plans formatius vinculats a unes determinades categories  i   professions  tindran  preferència  els treballadors inclosos dintre d’aquestes.

c) En els  plans  formatius  vinculats  a  la  promoció  professional tindran prioritat els treballadors pertanyents a la categoria immediatament anterior.

d) Per als plans de formació  que  tenen  per  objectiu   equiparar   la   formació   professional   al   nivell  de  qualificació 1 de la CEE tindran prioritat els treballadors  amb més dèficits formatius.

e) Comunicar l’oferta formativa a la  totalitat  de  la  plantilla,   amb  l’obertura   d’un  termini  d’inscripció  voluntària.

Article 10

En  aquelles  empreses  on  es  porten  a  terme  plans  formatius, s’impulsarà la creació de comissions de formació  professional integrades per representants dels treballadors  i de l’empresa, que assumiran les funcions següents:

a)  Iniciativa en la detecció de necessitats formatives  i proposicions de mesures a tal efecte.

b)  Conèixer  els  plans  de  formació i emetre informe  previ a tenor del que preveu l’article 64.1.3 de  l’Estatut dels  treballadors  i en el pla FIP, que s’aplicaran a tots  els plans subvencionats amb fons públics.

c) La Comissió  de  formació  analitzarà  el  total  de  sol·licituds   i,  a  partir  d’aquestes,  realitzarà  una  proposta a la direcció de l’empresa que en úúltima instància  resoldrà.

d) Tenir  a  disposició  la  informació  suficient  per  realitzar el seguiment periòdic dels plans formatius.

e)  Verificar  que  la  selecció  d’aspirants als plans  formatius es realitza en funció dels criteris objectius que estableix el punt anterior.

f) Avaluar els plans formatius realitzats.

Article 11

En l’àmbit de la negociació col·lectiva s’afavorirà i impulsarà la creació d’associacions o fundacions sectorials  que  portin plans formatius en el seu àmbit. Es prioritzarà  en aquells sectors on hi hagi  més  necessitats  en  aquest  sentit.

D’aquesta  manera  es  proporcionarà  la  formació  professional en aquelles petites i  mitjanes  empreses  amb especials dificultats en  medis personals,  materials i  econòmics,  per  realitzar  accions  d’aquest  caràcter.

Aquestes  fundacions  sectorials  tindran com  a finalitat  planificar, programar, gestionar i avaluar conjuntament les  accions formatives, partint d’una anàlisi  prèvia  de  les  necessitats del seu àmbit.

Disposicions finals

1) Les dues parts estableixen que qualsevol modificació  legal que afecti els continguts pactats serà debatuda entre  aquestes,  amb  l’objectiu  d’efectuar  les  adaptacions  i  adequacions corresponents.

2) Es crearà una Comissió paritària que exercirà funcions de  seguiment per al desplegament i aplicació de l’Acord, i  també d’òrgan consultiu quant a  possibles interpretacions d’allò pactat. Serà competent per introduir qualsevol modificació que cregui necessària, sempre  que  els  acords  siguin adoptats per unanimitat.