TLC. Capítol 3 – Conciliació i Mediació

Article 14: Del procediment de conciliació

14.1. Els conflictes laborals, tant col·lectius i plurals com individuals, bé siguin d’interès o jurídics, amb les excepcions que estableix la Disposició Addicional Primera d’aquest reglament, podran ser sotmesos al Tribunal Laboral a efectes d’intent de solució per la via de la conciliació.

Per a això serà requisit imprescindible la lliure i expressa voluntat de submissió de les persones treballadores i empreses, en cada cas. L’esmentat consentiment s’entendrà atorgat quan, després de la sol·licitud inicial d’una de les parts, compareix l’altra davant la citació del Tribunal Laboral i accedeix a la celebració del tràmit de conciliació.

La submissió prèvia i voluntària de les persones treballadores i empreses afectades per un conflicte laboral als procediments de conciliació previstos en aquest reglament, es considerarà atorgada, sense necessitat d’expressa submissió, quan en el Conveni col·lectiu aplicable a Catalunya o acord suficient, s’inclogui una clàusula en què les parts negociadores, en representació de les persones treballadores i empreses incloses en l’àmbit personal del conveni esmentat, se sotmetin expressament i col·lectivament als procediments de conciliació regulats en aquest reglament.

Anàlogament, el mateix procediment establert en el paràgraf anterior actuarà en els convenis d’àmbit estatal, si bé limitat a les persones treballadores i empreses o centres de treball ubicats a la comunitat autònoma de Catalunya, quan així sigui establert, expressament, en el propi conveni o quan les respectives Comissions paritàries d’interpretació subscriguin un acord de submissió als procediments de conciliació referits.

Als efectes d’allò que s’ha determinat en l’article 156 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, les persones treballadores i empreses o centres de treball ubicats a Catalunya afectats per convenis d’àmbit estatal podran sotmetre’s voluntàriament i expressament, en cada cas, als procediments de conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya, encara que en el conveni d’aplicació s’hagués establert una clàusula de submissió tàcita a un altre òrgan de solució extrajudicial de conflictes.

14.2. La intervenció del Tribunal Laboral es produirà mitjançant presentació d’escrit introductori al tràmit de conciliació o de conveni de submissió expressa i voluntària de les persones treballadores i empreses al mateix tràmit.

14.3. L’escrit introductori i el conveni de submissió expressa i voluntària, hauran de contenir les següents dades:

-Sol·licitud del tràmit de conciliació en conflictes col·lectius

a) Identificació de les persones interessades sol·licitants del tràmit de conciliació i els seus respectius domicilis, així com els seus corresponents números de telèfon, fax i adreces de correu electrònic.

b) Identificació de les persones interessades no sol·licitants i d’aquelles altres interessades que hagin de ser cridades al procés, indicant el nom i cognoms de les persones físiques i la denominació social de les persones jurídiques, els seus domicilis, així com els seus corresponents números de telèfon, fax i adreces de correu electrònic.

c) Especificació del nombre de persones treballadores de la plantilla de l’empresa diferenciades per gènere, nombre de les persones treballadores afectades diferenciades per gènere, nombre d’empreses afectades i el Conveni col·lectiu o pacte d’empresa aplicable.

d) Exposició dels fets que motiven el conflicte: fent constar el seu origen i desenvolupament i l’objecte i pretensió.

e) Signatura de la part o parts interessades, segons els casos, o dels representants legals.

-Sol·licitud del tràmit de conciliació en conflictes individuals

a) Identificació de la persona treballadora instant, el seu domicili, número de telèfon, fax, adreça de correu electrònic, data d’alta en l’empresa, categoria professional i remuneració salarial efectiva.

b) Identificació de l’empresa o empreses, el seu domicili, així com, número de telèfon, fax i adreça de correu electrònic.

c) Especificació del nombre de persones treballadores de la plantilla de l’empresa diferenciades per gènere, nombre d’empreses afectades i el Conveni col·lectiu o pacte d’empresa aplicable.

d) Exposició dels fets que motiven el conflicte: fent constar l’origen i desenvolupament i l’objecte i pretensió.

e) Signatura de la part o parts interessades, segons els casos, o dels representants legals.

El Tribunal Laboral tindrà a disposició de les persones interessades els models normalitzats de presentació de sol·licitud del tràmit de conciliació, tant en les seves respectives seus com a la seva web (www.tribulab.cat).

La falta d’algun dels requisits esmentats no serà impediment per a la citació de les parts a l’acte de conciliació, es podran esmenar els defectes que s’observin en la compareixença a l’esmentat acte.

En el cas en què l’escrit resulti inintel·ligible, no s’especifiqui suficientment l’objecte de la conciliació o no es faciliti número de fax o adreça de correu electrònic per a procedir a la citació, el Tribunal Laboral de Catalunya comunicarà a la persona interessada sol·licitant que aclareixi quin és la seva petició o que aporti les dades necessàries per poder citar correctament a totes les parts implicades. Fins que aquesta informació no sigui tramesa per la persona interessada sol·licitant a la Delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, aquesta no procedirà a citar a les representacions interessades per a la celebració del corresponent acte de conciliació.

14.4. Rebut l’escrit introductori, que serà degudament registrat, el Tribunal Laboral assenyalarà data, hora i lloc per al tràmit de conciliació, dins dels set dies hàbils següents al de la presentació, i ho notificarà a ambdues parts a efectes de la seva deguda compareixença.

L’acte de conciliació previst per una data determinada únicament podrà ser ajornat per a posterior dates abans de la seva celebració, en els següents casos:

a) A petició consensuada d’ambdues representacions i com a màxim dues vegades.

b) Per decisió de la delegació del TLC corresponent.

14.5. L’assistència a l’acte de conciliació, una vegada formalitzats els requisits establerts en els apartats anteriors, serà obligatòria i hauran de comparèixer les parts per si mateixes o per mitjà de persones representants o apoderats, degudament acreditats. Ambdues parts podran comparèixer assistides per persones assessores.

La incompareixença de la part interessada no sol·licitant donarà lloc a la formalització de l’oportuna acta de conciliació intentada sense efecte. Si cap de les parts compareix al preceptiu acte de conciliació, es procedirà a l’arxiu de l’expedient.

En el supòsit que la part interessada no sol·licitant de l’expedient comparegui davant de la delegació corresponent del TLC, en la data i hora assenyalades, manifestant, expressament, la seva voluntat de no sotmetre’s al procediment de conciliació, i s’apreciï la inexistència de clàusula especifica de submissió als procediments del TLC en el Conveni col·lectiu d’aplicació, es procedirà per part de la delegació intervinent a subscriure una diligència d’arxiu.

La manifestació anterior realitzada abans de la data fixada per a la celebració de l’acte de conciliació, bé sigui per escrit, fax, correu electrònic o compareixença davant el propi Tribunal Laboral, no produirà l’efecte senyalat anteriorment, considerant-se el procediment finalitzat en la modalitat d’Intentat sense efecte.

14.6. L’acte de conciliació podrà iniciar-se en reunió conjunta amb l’equip conciliador de la delegació del TLC constituïda en aquest moment amb ambdues parts, o bé en reunió separada amb cadascuna d’elles, amb l’objecte de conèixer els posicionaments de cadascuna de les parts.

Posteriorment, en el marc del procediment, l’equip conciliador podrà acordar reunir-se conjuntament amb ambdues parts o per separat amb cadascuna d’elles, totes les vegades que es consideri convenient.

En tot cas, les parts, durant el transcurs del procediment, podran defensar i argumentar les seves postures i presentar quantes solucions i suggeriments creguin oportunes per a l’obtenció de l’acord que posi fi al conflicte.

La delegació del Tribunal Laboral de Catalunya, al seu torn, oferirà les propostes conciliadores que considerin oportunes, que es podran materialitzar en acta sempre que les parts així ho sol·licitin o quan l’equip conciliador acordi tal circumstància per unanimitat.

Davant la impossibilitat de poder obtenir un acord entre les parts, l’equip conciliador podrà oferir a ambdues parts una proposta conciliadora consensuada entre ells, amb l’objecte de que les parts l’acceptin o bé la rebutgin, en el propi acte o en data posterior fixada a l’efecte.

En tot cas, la proposta conciliadora oferta per l’equip conciliador, únicament podrà ser acceptada en forma global i integra, sense que puguin tenir-se en compte acceptacions parcials o modificacions, a menys que ambdues representacions coincideixin en les mateixes com a punt de partida per a l’acord que posi fi al conflicte.

14.7. Una vegada iniciat l’Acte de conciliació, aquest podrà ajornar-se totes les vegades que sigui necessari, a petició d’ambdues parts o per iniciativa de la delegació del Tribunal Laboral que intervé en el procediment, fixant-se, en aquest cas, la data o dates que procedeixin per a la continuació de l’acte de conciliació.

14.8 Del tràmit de conciliació, el Secretari o la Secretària del Tribunal n’aixecarà acta, en la qual es faran constar els noms i altres dades identificatives de les persones assistents, la representació en la qual actuen, l’exposició dels fets que son origen del conflicte, la postura de cadascuna de les parts i els acords que s’adoptin o, si és el cas, la desavinença constatada.

Sota el principi de llibertat de manifestació, en la redacció de l’acta corresponent cada part podrà fer constar les manifestacions que lliurement creguin convenient introduir. Les expressions de la voluntat de cada representació, constatables en acta, no podran donar lloc a ulteriors contestacions.

14.9. Com a norma general, i amb la finalitat de procurar esgotar les possibilitats d’acord, es realitzarà la signatura de les actes en reunió conjunta, a l’objecte de possibilitar un últim intent de conciliació.

Amb aquesta finalitat, l’equip conciliador que actuï en el corresponent acte de conciliació, i concretament qui exerceixi la presidència en l’acte de signatura conjunta, quan no hagi estat possible l’acostament entre les postures de les parts, haurà de posar de manifest els posicionaments de les representacions respectives amb la màxima objectivitat i llibertat possible, i donant amb posterioritat el torn a les parts perquè puguin expressar la seva posició final, abans de la ruptura definitiva.

En cas de desacord, la delegació respectiva del Tribunal Laboral oferirà a les parts la possibilitat de sotmetre la controvèrsia objecte del conflicte al tràmit de mediació i arbitratge previstos en els articles següents, fent-ho constar així en l’acta.

14.10. L’acord adoptat entre les parts en tràmit de conciliació en conflicte col·lectiu tindrà la mateixa eficàcia que l’estipulat en Conveni col·lectiu, i en cas de conflictes individuals, els efectes de l’acord seran els previstos en el capítol primer del Títol V del llibre primer de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

En ambdós casos, el pacte posarà fi al conflicte, amb obligació de complir el que estableix l’acord conciliatori i amb les garanties executòries previstes en l’article 68 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

En el supòsit que l’acte de conciliació finalitzi sense acord, o es tingui per intentada sense efecte, es tindrà per complert el tràmit de conciliació preprocessal obligatori que preveuen els articles 63 i 156 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

14.11. El Secretari o la Secretària de la delegació del Tribunal Laboral lliurarà sengles certificacions de l’acta respectiva a cadascuna de les parts, als efectes que siguin procedents.

14.12. En els supòsits de conflictes amb convocatòria de vaga es remetrà acta del tràmit de conciliació a l’autoritat laboral que correspongui, per al seu coneixement i efectes.

Article 15: Del procediment de mediació

15.1. Els conflictes laborals, tant col·lectius i plurals com els individuals, amb les excepcions establertes en la Disposició  addicional primera d’aquest reglament, bé siguin d’interès o jurídics, podran ser sotmesos al Tribunal Laboral a efectes d’intent de solució dels mateixos per la via de la mediació davant la Comissió de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (CMTLC).

15.2. La submissió expressa a la Comissió de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya ha de ser voluntària i consensuada per ambdues representacions, ja sigui una vegada finalitzat l’Acte de Conciliació previ, o sense ocasió d’aquest, mitjançant la sol·licitud directa d’ambdues representacions al tràmit de mediació de l’esmentat organisme, o tàcit mitjançant inclusió de clàusula genèrica de submissió al tràmit de mediació en Conveni col·lectiu o pacte d’empresa.

15.3. En el cas que la sol·licitud de mediació s’efectuï mitjançant escrit introductori o conveni de submissió expressa i voluntària al tràmit de mediació, aquests han de contenir les mateixes dades sol·licitades en l’article 14.3 del present reglament pel procediment de conciliació.

La falta d’alguna de les dades esmentades no serà impediment per a la citació de les parts a l’acte de mediació, podent-se esmenar els defectes que s’observin en la compareixença a l’esmentat acte.

En el cas en què l’escrit resulti inintel·ligible, no s’especifiqui prou l’objecte de la mediació o no es faciliti número de fax o adreça de correu electrònic per a procedir a la citació, el Tribunal Laboral de Catalunya comunicarà a les persones interessades sol·licitants que aclareixin quin és la seva petició o que aporti les dades necessàries per poder citar correctament a totes les parts implicades. Fins que aquesta informació no sigui tramesa per les persones interessades sol·licitants a la Comissió de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, aquesta no procedirà a citar a les representacions interessades per a la celebració del corresponent acte de mediació.

15.4. La Secretaria del TLC posarà a disposició de les persones treballadores i empreses, el model normalitzat d’escrit introductori i de conveni de submissió expressa i voluntària al procediment de mediació, tant en les seves respectives seus com a la seva web (www.tribulab.cat).

15.5. El procediment de mediació s’haurà de celebrar, una vegada registrat el corresponent escrit de sol·licitud al tràmit de mediació, en el termini màxim de set dies hàbils en les seus del Tribunal Laboral de Catalunya corresponents a les seves delegacions.

La data assenyalada de celebració de l’acte de mediació podrà ser ajornada, abans de la seva celebració, en els següents casos:

a) A petició consensuada d’ambdues representacions i com a màxim dues vegades.

b) Per decisió de la Comissió de mediació del TLC.

15.6. Constituïda la Comissió de mediació del TLC, en cada cas, haurà de celebrar, obligatòriament, reunió conjunta amb ambdues representacions. Després de la reunió conjunta, en funció del cas, l’equip mediador podrà reunir-se per separat amb cadascuna de les representacions, actuant, sempre, col·legiadament.

Un cop iniciat l’acte de mediació, aquest es podrà ajornar totes les vegades que es precisi, a petició d’ambdues parts o per iniciativa de la Comissió de mediació del Tribunal Laboral que intervé en el procediment, fixant-se, en aquest cas, la data o dates que procedeixin per a la continuació de les deliberacions.

15.7. Intentada la mediació sense possibilitat d’acord, la Comissió de mediació haurà de dictar, obligatòriament, una proposta mediadora, que serà lliurada a ambdues representacions perquè contestin a la mateixa, globalment i sense possibilitats de modificació parcial, en el propi acte, després d’un recés apropiat o en el termini que estableixi la Comissió de mediació, per compareixença personal, via fax o correu electrònic.

La proposta mediadora haurà de ser consensuada per l’equip mediador sense intervenció de les representacions respectives.

15.8. La Comissió de mediació, a efectes de la formulació de la proposta mediadora, podrà sol·licitar un informe tècnic, en funció de l’objecte del conflicte, de la Comissió tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya competent per dictaminar sobre el mateix i en el termini establert a l’article 18.4 del present reglament.

15.9. Acceptada la proposta mediadora per ambdues representacions, finalitzarà l’acte de mediació amb acord. Contràriament, si una o ambdues parts no assumeixen la proposta mediadora, s’aixecarà acta amb el resultat de sense acord, en la que la Comissió recollirà les postures definitives de la parts respecte a aquella. En ambdós casos, s’ha de deixar constància del contingut de la proposta mediadora.

La proposta mediadora realitzada per l’equip mediador, únicament podrà ser acceptada en forma global i integra, sense que puguin tenir-se en compte acceptacions parcials o modificacions, a menys que ambdues representacions coincideixin en les mateixes com a punt de partida per a l’acord que posi fi al conflicte.

15.10. L’acord adoptat entre les parts en tràmit de mediació en conflicte col·lectiu, tindrà la mateixa eficàcia que l’estipulat en Conveni col·lectiu i, en el cas de conflictes individuals, els efectes de l’acord seran els previstos en el capítol primer, Títol V del llibre primer de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

En ambdós casos, el pacte posarà fi al conflicte, amb obligació de complir el que estableix l’acord de mediació i amb les garanties executòries previstes en l’article 68 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

En el cas que la mediació finalitzi sense acord, o es tingui per intentada sense efecte, es tindrà per complert el tràmit de mediació preprocessal obligatori que preveuen els articles 63 i 156 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

15.11. El Secretari o la Secretaria del Tribunal Laboral lliurarà sengles certificacions de l’acta respectiva a cadascuna de les parts, als efectes que siguin procedents.

15.12. En els supòsits de conflictes amb convocatòria de vaga es remetrà acta del tràmit de mediació a l’autoritat laboral que correspongui, per al seu coneixement i efectes.