TTC. Disposicions addicionals

Disposicions adicionals

Primera

El Comitè paritari d’Interpretació, aplicació i seguiment del TTC, per acord unànime dels seus components, podrà modificar el contingut i ampliar les competències previstes en el present reglament, quan així s’estimi convenient.

Així mateix, són funcions de l’esmentat comitè, en relació amb el TTC:

a) La interpretació de qualsevol clàusula del present reglament.

b) El nomenament, a proposta de part, de membres del Cos d’àrbitres del TTC.

c) Nomenament, a proposta de part, de mediadors de la Comissió de mediació del TTC.

d) L’ampliació o reducció de la llista d’àrbitres, mantenint la condició de paritat.

e) Adequar el present reglament a qualsevol novetat legal que pugui sorgir durant la seva vigència, si afecta al procediment.

f) Qualsevol altra dimanant de la problemàtica de desenvolupament, aplicació i interpretació d’aquest reglament.

El comitè tindrà el seu domicili, a efectes de notificacions, en la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, Barcelona, 08010, Roger de Llúria, 7 1a planta.

 

Segona

Es crea la Comissió delegada del TTC, que estarà composta per quatre membres, dos d’ells designats per Foment del Treball Nacional, un per Comissions Obreres i un altre, per la Unió General de Treballadors.

Les funcions i competències de la Comissió delegada del TTC seran les següents:

a) Resoldre les consultes, sol·licituds i reclamacions d’ordre procedimental.

b) Vetllar per la legalitat del procediment i la legitimació de les respectives representacions.

c) Decidir sobre la viabilitat del procediment en els casos en què s’originin dubtes objectius al respecte.

d) Assessorar a les delegacions respectives del TTC, quan així ho sol·liciti, sobre aspectes legals o antecedents jurisprudencials aplicables a casos concrets.

 

Tercera

El TTC estarà assistit per les Comissions tècniques constituïdes en el Tribunal Laboral de Catalunya:

    • Comissió Tècnica d’Organització del Treball.
    • Comissió Tècnica d’Economia i Previsió Social Complementària.
    • Comissió Tècnica de Seguretat i Salut Laboral.

Les delegacions del TTC podran sol·licitar informe vinculant o no vinculant a les mencionades Comissions tècniques, quan per la naturalesa del conflicte es cregui necessari, i sempre a petició d’ambdues representacions.

En la mateixa forma, les delegacions del TTC, la Comissió de mediació del TTC o els àrbitres designats en cada cas, podran demanar informe de les esmentades Comissions tècniques, en els procediments arbitrals, a i d’obtenir informació tècnica suficient per a fonamentar el corresponent laude arbitral.