Llei de la Jurisdicció Social

Llei 36/2011 de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdiccio Social.

Article 63. Conciliació o mediació prèvies.

Serà requisit previ per a la tramitació del procés l’intent de conciliació o, si s’escau, de mediació davant el servei administratiu corresponent o davant l’òrgan que assumeixi aquestes funcions que podrà constituir mitjançant els acords interprofessionals o els convenis col · lectius a què es refereix l’ article 83 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com mitjançant els acords d’interès professional als quals es refereixen l’article 13 i l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei de l’Estatut del treball autònom.

Article 64. Excepcions a la conciliació o mediació prèvies.

1. S’exceptuen del requisit de l’intent de conciliació o, si s’escau, de mediació dels processos que exigeixin la reclamació prèvia en via administrativa o una altra forma d’esgotament de la mateixa, si s’escau, els que versin sobre Seguretat Social, els relatius al gaudi de vacances ia matèria electoral, mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball, drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral a què fa referència l’article 139, els iniciats d’ofici, els d’impugnació de convenis col · lectius, els d’impugnació dels estatuts dels sindicats o de la seva modificació, els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques, els processos d’anul · lació de laudes arbitrals, els d’impugnació d’acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions, així com aquells en què s’exerceixin accions laborals de protecció contra la violència de gènere.

2. Igualment, se n’exceptuen:

a) Aquells processos en què sent part demandada l’Estat o un altre ens públic també ho siguin persones privades, sempre que la pretensió s’hagi de sotmetre al tràmit de reclamació prèvia en via administrativa oa una altra forma d’esgotament de la mateixa i en aquest pogués decidir- l’assumpte litigiós.

b) Els supòsits en què, en qualsevol moment del procés, després d’haver dirigit la papereta o la demanda contra persones determinades, cal dirigir o ampliar la mateixa enfront de persones diferents de les inicialment demandades.

3. Quan per la naturalesa de la pretensió exercitada pogués tenir eficàcia jurídica l’acord de conciliació o de mediació que pogués assolir, tot i estar exceptuat el procés del referit requisit de l’intent previ, si les parts van en temps oportú voluntàriament i de comú acord a aquests vies prèvies, se suspendran els terminis de caducitat o s’interrompran els de prescripció en la forma establerta en l’article següent.

Article 65. Efectes de la sol·licitud de conciliació o de mediació prèvia. Els laudes arbitrals.

1. La presentació de la sol · licitud de conciliació o de mediació suspèn els terminis de caducitat i interromp els de prescripció. El còmput de la caducitat es reprèn l’endemà d’intentada la conciliació o mediació o transcorreguts quinze dies hàbils, excloent del còmput els dissabtes, des de la presentació sense que s’hagi celebrat.

2. En tot cas, transcorreguts trenta dies, computats en la forma indicada en el número anterior, sense haver-se celebrat l’acte de conciliació o sense haver-se iniciat mediació o aconseguit acord en la mateixa es tindrà per acabat el procediment i complert el tràmit.

3. També se suspendran els terminis de caducitat i s’interrompran els de prescripció per la subscripció d’un compromís arbitral, celebrat en virtut dels acords interprofessionals i els convenis col · lectius a què es refereix l’article 83 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors o dels derivats dels acords d’interès professional conformitat amb l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei de l’Estatut del treball autònom.

En aquests casos el còmput de la caducitat es reprèn l’endemà que adquireixi fermesa el laude arbitral; si s’interposa un recurs judicial d’anul · lació del laude, la represa tindrà lloc des del dia següent a la fermesa de la sentència que es dicti.

Mateix efecte es produirà encara que en el procediment arbitral s’aprecia la incompetència, es reprendrà el còmput de la caducitat des de la fermesa de la resolució que posés fi a l’arbitratge.

4. Les accions d’impugnació i recursos judicials d’anul · lació de laudes arbitrals el coneixement correspongui a l’ordre social, quan no tinguin establert un procediment especial, inclosos els laudes arbitrals establerts per acords d’interès professional dels treballadors autònoms econòmicament dependents, s’han de substanciar, a instància de els interessats, pels tràmits del procediment ordinari, davant el jutjat o tribunal al qual hauria correspost el coneixement de l’assumpte sotmès a arbitratge, amb fonament en excés sobre l’arbitratge, haver resolt aspectes no sotmesos a ell o que no poguessin ser objecte del mateix , vici essencial de procediment o infracció de normes imperatives. L’acció caduca en el termini de trenta dies hàbils, exclosos els dissabtes, diumenges i festius, des de la notificació del laude.

De formular la impugnació pel Fons de Garantia Salarial, en relació amb possibles obligacions de garantia salarial, o per altres tercers possibles perjudicats, es podrà fonamentar en il · legalitat o lesivitat i el termini per a l’exercici de l’acció compta des que pogueren haver conegut la existència del laude arbitral.

Article 66. Conseqüències de la no assistència a l’acte de conciliació o de mediació.

1. L’assistència a l’acte de conciliació o de mediació és obligatòria per als litigants.

2. Quan estant degudament citades les parts per al’acte de conciliació o de mediació no compareix el sol · licitant ni al · lega una causa justa, s’ha de considerar no presentada la papereta de conciliació o la sol · licitud de mediació, arxivant totes les actuacions.

3. Si no compareix l’altra part, degudament esmentada, s’ha de fer constar expressament en la certificació de l’acta de conciliació o de mediació i es tindrà la conciliació o la mediació per intentada sense efecte, i el jutge o tribunal d’imposar les costes del procés a la part que no hagi comparegut sense causa justificada, inclosos honoraris, fins al límit de sis-cents euros, del lletrat o graduat social col · legiat de la part contrària que hagin intervingut, si la sentència que al seu dia dicti coincideix essencialment amb la pretensió continguda en la papereta de conciliació o en la sol · licitud de mediació.

Article 67. Impugnació de l’acord de conciliació o de mediació.

1. L’acord de conciliació o de mediació podrà ser impugnat per les parts i pels qui poguessin patir perjudici per aquell, davant el jutjat o tribunal al qual hauria correspost el coneixement de l’assumpte objecte de la conciliació o de la mediació, mitjançant l’exercici per les parts de l’acció de nul · litat per les causes que invaliden els contractes o pels possibles perjudicats amb fonament en la seva il · legalitat o lesivitat.

2. L’acció caduca al cap de trenta dies hàbils, exclosos els dissabtes, diumenges i festius, següents a aquell en què es va adoptar l’acord. Per als possibles perjudicats el termini compta des que el poguessin haver conegut.

Article 68. Executivitat de l’acord de conciliació o de mediació i dels laudes arbitrals ferms.

1. Serà requisit necessari per a la tramitació del procés l’intent de conciliació o de mediació en els termes que preveu l’article 63.

2. El que s’acordi en conciliació o mediació haurà, segons la seva naturalesa, la mateixa eficàcia atribuïda als convenis col · lectius per l’article 82 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, sempre que les parts que conciliïn, tinguin la legitimació i adoptin l’acord conformitat amb els requisits exigits per les esmentades normes. En aquest cas s’enviarà còpia a l’autoritat laboral. En el cas dels treballadors autònoms econòmicament dependents, l’acord assolit tindrà l’eficàcia corresponent als acords d’interès professional que regula l’article 13 de la Llei de l’Estatut del treball autònom.

Article 157. Contingut de la demanda.

1. El procés s’inicia mitjançant demanda dirigida al jutjat o tribunal competent que, a més dels requisits generals, contindrà:

a) La designació general dels treballadors i empreses afectats pel conflicte i, quan es formulin pretensions de condemna que encara que referides a un col · lectiu genèric, siguin susceptibles de determinació individual ulterior sense necessitat de nou litigi, hauran de consignar les dades, característiques i requisits necessaris per a una posterior individualització dels afectats per l’objecte del conflicte i el compliment de la sentència respecte d’elles.

b) La designació concreta del demandat o demandats, amb expressió de l’empresari, associació empresarial, sindicat o representació unitària a què afecten les pretensions exercitades.

c) Una referència succinta als fonaments jurídics de la pretensió formulada.

d) Les pretensions interpretatives, declaratives, de condemna o d’una altra naturalesa concretament exercitades segons l’objecte del conflicte.

2. A la demanda s’hi ha d’adjuntar certificació d’haver-se intentat la conciliació o mediació prèvia a què es refereix l’article anterior o al · legació de que no és necessària.