Seguretat i Salut Laboral

Comissió Tècnica de Seguretat i Salut Laboral

Anàlisi estudi en aspectes relacionats amb la seguretat i salut en el treball i la prevenció de riscs laborals d’una empresa, grup d’empreses o empreses d’un sector determinat, en els temes següents:

  • a) Els drets i deures dels  treballadors/es.
  • b) Els drets i deures dels representants dels treballadors/es.
  • c) Els drets i obligacions de les empreses.
  • d) Les funcions del Servei de Prevenció.
  • e) Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.
  • f) Criteris a aplicar en les mesures establertes pels Serveis de Prevenció.
  • g) Anàlisi i dictamen sobre Plans de Prevenció.
  • h) I aquells supòsits que es determinin pel Tribunal Laboral de Catalunya i siguin compatibles legalment amb les competències de la present Comissió.

Les actuacions que queden excloses de la intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya, i per tant del coneixement, anàlisi i dictamen de la present Comissió en matèria de seguretat i salut són:

  •  Aquelles en què ja estigui actuant, o bé hagi actuat, la Inspecció de Treball; qualsevol Administració Pública amb potestat sancionadora en seguretat i salut en el treball, o bé es trobin en via judicial.
  • Les que signifiquin la realització material de plans de prevenció o anàlegs.

Membres de la Comissió Tècnica de Seguretat i Salut Laboral

 1. Casas Lozano, Francisco
 2. Castaño Álvarez, Roberto
 3. Guasch Farrás, Joan
 4. Juan González, Marta
 5. Lázara Rivero, Miguel
 6. Muniesa Brito, Ramón
 7. Palomo Gutierrez, Miquel Ángel
 8. Pérez Espona, Carlos
 9. Romero Mirón, Alejandro
 10. Salvador Peracaula, Eduard
 11. Sánchez Hernández, Cesar
 12. Sanz Gallen, Pedro Ramon
 13. Torres Abal, José Luis