Comissió Delegada i Comissions Paritàries de Tarragona i Girona

Funcions

Comissió Delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya en el Tribunal Laboral de Catalunya.

Disposició addicional quarta del Reglament de funcionament del TLC.

Es crea la Comissió delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya en el Tribunal Laboral, que estarà composta per quatre membres, dos d’ells designats per Foment del Treball Nacional, un Per Comissions Obreres Nacional de Catalunya i un altre, per la Unió General de Treballadors de Catalunya. Les funcions i competències de la Comissió delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya seran les següents:

  • a) Resoldre les consultes, sol·licituds i reclamacions que l’ordre procedimental que es tramitin davant el Tribunal Laboral de Catalunya.
  • b) Vetllar per la legalitat del procediment i la legitimació de les respectives representacions.
  • c) Decidir sobre la viabilitat del procediment en els casos en els quals s’originin dubtes objectives sobre això.
  • d) Assessorar a les delegacions respectives del Tribunal, quan així ho sol·liciti, sobre aspectes legals o antecedents jurisprudencials aplicables a casos concrets.

 

Comissions Paritàries de les Delegacions de Girona i Tarragona.

El present Acord interprofessional s’estableix a tenor del que disposa el títol 3 de l’Estatut dels treballadors i el títol 3 de la Llei orgànica de llibertat sindical. Constitueix, per tant, l’expressió de les voluntats de les representacions dels treballadors i empresaris, lliurement adoptada en virtut de la seva autonomia col·lectiva.

La seva eficàcia es dedueix del que estableix l’article 83.3 de l’Estatut dels treballadors. El seu contingut total o parcial s’haurà d’insertar en la negociació col·lectiva per a la seva efectivitat i desenvolupament.

Membres

Membres de la Comissió Delegada de l’AIC en el Tribunal Laboral de Catalunya

Foment del Treball Nacional
Javier Ibars Álvaro

PIMEC
Silvia Miró Martín

Comissions Obreres de Catalunya
Francesc Montoro Brotons

Unió General de Treballadors de Catalunya
Jesús Manuel Rubio del Pozo

Membres de  la Comissió Paritària de la Delegació de Girona

Foment del Treball Nacional
Jordi de Puig Roca
Carles Palacio Cebrià

Comissions Obreres de Catalunya
Jordi Presas Vidal
Belén López Sánchez (suplent)
Bartomeu Compte i Masmitjà (suplent)

Unió General de Treballadors de Catalunya
Neus Costa Canals
Badre Kholti Boumlaqui (suplent)

Membres de la Comissió Paritària de la Delegació de Tarragona

Foment del Treball Nacional
Josep Sans Parés
Joan Baptista Antó

Comissions Obreres de Catalunya
Juan Carlos Donado-Mazarrón Romero

Unió General de Treballadors de Catalunya
Josep Lluís Rius Poyo
Victòria Fabregat (suplent)