Llei d’Arbitratge

Llei 60/2003, de 20 de desembre

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Llei s’aplica als arbitratges el lloc es trobe dins del territori espanyol, siguin de caràcter intern o internacional, sense perjudici del que estableixen tractats dels quals Espanya sigui part o lleis que continguin disposicions especials sobre arbitratge.

2. Les normes que contenen els apartats 3, 4 i 6 de l’article 8, en l’article 9, excepte l’apartat 2, en els articles 11 i 23 i en els títols VIII i IX d’aquesta Llei s’apliquen encara que el lloc de l’arbitratge es trobi fora d’Espanya.

3. Aquesta llei és aplicable supletòriament als arbitratges que preveuen altres lleis.

4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei els arbitratges laborals.