TTC. Capítol 2 – Estructura i funcionament

Article 6: Comeses i funcions del TTC

Serà comesa essencial del TTC promoure, facilitar i proporcionar els sistemes, mecanismes i procediments encaminats a la solució dels conflictes individuals o plurals, que es derivin de les relacions dels treballadors autònoms econòmicament dependents amb les empreses per a les que executen les seves activitats.

Les funcions específiques assignades al TTC seran les següents:

1. Conciliació en els conflictes que li siguin sotmesos, siguin jurídics o d’interès, mitjançant el procediment establert en l’article 13 d’aquest reglament, en aplicació d’allò que s’ha regulat en l’article 18 de la Llei 20/2007 d’11 de juliol de l’Estatut del treball autònom, i als efectes que determina, respecte d’això, l’article 63 del text refós de la Llei de procediment laboral.

2. Mediació en els expedients de conflictes que siguin sotmesos al tràmit previst en l’article 14 d’aquest reglament.

3. Conciliació i mediació en la negociació d’acords d’interès professional, tant en la seva iniciació i sistematització, com en els casos en què les negociacions hagin quedat paralitzades per discrepàncies entre les parts que impedeixen aconseguir un acord.

4. Conciliació i mediació respecte aquells aspectes de la regulació de les activitats executades pels treballadors autònoms econòmicament dependents, que la Llei de l’Estatut del treball autònom no estableix, específicament, o que poden ser objecte de negociació: vacances, descans setmanal, festius, quantia màxima de la jornada d’activitat, temps màxim de realització d’activitat superior al pactat, casos d’interrupció justificada de l’activitat professional, quantia de la indemnització en cas de resolució del contracte o qualsevol altra condició general de contractació.

5. Arbitratge d’acord amb el que estableix els articles 15 i 16 del propi reglament, en aplicació d’allò que s’ha regulat en article 18.4 de la Llei de l’Estatut del treball autònom.

Article 7: Composició del TTC

El TTC tindrà composició paritària a efectes de les representacions de treballadors autònoms econòmicament dependents i empreses, adoptant tots els seus acords per unanimitat dels seus membres.

A efectes d’organització, funcionalitat i operativitat, canalitzarà les seves actuacions a través de les delegacions territorials; Cos de conciliadors; Comissió de mediació i Cos d’àrbitres, amb les especificacions següents.

 

1. Procediment de conciliació.

Les delegacions del TTC estaran compostes, generalment, per dos membres, un designat per Foment del Treball Nacional i un altre designat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya o per la Unió General de Treballadors de Catalunya, a petició expressa del treballador autònom econòmicament dependent que sigui part en el conflicte o mitjançant l’aplicació d’un torn rotatiu.

Amb caràcter excepcional, donada la transcendència del conflicte plantejat, la composició de la delegació del TTC, podrà ser ampliada a quatre membres: dos designats per Foment del Treball Nacional, un designat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i un altre per la Unió General de Treballadors de Catalunya.

El Cos de conciliadors estarà conformat per un nombre total de 16 membres: 8 designats per Foment del Treball Nacional, 4 per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i 4 per la Unió General de Treballadors de Catalunya.

La designació dels components de cada delegació del TTC s’efectuarà per cada organització en la proporció establerta anteriorment.

La llista de conciliadors podrà ser ampliada, reduïda o modificada per acord adoptat per les organitzacions respectives.

 

2. Procediment de mediació.

La Comissió de mediació del TTC tindrà una composició permanent i estarà formada per 16 mediadors designats per les organitzacions en la forma següent: 8 per Foment del Treball Nacional, 4 per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i 4 per la Unió General de Treballadors de Catalunya.

Els mediadors designats podran formar part, al seu torn, si així ho estima cada organització, del Cos de conciliadors del TTC.

En cada intervenció, la Comissió de mediació estarà composta per dos membres: un designat per Foment del Treball Nacional i un altre per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya o per la Unió General de Treballadors de Catalunya, a petició expressa del treballador autònom econòmicament dependent o mitjançant l’aplicació de torn rotatiu.

En els casos d’excepcional transcendència, la Comissió de mediació podrà estar formada per quatre membres: dos designats per Foment del Treball Nacional, un per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i un altre per la Unió General de Treballadors de Catalunya.

 

3. Cos d’àrbitres

Estarà constituït per 16 àrbitres: 8 designats per Foment del Treball Nacional, 4 per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i 4 per la Unió General de Treballadors de Catalunya.

Article 8: Incompatibilitat dels conciliadors i mediadors

Es considera incompatible la participació de conciliadors i mediadors en els procediments en què es debaten qüestions relatives a les relacions de treballadors autònoms econòmicament dependents amb les empreses per a les que executen les seves activitats quan existeixi una vinculació directa o indirecta d’aquells amb l’empresa que sigui part en el procediment.

Els conciliadors que hagin participat en un acte de conciliació determinat finalitzat sense avinença, però amb submissió expressa d’ambdues parts al procediment posterior de mediació, no podran participar en el mateix, encara que formin part de la Comissió de mediació.

Article 9: Del president de la delegació del TTC

La presidència de cada delegació del TTC recaurà en un dels seus membres, d’acord amb la designació que per acord unànime dels seus components es realitzi en cada procediment de conciliació o mediació. Seran funcions del president:

a) Mantenir l’ordre en les reunions.

b) Concedir l’ús de la paraula a qui ho sol·liciti.

c) Dirigir el debat i proposar la corresponent deliberació, quan procedeixi, constatant la unanimitat dels acords que s’adoptin.

Article 10: Del secretari del TTC

La funció de secretari serà exercida, en cada delegació del TTC, per persona aliena a les respectives delegacions i que posseeixi reconeguda formació i experiència en l’àmbit jurídic i de la negociació. Seran funcions del secretari:

1) Convocar els membres de les delegacions i a cada una de les parts que se sotmetin als procediments previstos en el present reglament.

2) Assistir a les sessions pròpies dels procediments de conciliació i mediació i aixecar acta de les mateixes.

3) Assistir a les reunions convocades pels àrbitres del Cos d’àrbitres del TTC, a efectes de complimentar el tràmit d’audiència de les parts i aixecar acta de les mateixes.

4) Formalitzar certificacions de les actes a petició de qualsevol de les parts.

5) Atorgar la representació, a una o diverses persones designades per qualsevol de les parts, mitjançant compareixença personal o document escrit degudament signat i presentat davant el mateix, que donarà fe de la representació sol·licitada.

6) Intervenció, a instància del president, en les qüestions procedimentals que li siguin assignades.

Article 11: Cos d’àrbitres del TTC

El TTC està integrat, així mateix, pel cos d’àrbitres compost per persones de reconeguda experiència i prestigi en l’àmbit jurídic o acadèmic, designats unànimement, per les organitzacions firmants de l’Acord pel qual s’institueix el TTC.

Article 12: Vista dels expedients

Les persones, físiques o jurídiques, que acreditin tenir interès directe i legítim en qualsevol procediment, podran sol·licitar, per escrit motivat, vista d’un expedient ja finalitzat i còpia certificada de l’acta de conciliació, mediació o del laude arbitral.