Comissió Paritària

Funcions de la Comissió Paritària de l’AIC

Disposició addicional tercera del Reglament de funcionament del TLC.

La Comissió paritària d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per acord unànime dels seus components, podrà modificar el contingut i ampliar les competències previstes en aquest reglament, quan així s’estimi convenient.

Així mateix, són funcions de l’esmentada comissió, en relació amb el Tribunal Laboral de Catalunya:

  • a) La interpretació de qualsevol clàusula del present acord.
  • b) La constitució de les Delegacions territorials i sectorials que es creguin convenients en cada moment, així com la seva composició.
  • c) El nomenament i designació de secretaris de les diferents Delegacions.
  • d) El nomenament, a proposta de part, de membres del cos d’àrbitres de Catalunya.
  • e) L’ampliació o reducció de la llista d’àrbitres, mantenint la condició de paritat.
  • f) Formular una proposta d’acord per regular els mecanismes de conciliació, mediació i arbitratge a nivell individual.
  • g) Adequar el present reglament a qualsevol novetat legal que pogués sorgir durant la seva vigència, si s’estima convenient.
  • h) Qualsevol altra dimanant de la problemàtica de desenvolupament, aplicació i interpretació d’aquest reglament.

La Comissió tindrà el seu domicili, a efectes de notificacions, en la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, Barcelona, 08010, Ronda de Sant Pere, 16, 3ª planta.

Membres de la Comissió Paritària de l’AIC

Comissió Paritària d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’AIC

 

Foment del Treball Nacional

Javier Ibars Álvaro


Pimec

Josep Ginesta i Vicente


Comissions Obreres de Catalunya:

Cristina Torre López

 

Unió General de Treballadors de Catalunya:

Núria Gilgado Barbadillo