Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del TLC

Funcions del Comitè Paritari de l’AIC

Disposició addicional tercera del Reglament de funcionament del TLC.

El Comitè paritàri d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per acord unànime dels seus components, podrà modificar el contingut i ampliar les competències previstes en aquest reglament.

Així mateix, són funcions de l’esmentada comissió, en relació amb el Tribunal Laboral de Catalunya:

  • a) La interpretació de qualsevol clàusula d’aquest acord.
  • b) La constitució de les Delegacions territorials i sectorials que es creguin convenients en cada moment, així com la seva composició.
  • c) El nomenament i designació de secretaris o secretàries de les diferents Delegacions.
  • d) El nomenament, a proposta de part, de membres del cos d’àrbitres de Catalunya.
  • e) L’ampliació o reducció de la llista d’àrbitres, mantenint la condició de paritat.
  • f) Formulació d’una proposta d’acord per regular els mecanismes de conciliació, mediació i arbitratge a nivell individual.
  • g) Adequar aquest reglament a qualsevol novetat legal que pugui sorgir durant la seva vigència, si s’estima convenient.
  • h) Qualsevol altra dimanant de la problemàtica de desenvolupament, aplicació i interpretació d’aquest reglament.
  • i) Acordar les condicions d’adhesió al Tribunal Laboral de Catalunya d’altres organitzacions sindicals o empresarials.
  • j) Desenvolupar els corresponents reglaments de funcionament per a cada una de les Comissions tècniques.

El Comitè tindrà el seu domicili, a efectes de notificacions, en la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, Barcelona, 08015, carrer de València, número 1, subsol.

El Comitè paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya informarà i escoltarà amb caràcter previ al Patronat de la Fundació del Tribunal Laboral de Catalunya respecte a les decisions del Comitè.

Membres de la Comissió Paritària de l’AIC

Comissió Paritària d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’AIC

 

Foment del Treball Nacional

Javier Ibars Álvaro


Pimec

Josep Ginesta i Vicente


Comissions Obreres de Catalunya:

Cristina Torre López

 

Unió General de Treballadors de Catalunya:

Núria Gilgado Barbadillo