TTC. Capítol 3 – Conciliació i Mediació

Article 13: Del procediment de conciliació

13.1 Els conflictes sorgits entre treballadors autònoms econòmicament dependents i les empreses per a les que executen les seves activitats, podran ser sotmesos al TTC a efectes d’intent de solució dels mateixos per la via de la conciliació.

Per a això serà requisit imprescindible la lliure i expressa voluntat de submissió de treballadors i empresaris en cada cas. Aquest consentiment s’entendrà atorgat quan, després de la sol·licitud inicial d’una de les parts, comparegui l’altre davant la citació del TTC i no s’oposi a la celebració de l’acte de conciliació.

La submissió prèvia i voluntària de treballadors autònoms econòmicament dependents i empresaris al procediment de conciliació, es considerarà atorgat, quan en el propi contracte que reguli les activitats dels treballadors autònoms econòmicament dependents amb les empreses, o en acord d’interès professional d’àmbit territorial limitat a la comunitat autònoma de Catalunya, s’inclogui una clàusula en què les parts, se sotmetin expressa i individual o col·lectivament al procediment de conciliació regulat en aquest reglament.

 

13.2 L’expedient que donarà lloc a la intervenció del TTC s’iniciarà mitjançant escrit introductori.

 

13.3 El referit escrit haurà de contenir:

a) Identificació de l’interessat/s sol·licitant/s del tràmit de conciliació, així com telèfon, fax i correu electrònic corresponent.

b) Nom de l’empresa, domicili, telèfon, fax, correu electrònic i sector d’activitat.

c) Nom del treballador autònom econòmicament dependent afectat, temps de prestació de serveis, servei professional contractat i remuneració, en els conflictes individuals. Descripció del grup de treballadors autònoms econòmicament dependents i del servei professional contractat, tractant-se de conflictes plurals.

d) Exposició dels fets que motiven el conflicte, amb constància de les diverses interpretacions i opinions de les parts.

e) Signatura de la part o parts interessades, segons els casos, o els seus representants legals.

f) Còpia del contracte de prestació de serveis, i si existeix, còpia de l’Acord d’interès professional aplicable.

 

A efectes de facilitar l’esmentat escrit, el TTC tindrà a disposició dels interessats models normalitzats en les seves respectives seus i en la seva corresponent web.

La falta d’algun dels requisits esmentats no serà impediment per a la citació de les parts a l’acte de conciliació, a excepció del cas en què l’escrit resulti inintel·ligible, no constin els números de fax o correus electrònics corresponents per a realitzar els enviaments de les citacions a ambdues representacions o no s’especifiqui prou l’objecte de la conciliació, esmenant-se els defectes que s’observin en la compareixença posterior.

 

13.4 Rebut l’escrit introductori, que serà degudament registrat, el TTC assenyalarà data, hora i lloc per al tràmit de conciliació, dins dels cinc dies hàbils següents al de la presentació, notificant-ho a ambdues parts, a efectes de la seva deguda compareixença.

L’acte de conciliació previst per a una data determinada únicament podrà ser ajornat, per a posteriors dates, abans de la seva celebració, a petició consensuada d’ambdues representacions o per decisió de la delegació del TTC corresponent.

 

13.5 L’assistència a l’acte de conciliació, una vegada complimentats els requisits establerts en els apartats anteriors, serà obligatòria, havent de comparèixer les parts per si mateixes o per mitjà de representants o apoderats, degudament acreditats.

Ambdues parts podran comparèixer assistides d’assessors.

La incompareixença de la part interessada no sol·licitant donarà lloc a la formalització de l’oportuna acta de conciliació intentada sense efecte. Si cap de la parts compareix al preceptiu acte de conciliació, es procedirà a l’arxiu de l’expedient.

En el cas que la part interessada no sol·licitant de l’expedient comparegui davant la delegació corresponent del TTC en la data i hora assenyalades manifestant, expressament, la seva voluntat de no sotmetre’s al procediment, i es constati la inexistència de clàusula especifica de submissió als procediments del TTC, es procedirà per part de la delegació intervinent a subscriure una diligència d’arxiu.

La manifestació anterior realitzada abans de la data fixada per a la celebració de l’acte de conciliació, bé sigui per escrit, fax, correu electrònic o compareixença davant el propi TTC, no produirà l’efecte assenyalat anteriorment, considerant-se el procediment finalitzat en la modalitat d’intentat sense efecte.

 

13.6 L’acte de conciliació s’iniciarà en reunió conjunta dels membres de la delegació corresponent amb ambdues representacions o per separada amb cada una d’elles, amb objecte, en primer lloc, de conèixer els posicionaments de cada una de les parts.

Posteriorment, en el marc del procediment els conciliadors podran acordar reunir-se conjuntament amb ambdues representacions o per separat amb cada una d’elles, totes les vegades que es consideri convenient.

En tot cas, les representacions respectives, durant el transcurs del procediment podran defensar i argumentar les seves postures i presentar quantes solucions i suggeriments creguin necessàries per a l’obtenció de l’acord que posi i al conflicte.

La delegació del TTC, al seu torn, oferirà les propostes conciliadores que consideri oportunes que es podran materialitzar en acta sempre que les parts així ho sol·licitin o quan els membres del TTC acordin tal circumstància per unanimitat.

Davant la impossibilitat de poder obtenir un acord entre les parts, els membres de la delegació del TTC podran oferir a ambdues representacions una proposta mediadora consensuada entre ells, a i que les parts l’acceptin o bé la rebutgin, en el propi acte o en data posterior fixada a aquest efecte.

En tot cas, la proposta mediadora oferida pels conciliadors, únicament podrà ser acceptada en forma global i integra, sense que puguin tenir-se en compte acceptacions parcials o modificacions, a menys que ambdues representacions coincideixin en les mateixes com a punt de partida per a l’acord que posi i al conflicte.

 

13.7 Una vegada iniciat l’acte de conciliació, aquest podrà ajornar-se totes les vegades que es precisi, a petició d’ambdues representacions o per iniciativa de la delegació del TTC que intervé en el procediment, fixant-se, en aquest cas, la data o dates que procedeixin.

 

13.8 En el tràmit de conciliació s’aixecarà acta pel secretari del TTC en la que es faran constar els noms i condicions personals dels assistents, representació en què actuen, exposició dels fets origen del conflicte, postura de cada una de les parts i acords que s’adoptin o, si és el cas, la desavinença constatada.

Sota el principi de llibertat de manifestació, en la redacció de l’acta corresponent es faran constar les manifestacions que cada part lliurement cregui convenient introduir. Les expressions de la voluntat de cada representació, constatables en acta, no podran donar lloc a ulteriors contestacions. Quan l’acte finalitza sense avinença entre les parts, el TTC resumirà les peticions o reclamacions dels instants del conflicte, i la postura justificativa de la representació de l’altra part, en forma clara i concisa.

 

13.9 Com a norma general i a i de procurar esgotar les possibilitats d’acord, es realitzarà la signatura de les actes en acte conjunt, a i de possibilitar un últim intent de conciliació.

Amb aquest i, els conciliadors que actuïn en el corresponent acte de conciliació, i concretament qui exerceixi la presidència, en l’acte de signatura conjunta, quan no hagi estat possible l’acostament entre les postures de les parts, haurà de posar de manifest els posicionaments de les representacions respectives amb la màxima objectivitat i llibertat possible, donant amb posterioritat el torn a les parts perquè puguin expressar la seva posició final, abans de la ruptura definitiva.

En cas de desacord, la delegació respectiva del TTC oferirà a les parts la possibilitat de sotmetre’s al tràmit de mediació o arbitratge previstos en els articles següents.

 

13.10 L’acord adoptat entre les parts en tràmit de conciliació posarà i al conflicte, amb obligació de complir el que en ell s’estableix i d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei de l’Estatut del treball autònom i amb les garanties executòries previstes en l’article 68 del text refós de la Llei de procediment laboral vigent.

La celebració de l’acte de conciliació finalitzat sense avinença entre les parts tindrà l’eficàcia prevista en l’article 18 de la Llei de l’Estatut del treball autònom i la Llei de procediment laboral, a efectes de possibles reclamacions en via jurisdiccional.

 

13.11 El secretari del TTC lliurarà sengles certiicacions de l’acta respectiva a cada una de les parts, als efectes que procedeixin.

Article 14: Del procediment de mediació. La Comissió de mediació del TTC

14.1 Els conflictes sorgits entre treballadors autònoms econòmicament dependents i les empreses per a les que executen les seves activitats, podran ser sotmesos al TTC a efectes d’intent de solució dels mateixos per la via de la mediació davant la Comissió de mediació del TTC.

 

14.2 La submissió expressa a la Comissió de mediació del TTC ha de ser voluntària i consensuada per ambdues representacions, ja sigui una vegada finalitzat l’acte de conciliació previ o mitjançant la sol·licitud directa d’ambdues representacions al tràmit de mediació de l’esmentat organisme, o tàcit mitjançant inclusió de clàusula genèrica de submissió al tràmit de mediació tal com s’estableix en el paràgraf segon de l’article 13.1 d’aquest reglament.

 

14.3 La secretaria del TTC posarà a disposició de treballadors i empreses model normalitzat de submissió expressa a aquest procediment. Aquests models també podran descarregar-se directament de la web del TTC.

 

14.4 Finalitzat l’acte de conciliació sense possibilitat d’acord entre les parts, si aquestes acorden sotmetre’s al tràmit especial de mediació previst en aquests apartats, s’ajornarà el tancament de l’expedient fins tant no se celebri el tràmit indicat davant la Comissió del mediació del TTC, i en aquest cas, en l’acta definitiva haurà de fer-se constar el següent:

a) La finalització de l’acte de conciliació sense avinença entre les parts.

b) La submissió expressa d’ambdues representacions al tràmit especial de mediació de la Comissió del mediació del TTC.

c) Contingut literal de la proposta mediadora del TTC, si s’ha produït.

d) Resultat final de la mediació amb avinença de les parts, i, si és el cas, acceptació de la proposta mediadora, o finalització sense avinença entre les respectives representacions, i, si és el cas, la no acceptació de la proposta mediadora.

e) Constatació que l’acte de conciliació/mediació realitzat, en el cas de finalitzar sense avinença, produirà els efectes previstos en l’article 18 de la Llei de l’Estatut del treball autònom i en la Llei de procediment laboral com a tràmit previ per a la judicialització de l’expedient.

 

14.5 El procediment de mediació s’haurà de celebrar en el termini màxim de 3 dies hàbils, en la seu del TTC de Barcelona, llevat que ambdues representacions sol·licitin que es dugui a terme en les seus del propi TTC en cada una de les seves respectives delegacions.

 

14.6 Constituïda la Comissió de mediació del TTC, en cada cas, haurà de celebrar, obligatòriament, reunió conjunta amb ambdues representacions. Després de la reunió conjunta, en funció del cas, els mediadors podran reunir-se, per separat, amb cada una de les representacions, actuant, sempre, col·legiadament.

 

14.7 Intentada la mediació sense possibilitat d’acord, la Comissió de mediació haurà de dictar, obligatòriament, una proposta mediadora, que serà entregada a ambdues representacions perquè contestin a la mateixa, globalment i sense possibilitats de modificació parcial, en el propi acte, després d’un recés apropiat o com màxim en el termini de 24 hores, per compareixença personal, via fax o correu electrònic.

La proposta mediadora haurà de ser consensuada i degudament fonamentada pels mediadors sense intervenció de les representacions respectives.

 

14.8 Acceptada la proposta mediadora, per ambdues representacions, finalitzarà l’acte de mediació amb acord. Contràriament, si una o ambdues parts no assumeixin la proposta mediadora, s’aixecarà acta amb el resultat de sense acord, en la que la Comissió recollirà les postures definitives de la parts respecte a aquella. En ambdós casos haurà de deixar-se constància del contingut de la proposta mediadora.

En tot cas, la proposta mediadora oferida pels mediadors, únicament podrà ser acceptada en forma global i integra, sense que puguin tenir-se en compte acceptacions parcials o modificacions, a menys que ambdues representacions coincideixin en les mateixes com a punt de partida per a l’acord que posi i al conflicte.

 

14.9 En el cas que la submissió al tràmit de mediació de la Comissió de mediació del TTC hagués estat expressa o tàcita i directe sense passar pel tràmit de conciliació, el caràcter de l’acte definit i previst en l’apartat 14.4 e) no s’aplicarà.

 

14.10 L’acord adoptat entre les parts en tràmit de mediació posarà i al conflicte, amb obligació de complir el que estableix l’acord de mediació i amb les garanties executòries previstes en l’article 68 del text refós de la Llei de procediment laboral vigent.

 

14.11 El secretari del TTC lliurarà sengles certificacions de l’acta respectiva a cada una de les parts, als efectes que procedeixin.