TLC. Capítol 2 – El Tribunal Laboral: Estructura i funcionament

Article 6: Comeses i funcions del Tribunal

Serà comesa essencial del Tribunal Laboral promoure, facilitar i proporcionar els sistemes, mecanismes i pràctiques de solució voluntària dels conflictes laborals, plurals o col·lectius, tant els d’aplicació i interpretació de norma com els d’interessos, en qualsevol de les seves modalitats, així com els conflictes individuals amb les limitacions contingudes en la Disposició Addicional Primera.

Les funcions específiques assignades al Tribunal Laboral seran les següents:

a) Conciliació en els conflictes laborals que li siguin sotmesos a través del procediment establert a l’article 14 d’aquest reglament, als efectes del que determina respecte d’això la Llei reguladora de la jurisdicció social.

b) Mediació en els expedients de conflictes laborals que siguin sotmesos al tràmit previst a l’article 15 d’aquest reglament.

c) Conciliació, mediació i arbitratge davant de les divergències en la negociació d’un Conveni col·lectiu (article 86.3 de l’ET). En el cas que les parts acordin la submissió a arbitratge, aquest es substanciarà mitjançant arbitratge delegat del propi Tribunal o arbitratge plural del cos d’àrbitres.

d) Conciliació, mediació i arbitratge en cas de diferències en la negociació de la modificació substancial de les condicions de treball (articles 41.4 i 41.6 de l’ET) i d’inaplicació de Conveni col·lectiu (article 82.3 de l’ET).

e) Conciliació, mediació i arbitratge respecte a les discrepàncies sorgides durant la fase dels preceptius períodes de consulta o de notificació prèvia a l’afectat, si s’escau, previstos als articles 40, 47, 51, 52 c) de l’Estatut del treballadors.

f) Conciliació, mediació i arbitratge en substitució dels períodes de consultes en:

  1. Procediments de regulació d’ocupació. Article 28 del Reial Decret 1483/2012 de 29 d’octubre, pel que s’aprova el reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, articles 47.1, 47.2 i 51.2 de l’Estatut dels treballadors.
  2. Procediments concursals (article 48.5 de la Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal).
  3. Mobilitat geogràfica (article 40.2 de l’ET).
  4. Modificació substancial de les condicions de treball (article 41.4 de l’ET).
  5. Inaplicació del Conveni col·lectiu (article 82.3 de l’ET).

g) Conciliació i mediació a l’objecte de fixar els serveis de manteniment que han d’aplicar-se en una o més empreses amb ocasió d’una convocatòria de vaga i la determinació d’aquests serveis de manteniment no sigui competència de l’Autoritat laboral.

h) Conciliació i mediació en conflictes sorgits per motiu de discriminació per raó de gènere i igualtat d’oportunitats.

i) Conciliació i mediació en matèria de Seguretat i Salut Laboral.

j) Arbitratge, d’acord amb el que estableixen els articles 16 i 17 d’aquest reglament.

Els esmentats procediments es regiran pels principis de gratuïtat, igualtat, imparcialitat, independència, oralitat, audiència i contradicció.

Article 7: Composició del Tribunal

El Tribunal Laboral de Catalunya tindrà composició paritària a efectes de les representacions de les persones treballadores i empreses, adoptant tots els acords per unanimitat dels seus membres.

A efectes d’organització, funcionalitat i operativitat, canalitzarà les seves actuacions a través del cos de conciliadors i conciliadores; de la Comissió de mediació; les delegacions especials; les Comissions tècniques i el cos d’àrbitres, amb les especificacions següents:

a) Procediment de conciliació

Les delegacions del Tribunal Laboral de Catalunya estaran compostes, pel que fa a conflictes de caràcter col·lectiu i plurals en empreses de més de 30 persones treballadores, per 4 conciliadors i conciliadores, 1 per Foment del Treball Nacional, 1 per la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, 1 per CCOO i 1 per la UGT.

En els procediments de caràcter individual i conflictes col·lectius o plurals que afectin a una empresa amb menys de 30 persones treballadores, la Delegació del Tribunal Laboral de Catalunya estarà formada per 2 conciliadors i conciliadores, 1 de la part empresarial, per torn rotatiu, entre Foment del Treball Nacional i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), i 1 de CCOO o de la UGT, depenent de l’afiliació sindical o la petició expressa de l’instant del conflicte o, en cas de no existir, s’utilitzarà el torn rotatiu.

Les organitzacions que s’hagin adherit a l’Acord Interprofessional de Catalunya podran nomenar conciliadors i conciliadores sempre que es compleixin els requisits establerts per a la seva adhesió.

Les llistes respectives de conciliadors i conciliadores podran ser ampliades, reduïdes o modificades, en qualsevol moment, per decisió de l’organització corresponent.

b) Procediment de mediació

La Comissió de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya estarà composta, pel que fa a conflictes de caràcter col·lectiu i plurals en empreses de més de 30 persones treballadores, per 4 mediadors i mediadores, 1 per Foment del Treball Nacional, 1 per la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, 1 per CCOO i 1 per la UGT.

En els procediments de caràcter individual i conflictes col·lectius o plurals que afectin a una empresa amb menys de 30 persones treballadores, la Comissió de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya estarà formada per 2 mediadors i mediadores, 2 de la part empresarial, per torn rotatiu, entre Foment del Treball Nacional i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), i 1 de CCOO o de la UGT, depenent de l’afiliació sindical o la petició expressa de l’instant del conflicte o, en cas de no existir, s’utilitzarà el torn rotatiu.

Les organitzacions que s’hagin adherit a l’Acord Interprofessional de Catalunya podran nomenar mediadors i mediadores sempre que es compleixin els requisits establerts per a la seva adhesió.

Les llistes respectives de mediadors i mediadores podran ser ampliades, reduïdes o modificades, en qualsevol moment, per decisió de l’organització corresponent.

d) Comissions tècniques

Amb els objectius, competències i activitats establertes, les Comissions tècniques exerciran una funció de peritatge, emetent un dictamen o informe a requeriment de les Delegacions corresponents, de la Comissió de Mediació o del Cos d’Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya.

En funció de l’anterior es constitueixen les següents Comissions tècniques:

 • Organització del treball.
 • Economia i Finances.
 • Previsió Social Complementària.
 • Observatori de la Conjuntura Econòmica de la Negociació Col·lectiva.
 • Seguretat i Salut Laboral.
 • Comissió Tècnica i de Mediació en Igualtat de Gènere i No Discriminació.

La Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’AIC podrà acordar la constitució de noves Comissions tècniques en virtut de les necessitats del servei que es dona a les persones treballadores i a les empreses.

e) Cos d’Àrbitres

Estarà constituït pels/i les àrbitres designats per les organitzacions empresarials i sindicals membres del Tribunal Laboral de Catalunya, en número prèviament acordat pel Comitè paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya, mantenint sempre la paritat representativa entre organització empresarial i sindical.

Les organitzacions que s’hagin adherit a l’Acord Interprofessional de Catalunya podran aportar un àrbitre o una àrbitra que, una vegada acceptat per unanimitat de tots els membres del Comitè paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya, passarà a formar part del Cos laboral d’Àrbitres.

Article 8: Incompatibilitat dels conciliadors i conciliadores i mediadors i mediadores

Es considerarà incompatible la participació de conciliadors i conciliadores i mediadors i mediadores en actes de conciliació o de mediació en els què es debatin qüestions relatives a les relacions laborals d’una empresa determinada amb la seva vinculació directa o indirecta d’aquella (pertinença a la plantilla de l’empresa, assessors i assessores de la direcció, assessors i assessores de qualsevol de les parts en el conveni de l’empresa).

Respecte als conflictes que afectin a un sector d’activitat, s’estima que la incompatibilitat esmentada afectarà als conciliadors i conciliadores i mediadors i mediadores que actuïn o hagin actuat com a assessors i assessores de la representació empresarial o sindical en el conveni corresponent, sempre que l’expedient de conflicte s’hagi instrumentat amb motiu de la interpretació o aplicació del mateix.

Article 9: Presidència del Tribunal

La presidència de cada delegació del Tribunal Laboral o de la Comissió de mediació, serà ostentada per un conciliador o conciliadora o mediador o mediadora, designats per l’acord unànime de l’equip que realitzi el procediment de conciliació i mediació.

Seran funcions del President o Presidenta:

a) Presentar als conciliadors i conciliadores o mediadors i mediadores, a les parts intervinents en el conflicte.

b) Mantenir l’ordre en les reunions.

c) Concedir l’ús de la paraula a qui ho sol·liciti.

d) Dirigir el debat i proposar la corresponent deliberació, quan sigui procedent, i constatar la unanimitat dels acords que s’adoptin.

e) Ratificar l’autenticitat de documents.

Article 10: Secretaria del Tribunal

A cada conciliació, mediació i arbitratge actuarà un secretari o secretària. La funció de secretari o secretària serà exercida, en cada delegació del Tribunal, per persona aliena a les respectives delegacions i a la Comissió de mediació, i haurà de tenir reconeguda formació i experiència en l’àmbit jurídic-laboral.

Seran funcions del secretari o secretària:

a) Convocar a les respectives delegacions del Tribunal, Comissió de mediació, àrbitres, i a cadascuna de les parts que se sotmetin als procediments previstos en aquest reglament.

b) Assistir a les reunions que celebrin les Delegacions del Tribunal, la Comissió de mediació i els àrbitres del Tribunal, amb les representacions respectives de les parts intervinents, i aixecar acta de les mateixes.

c) Formalitzar certificacions de les actes a petició de qualsevol de les parts.

d) Donar fe, aixecant la corresponent certificació, de l’atorgament d’apoderament o representació, que realitzi qualsevol de les parts, ja sigui per compareixença o mitjançant document degudament signat i presentat davant el secretari o la secretària.

e) Intervenir en les qüestions procedimentals que es suscitin.

Article 11: Cos d’àrbitres laborals

El Tribunal Laboral de Catalunya està integrat també pel cos d’àrbitres laborals compost per persones de provada i reconeguda experiència en el camp de les relacions de treball, designades unànimement per les parts signants d’aquest reglament i les adherides a l’Acord Interprofessional de Catalunya.

Article 12: Vista dels expedients

Quantes persones, físiques o jurídiques, que acreditin tenir interès directe i legítim en l’assumpte, podran sol·licitar, per escrit motivat, vista d’un expedient ja finalitzat i còpia certificada de l’acta de conciliació, mediació o del laude arbitral.

Article 13: Presidència de Convenis col·lectius

El Tribunal Laboral de Catalunya posarà a disposició de les Comissions negociadores dels Convenis col·lectius, el cos d’àrbitres, conciliadors i conciliadores i mediadors i mediadores del Tribunal, a fi de que qualsevol dels seus membres, prèviament escollit per ambdues parts, pugui exercir les funcions de president o presidenta de les negociacions corresponents.