TLC. Disposicions addicionals i Annexes

Disposicions adicionals

Primera

La competència plena del Tribunal Laboral de Catalunya com a òrgan de conciliació, mediació i arbitratge, comprèn tant els conflictes col·lectius i plurals com aquells que afectin una persona treballadora de manera individual, si bé, en relació amb aquests últims, i fins que el Comitè paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya no determini el contrari, no podran instar-se expedients que versin sobre règim disciplinari (acomiadaments i sancions); reclamacions de quantitat i demandes de tutela del dret de llibertat sindical.

 

Segona

En les actes de conciliació i mediació referides a conflictes plurals en què l’objecte sigui una reclamació de quantitat i s’arribi a l’acord davant les parts, haurà d’expressar-se necessàriament el següent: El present Acord té el valor de tràmit preprocessal (intent de conciliació) que preveu l’article 63 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, tenint així mateix força executiva entre les parts intervinents sense necessitat de ratificació davant el jutge o el tribunal, i es pot portar a efecte pel tràmit d’execució de sentències, en virtut del que preveu l’article 68 de l’esmentada Llei rituària.

 

Tercera

El Comitè paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya, per acord unànime dels seus components, podrà modificar el contingut i ampliar les competències previstes en el present reglament.

Així mateix, són funcions de l’esmentat Comitè, en relació amb el Tribunal Laboral de Catalunya:

a) La interpretació de qualsevol clàusula d’aquest acord.

b) La constitució de les Delegacions territorials i sectorials que es creguin convenients en cada moment, així com la seva composició.

c) El nomenament i designació de Secretaris o Secretàries de les diferents delegacions.

d) El nomenament, a proposta de part, de membres del cos d’àrbitres de Catalunya.

e) L’ampliació o reducció de la llista d’àrbitres, mantenint la condició de paritat.

f) Formulació d’una proposta d’acord per regular els mecanismes de conciliació, mediació i arbitratge a nivell individual.

g) Adequar aquest reglament a qualsevol novetat legal que pugui sorgir durant la seva vigència, si s’estima convenient.

h) Qualsevol altra dimanant de la problemàtica de desenvolupament, aplicació i interpretació d’aquest reglament.

i) Acordar les condicions de adhesió al Tribunal Laboral de Catalunya d’altres organitzacions sindicals o empresarials.

j) Desenvolupar els corresponents reglaments de funcionament per a cada una de les Comissions tècniques.

 

El Comitè tindrà el seu domicili, a efectes de notificacions, a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, Barcelona 08015 carrer de València, número 1, subsòl.

El Comitè paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya informarà i escoltarà amb caràcter previ al Patronat de la Fundació del Tribunal Laboral de Catalunya respecte a les decisions del Comitè.

 

Quarta

Es crea la Comissió delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya al Tribunal Laboral, que estarà composta per una persona en representació de cascuna de les organitzacions signants de l’Acord Interprofessional de Catalunya.

Les funcions i competències de la Comissió delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya seran les següents:

a) Resoldre les consultes, sol·licituds i reclamacions que d’ordre procedimental es tramitin davant del Tribunal Laboral de Catalunya.

b) Vetllar per la legalitat del procediment i la legitimació de les respectives representacions.

c) Decidir sobre la viabilitat del procediment en els casos en què s’originin dubtes objectius al respecte.

d) Assessorar les delegacions respectives del Tribunal, quan així ho sol·liciti, sobre aspectes legals o antecedents jurisprudencials aplicables a casos concrets.

 

Cinquena

Sense perjudici de les funcions i comeses assignades a les Comissions paritàries per la legislació laboral vigent i, específicament, pels propis convenis col·lectius, els conflictes que puguin sorgir de la interpretació d’aquells, podran ser instats directament davant el Tribunal Laboral de Catalunya en virtut d’acord vàlidament adoptat per les pròpies Comissions paritàries.

Annex 1: Entrada en vigor del reglament de funcionament del TLC

La Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’AIC acorda, per unanimitat, que el present reglament entrarà en vigor, i serà d’aplicació immediata, a l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex 2: Funcions de les Comissions tècniques del Tribunal Laboral de Catalunya

  • Comissió tècnica d’Organització del Treball:

Anàlisi i estudis en relació amb aspectes concernents a l’organització del treball:

a) Mètodes i temps, i sistemes d’incentiu.

b) Valoració de llocs de treball.

c) Estudis tècnics en relació als supòsits de major temps invertit, problemes de desplaçaments i mitjans de transport, com a conseqüència del trasllat del centre de treball d’una empresa i en general, problemes de mobilitat de les persones treballadores als centres de treball.

d) Retribució o compensació a les persones treballadores per innovació o invenció.

e) Assessorament en els canvis produïts en l’organització del treball en les empreses.

 

  • Comissió tècnica d’Economia i Finances

Anàlisi i estudis en relació amb aspectes tècnics i econòmic-financers de l’empresa, en relació a:

a) Sol·licitud d’acollir-se a clàusules d’inaplicació salarial previstes en Conveni col·lectiu, per motius econòmics.

b) Expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques.

c) Aplicació de conceptes salarials directament relacionats amb la situació econòmica de l’empresa.

 

  • Comissió tècnica de Previsió Social Complementària

a) Conflictes laborals derivats de l’obligació i aplicació d’externalització dels compromisos per pensions en matèria de previsió social complementària i sobre els plans de pensions.

b) Analitzar iniciatives que impulsin la previsió social complementària a Catalunya.

 

  • Observatori de la Conjuntura Econòmica de la Negociació Col·lectiva

Realitzar informes relacionant les diferents variables econòmiques clau dels sectors que es considerin oportunes per les parts negociadores durant el procés de negociació.

Els estudis es realitzaran a petició de les parts negociadores i amb acord en el marc de la Comissió negociadora.

 

  • Comissió Tècnica de Seguretat i Salut Laboral

Anàlisi i estudi en aspectes relacionats amb la seguretat i salut en el treball i la prevenció de riscs laborals d’una empresa, grup d’empreses o empreses d’un sector determinat, en els següents temes:

a) Els drets i deures de les persones treballadores.

b) Els drets i deures dels representants de les persones treballadores.

c) Els drets i obligacions de les empreses.

d) Les funcions del Servei de Prevenció.

e) Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.

f) Criteris a aplicar en les mesures establertes pels Serveis de Prevenció.

g) Anàlisi i dictamen sobre Plans de prevenció.

h) I aquells supòsits que es determinin pel Tribunal Laboral de Catalunya i siguin compatibles legalment amb les competències d’aquesta Comissió.

Les actuacions que queden excloses de la intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya, i per tant del coneixement, anàlisi i dictamen de la present Comissió en matèria de seguretat i salut són:

-Aquelles en què ja estigui actuant, o bé hagi actuat, la Inspecció de Treball; qualsevol Administració Pública amb potestat sancionadora en seguretat i salut en el treball, o bé es trobin en via judicial.

-Les que signifiquin la realització material de plans de prevenció o anàlegs.

-Comissió tècnica i de mediació en igualtat de gènere i no discriminació: confeccionar informes que permetin resoldre els possibles conflictes que puguin sorgir en l’elaboració dels plans d’igualtat, en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe, o altres vinculats a la igualtat. Tanmateix, actuar com a mecanisme de solució extrajudicial de conflictes en matèria d’igualtat de gènere i no discriminació.