Codi Civil

TITULO II. DELS CONTRACTES

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1.254

El contracte existeix des que una o diverses persones consenten en obligar-se, pel que fa a una altra o altres, a donar lloc a alguna cosa o prestar algun servei.

Article 1.255

Els contractants poden establir els pactes, clàusules i condicions que tinguin per convenient, sempre que no siguin contraris a les lleis, a la moral ni a l’ordre públic.

Article 1.256

La validesa i el compliment dels contractes no poden deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants.

Article 1.257

Els contractes sols produeixen efecte entre les parts que els atorguen i els seus hereus; llevat, pel que fa a aquests, el cas en què els drets i obligacions que procedeixen del contracte no siguin transmissibles o per la seva naturalesa, o per pacte o per disposició de la llei.Si el contracte contingués alguna estipulació a favor d’un tercer, aquest podrà exigir el seu compliment, sempre que hagués fet saber la seva acceptació a l’obligat abans que hagi estat aquella revocada.

Article  1.258

Els contractes es perfeccionen pel mer consentiment i des d’aleshores obliguen no sols al compliment de l’expressament pactat, sinó també a totes les conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a l’ús i a la llei.

Article 1.259

Ningú pot contractar a nom d’un altre sense estar per aquest autoritzat o sense que tingui per la llei la seva representació legal.El contracte celebrat a nom d’un altre per qui no tingui la seva autorització o representació legal serà nul, llevat que el ratifiqui la persona al nom de la qual s’atorga abans de ser revocat per l’altra part contractant.

Article 1.260

No s’admetrà jurament en els contractes. Si es fes, es tindrà per no lloc.