TTC. Capítol 1 – Disposicions Generals

Article 1: Naturalesa i objecte

El Tribunal TRADE de Catalunya (TTC) es constitueix segons el que estableix la Llei 20/2007 d’11 de juliol de l’Estatut del treball autònom, en virtut de l’Acord adoptat pel Comitè d’Interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, subscrit per Foment del Treball Nacional i els sindicats Unió General de Treballadors de Catalunya i Comissió Obrera Nacional de Catalunya, el dia 9 de juny del 2008, d’ampliar l’àmbit funcional del Tribunal Laboral de Catalunya a la solució de conflictes que puguin sorgir entre els treballadors autònoms econòmicament dependents amb les empreses per a les que executen la seva activitat.

El TTC a més de les funcions d’intervenció en els conflictes d’interessos que li siguin propis, actua com a òrgan de conciliació i mediació als efectes d’allò que s’ha determinat en els articles 17 i 18 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol de l’Estatut del treball autònom en concordança amb l’article 63 del text refós de la Llei de procediment laboral.

El TTC actuarà sota els principis de gratuïtat, celeritat, agilitat i efectivitat.

Article 2: Àmbits territorial i personal

2.1 El TTC exercirà les seves funcions i activitats en la totalitat del territori de Catalunya.

2.2 Els treballadors autònoms econòmicament dependents que exerceixen les seves funcions a la comunitat autònoma de Catalunya, així com les empreses per a les que executen la seva activitat, podran sotmetre les seves controvèrsies al TTC.

Article 3: Vigència i denúncia

El present reglament tindrà una vigència indefinida, si bé, qualsevol de les parts firmants de l’acord en què s’estableix la seva constitució podrà denunciar-ho comunicant-ho a les restants organitzacions.

Article 4: Idioma

En general, l’idioma utilitzat pel TTC serà el català, si bé en totes les seves actuacions en què intervinguin treballadors i empreses, s’utilitzaran, indistintament, el català o castellà, en funció del que determinen els intervinents en el procediment.

Article 5: Dies hàbils i vacances

Es consideren dies hàbils de dilluns a divendres no festius. El mes d’agost serà inhàbil a tots els efectes.