La Fundació

La Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya

El Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya es constitueix com l’única instància autònoma extrajudicial en els conflictes laborals que es produeixin a Catalunya, d’acord amb l’article 83.3 de l’Estatut dels treballadors i en virtut de l’Acord Interprofessional de Catalunya signat pels agents socials (patronals i sindicats) més representatius a Catalunya el dia 7 de novembre de 1990. Iniciant la seva activitat el dia 12 de maig de 1992.

Per a més informació sobre La Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, visita els següents enllaços:

Oficines del TLC