PAB 83/95

Laude arbitral dictat el dia 24 d’abril de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, Isidoro Guillén Montenegro, Enriqueta Delgado Bastia i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa VCSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 20 de març de 1995, A.V.L., membre del comitè d’empresa de l’empresa VCSA, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número d’expedient PCB 71/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Segons el conveni d’empresa, disposem d’una comissió paritària de temps que, en cas de no arribar a acord en l’aplicació d’algun temps, hi ha un termini de 15 dies per demanar la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, i donat que en aquests moments hi ha dos cronometratges en discussió sol·licitem la mediació d’aquest Tribunal per a aquests casos: 1r) cronometratges de la cadena de muntatge del calefactor ACV Polo CI i 2n) bloc fred R-19».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 27 de març de 1995, que va concloure amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual designen per unanimitat el Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar l’activitat 100 del sistema centesimal, aplicat per l’empresa, en les operacions següents:

— Cadena de muntatge del calefactor, línies «I» i «U», ACV Polo CI.

— Bloc fred R-19».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquest acte es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues parts acorden establir com a activitats de referència, a partir del moment en què se signa aquesta acta, les fixades per l’empresa, sense perjudici de la qual cosa la direcció empresarial es compromet formalment a abonar als treballadors afectats, amb efectes retroactius a la data indicada, les possibles diferències existents pel concepte de la prima de producció, en cas que es determini en el laude que les activitats establertes per l’empresa no són correctes.

Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert
en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

Els tècnics designats van mantenir una reunió de treball a l’empresa el dia 7 d’abril de 1995, amb presència tant de la direcció com del comitè d’empresa. Els estudis es van realitzar els dies 7, 10, 11 i 8 de l’esmentat mes d’abril.

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

L’activitat 100 del sistema centesimal aplicat per l’empresa en les operacions de cadena de muntatge del calefactor, línies «I» i «U», ACV Polo CI, i del bloc fred R-19 és la següent:

Cadena de muntatge del calefactor ACV Polo CI: línia I
Nombre d’operaris a la línia6
Nombre d’operaris aprovisionadors1
Ph a activitat 10049,7 peces/hora
  
Cadena de muntatge del calefactor ACV Polo CI: línia U
Nombre d’operaris a la línia7
Nombre d’operaris aprovisionadors1
Ph a activitat 10052,1 peces/hora
  

Muntatge del bloc fred R-19

Nombre d’operaris4
Nombre de llocs de treball3
Ph a activitat 10047,3 peces/hora

L’activitat normal 100 correspon al sistema centesimal aplicat per l’empresa. En tots els casos estan inclosos els suplements per cansament i per necessitats personals.

Les produccions horàries de les línies I i U són certes i poden cumplir-se sempre que no hi hagi ruptures per subministrament alienes al mètode de treball, les quals hauran de ser estipulades pels aprovisionadors d’ambdues línies.

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.