PAB 65/95

Laude arbitral dictat el 30 de març de 1995 per José Luis Salido Banús, Fernando Albisu Codina, Jordi Fernández del Val i Miguel Ángel Martínez del Castillo, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CIESSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 2 de març de 1995, J.A.G.M., director de producció de l’empresa CIESSA, i J.M.S., president del comitè d’empresa, van presentar el conveni de submissió exprès i voluntari de treballadors i empresaris al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 53/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Els tècnics de l’empresa van cronometrar el lloc de treball de fer caixes, cronometratge que posteriorment va ser verificat de nou per l’empresa a petició del comitè d’empresa.

A instàncies del comitè i davant la impossibilitat de la intervenció d’un tècnic del Ministeri de Treball i Seguretat Social, un tècnic de CCOO va realitzar una medició de l’operació esmentada.

Les diferències entre els cronometratges de l’empresa i el del tècnic de CCOO han estat insalvables».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 10 de març de 1995, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual es designa per unanimitat aquest Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Efectuar el cronometratge per tal de determinar el valor punt, per mitjà del sistema Bedaux emprat per l’empresa, de l’operació de “fer caixes”, segons el mètode establert».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. En aquest acte també es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura de l’acta de conciliació, amb acord entre les parts, es formalitza el corresponent conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge, al qual se sotmeten voluntàriament i expressa, té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

Els tècnics designats es van reuinir el dia 21 de març de 1995 amb la direcció i el comitè d’empresa per tal de determinar que es realitzarien les observacions del mètode i dels temps d’execució de l’operació esmentada.

En data 23 de març de 1995 es va realitzar aquest treball i es va arribar a les següents conclusions:

Primer. S’ha observat i, per tant, diferenciat el resultat (valor punt) de l’operació de «fer caixes» per a cadascun d’ells.

Segon. Els dos productes observats són els següents:

a) Fer caixes «amb lletres».
b) Fer caixes «sense lletres».

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

El valor punt, per mitjà del sistema Bedaux, de l’operació de «fer caixes», segons el mètode establert, és el següent:

a) Fer caixes «amb lletres»:
Valor punt    1,9048
Producció a 60 Bedaux    31,5 caixes/hora
Producció a 80 Bedaux    42,0 caixes/hora
b) Fer caixes «sense lletres»:
Valor punt    1,9355
Producció a 60 Bedaux    31,0 caixes/hora
Producció a 80 Bedaux    41,3 caixes/hora

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.