PAB 61/95

Laude arbitral dictat el 10 d’abril de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, Isidoro Guillén Montenegro, Javier Agudo Lázaro i Miguel Ángel Martínez del Castillo, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa ASSSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 3 de març de 1995, el comitè d’empresa de l’empresa ASSSA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número d’expedient PC 57/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«L’empresa no abona i no rebem els incentius, ens exigeix l’activitat 100 i, a l’empara de les millores que hi ha a les cadenes de producció de forma contínua, ens modifica els temps concedits, la qual cosa suposa un increment de la producció. Tenim seriosos dubtes que la producció que se’ns exigeix sigui la corresponent a l’activitat 100».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 8 de març de 1995, que conclogué amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual designen per unanimitat el Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar si l’activitat normal exigible a l’empresa en aquests moments és correcta d’acord amb els principis orientatius dels sistemes d’organització científica del treball».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquest acte es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, amb acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

Els tècnics assignats es van personar a l’empresa els dies 17 de març i 4 d’abril de 1995 per realitzar l’estudi, segons el que exposa la qüestió abans plantejada.

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

L’activitat normal exigible a l’empresa ASSSA és la següent:

Temps normal    0,247 minuts

Producció horària normal     243

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.