PAB 60/96

Laude arbitral dictat el 20 de febrer de 1996 per José Manuel Moya Castilla, Eduardo de Paz Fuertes, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CP

 

Antecedents de fet

 

Primer. El dia 15 de febrer de 1996, el comitè d’empresa de CP va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 58/96.

 

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«Incompliment del pacte signat davant d’aquest Tribunal el dia 2 d’octubre de 1995, sobre temes socials».

 

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 19 de febrer de 1996, que conclogué amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:

«Cinquè. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, que ha entès del procediment de conciliació i mediació.

Sisè. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:

«Resoldre en equitat el tractament que cal donar en relació amb els drets socials següents:

– Club S.

– Assistent Social.

– Productes S.

Prenent en consideració la possible quantificació econòmica, àmbit i condicions d’aplicació».

Setè. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge d’equitat.

Vuitè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Novè. Amb aquest acte de conciliació i mediació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Desè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

 

Fonaments d’equitat

 

Un cop realitzat el tràmit d’audiència entre els qui insten aquest arbitratge, en presència dels membres del Tribunal Laboral de Catalunya, fan constar les seves respectives posicions en relació amb els temes objecte d’arbitratge i que resumidament s’exposen a continuació:

 

Posició de la representació dels treballadors

Primer. Manteniment de les condicions de gestió del Club S. per part de la representació empresarial de la mateixa manera com s’ha fet fins avui.

Segon. L’empresa ha de mantenir el servei d’Assistent Social, un cop a la setmana, i en definitiva, en les mateixes condicions en què s’ha prestat fins a la data de subrogació.

Tercer. Els treballadors tenen dret a obtenir Productes S. amb una bonificació del 40% sobre el preu de venda al públic, o dit d’una altra manera, a preu de cost i amb els mateixos serveis d’aprovisionament.

 

Posició de la representació empresarial

Primer. El Club s’organitzarà en els termes i les condicions similars a S.

Segon. Respecte als serveis de l’Assistència Social, fins que no es contracti una persona una tarda a la setmana, les persones que necessitin aquests serveis poden acudir fora d’hores de treball a qualsevol Assistència Social i posteriorment li abonarem la minuta.

Tercer. Els Productes S. es podran adquirir a partir del 15 de març de 1996, per tot el personal actiu en aquesta data, en 3 farmàcies a determinar, al més pròximes a les 3 parades d’autobusos (P.E., H. i P.L.).

 

Un cop escoltades les parts i realitzat un intent d’aproximació de les posicions pel Tribunal Laboral de Catalunya, es fixen en els termes següents:

 

Posició final de la representació dels treballadors

Primer. La gestió del Club S. la realitzarà de direcció de l’empresa, com fins avui.

Segon. Respecte a l’Assistent Social i als Productes S., es valoraran en 25.000 pessetes, que s’hauran d’abonar segons les condicions següents:

– En una paga anual.

– No compensable ni absorbible.

– Per a tots els treballadors de l’empresa.

– Revaloritzable en els seus increments corresponents.

 

Posició final de la representació empresarial

Primer. Per als conceptes de Club S., Assistent Social i Productes S., ofereix una compensació econòmica de 21.000 pessetes que s’hauran d’abonar segons les condicions següents:

– Una paga prorratejada mensualment.

– Per als treballadors que hi hagi en la plantilla.

 

Un cop sentides les posicions de les parts, i en equitat, el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, dicta el següent

 

Laude arbitral

 

S’estableix una compensació econòmica valorada en 25.000 pessetes brutes anuals, no compensables ni absorbibles, que es pagarà el 30 d’abril de cada any i que s’incrementarà de la mateixa manera que el conveni o pacte que s’aplica a l’empresa.

 

La compensació econòmica de 25.000 pessetes brutes anuals només s’aplicarà al personal que hi hagi a l’empresa en la data d’aquest laude i per tots els conceptes d’Assistent Social, Club S. i Productes S., els quals se suprimiran a partir de la data d’aquest laude.

 

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.