PAB 34/95

Laude arbitral dictat el 16 de març de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, Isidoro Guillén Montenegro, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa EGC

Antecedents de fet

Primer. El dia 8 de febrer de 1995, D.G.S., representant dels treballadors de l’empresa EGC presenta l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 27/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«L’empresa va traslladar el centre de treball de Barcelona a EPL. Les parts no arriben a acord sobre el major temps invertit ni sobre el transport».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 15 de febrer de 1995, que conclou amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual es designa per unanimitat aquest Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Establir el major o el menor temps invertit a raó del canvi de centre de treball de l’empresa, respecte als treballadors J.S.B i L.B.B., prenent com a referència els respectius domicilis, la ubicació de l’anterior centre de treball de l’empresa i la corresponent a l’actual centre de treball, emprant mitjans de transport públics o habituals, en comparació amb la situació anterior, i horaris igualment habituals».

Tercer. Als efectes del que es determina en l’apartat anterior, ambdues parts fan constar les dades següents:
— Ubicació del centre de treball anterior de l’empresa:
B., 54 de Barcelona (cantonada N.).
— Ubicació del centre de treball actual de l’empresa:
P.I.E.-L.G. del Ll., 149 del Prat de Llobregat.
— Domicili de J.S.B.:
B., 5 de Barcelona.
— Domicili de L.B.B.:
R. de la V., 43 de l’Hospitalet de Llobregat.

Quart. En cas de determinar que a un o ambdós dels treballadors els correspon un major temps invertit, ha de ser compensat en les mateixes condicions que la resta del personal. Això no obstant, s’acorda de forma expressa que en aquesta situació cal aplicar una retroactivitat dels efectes corresponents a la data en què es va aplicar per a la resta de treballadors de la plantilla, si bé davant la possibilitat de no poder compensar en jornada aquell requisit s’abonarà, a opció de l’empresa, a prorrata del salari ordinari, que podrà ser abonat per l’empresa en 4 terminis mensuals.

Pel que fa al tema del transport, ambdues parts manifesten estar d’acord en què, en qualsevol cas, s’apliqui el mateix procediment i les mateixes condicions que a la resta del personal.

Cinquè. Per tal de poder fer efectiu l’acord de submissió a arbitratge previst en aquest acte, els treballadors reclamants es comprometen a presentar escrit de desestimació davant del Jutjat de lo Social número 6 de Barcelona, respecte de la demanda presentada anteriorment pel mateix concepte, abans de la data fixada per al corresponent judici.

Sisè. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge, al qual se sotmeten voluntàriament i expressament, té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Vuitè. En aquest acte també es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Novè. Amb aquesta acta de conciliació amb acord es formalitza el conveni arbitral.

Desè. Ambdues representacions podran aportar l’escrit d’al·legacions en defensa dels respectius posicionaments en el termini de 4 dies hàbils següents a la data d’aquest acte.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara del que queda establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licità a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada. Els tècnics designats es van personar a l’empresa el dia 22 de febrer de 1995 per realitzar els criteris de mostreigs acordats per ambdues parts (concretats en 6 recorreguts d’anada i 6 de tornada) i que es van realitzar a l’atzar en dies successius.

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

El major temps invertit, a raó del canvi de centre de treball de l’empresa EGC, per als treballadors afectats és el següent:
Recorregut de J.S.B.   + 20 minuts en total (anada i tornada)
Recorregut de L.B.B.   + 10 minuts en total (anada i tornada)

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.