PAB 239/95

Laude arbitral dictat el 6 de novembre de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Vicente Manuel Gómez Miranda i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa UNIDESA

Antecedents de fet

Primer. Amb data 25 d’octubre de 1995 té entrada en aquest Tribunal Laboral de Catalunya l’escrit introductori presentat per C.C.S., en nom i representació del comitè d’empresa d’UNIDESA, en què se sol·licita el tràmit de conciliació i mediació, registrat amb el número d’expedient PCB 230/95.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Com que el passat dia 23 d’octubre de 1995 no es va assolir cap acord sobre els mètodes i temps en el Tribunal Laboral de Catalunya i un cop reunits la direcció i el comitè d’empresa a l’empresa, hem decidit demanar una nova mediació al Tribunal Laboral de Catalunya per assolir un acord sobre el tema».

Tercer. Degudament citades les parts, aquestes van comparèixer el dia 30 d’octubre de 1995 i té lloc el reglamentari acte de conciliació. Un cop realitzat, ambdues representacions acorden trobar-se el proper 6 de novembre de 1995, dia en què la conciliació i mediació va concloure amb el resutlat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual designen per unanimitat el Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«1. Procediment per determinar els temps de producció de cadascuna de les seccions de fabricació (muntatge, control final i embalatge).
2. Règim disciplinari aplicable en cas d’incompliment dels temps de producció».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge d’equitat.

Quart. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Cinquè. Amb aquest acte es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Sisè. A tots els efectes, aquesta acta té la consideració del corresponent conveni arbitral.

Fonaments d’equitat

Vistos els antecedents de fet i escoltades les parts en el tràmit d’audiència corresponent i atesa la dificultat existent per a l’establiment dels temps de mitjana i predeterminats en les seccions de muntatge, control final i embalatge de l’empresa, en funció dels quals ha de preveure’s la disminució de rendiment originadora de sanció disciplinària, aquest Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, tot efectuant una ponderació de tots els elements configuradors del problema plantejat, arbitrant en equitat, dicta el següent

Laude arbitral

Primer. Temps de producció

La direcció de l’empresa haurà de procedir durant 4 setmanes de procés productiu massificat a determinar, mitjançant una estimació de l’activitat productiva de cadascuna de les seccions de fabricació (muntatge, control final i embalatge), els temps de rendiment mig aplicables a cada procés productiu.

Amb la finalitat d’establir unes mitjanes equitatives i no lesives dels interessos dels treballadors, quedaran exclosos, pel que fa al càlcul dels temps, aquelles mitjanes resultants dels temps superior i inferior de la taula resultant de mitjanes. A la quantitat mitjana resultant del càlcul s’implementarà un 15% de marge de tolerància.

Segon. Règim disciplinari aplicable

En aquells casos en què qualsevol treballador no assoleixi les mitjanes consolidades, acomplertes les especificacions determinades en l’apartat anterior i un cop transcorregut el període de 4 setmanes d’estimació dels temps de producció, operarà el règim sancionador següent:

a) En el supòsit que no s’assoleixi la mitjana mínima exigible, definida abans, durant 3 dies en un període de 30 dies, s’avisarà per escrit a l’interessat d’una amonestació que serà inclosa en el seu expedient personal.

b) Si no s’assoleix la mitjana mínima exigible durant 6 dies en un període de 90 dies, el treballador serà amonestat per escrit per reiteració en la seva conducta, tot considerant la falta com a greu als efectes del seu expedient personal on restarà incorporada l’amomestació indicada.

c) Quan no s’assoleixi la mitjana mínima exigible durant 12 dies en un període de 120 dies, es considerarà la falta com a molt greu, i s’aplicarà l’acomiadament disciplinari per disminució voluntària i reiterada del rendiment normal de treball.

En aquest últim supòsit, a instàncies del treballador afectat, el comitè d’empresa podrà sol·licitar la intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya, al qual se sotmetrà l’empresa obligatòriament, per tal de determinar la racionalitat del temps de mitjana mínim exigible del procés productiu de què es tracti.

En cas que el Tribunal Laboral de Catalunya, previ dictamen de la seva Comissió de tècnics quant a temps, mètodes i activitats, resolgui en favor del treballador, això donarà lloc al sobreseïment de la sanció comunicada i a l’anul·lació de qualsevol anotació en l’expedient personal del treballador.

En el supòsit que el dictamen del Tribunal Laboral de Catalunya confirmi la racionalitat i la procedència del temps de mitjana fixat per l’empresa, això donaria lloc a una immediata resolució de la relació laboral de l’empresa amb el treballador.

El procediment abans indicat únicament podrà instar-se en el termini de 20 dies naturals des de la comunicació de la falta comesa al treballador.

Tercer. Període d’adaptació

Segons el que determinen els apartats anteriors, la direcció de l’empresa haurà d’establir un període d’adaptació als temps de mitjana de producció previstos de 60 dies per al personal de nou ingrés o pertanyent a qualsevol altra secció de l’empresa, durant el qual no es tindran en compte, a efectes disciplinaris, les possibles produccions inferiors a la mitjana establerta.

Aquesta resolució arbitral té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, i únicament pot ser recorreguda davant els tribunals competents pels motius previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ambdues parts, després de la notificació del laude i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar a l’àrbitre o als àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts (art. 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).

Aquest laude ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya i en prova de conformitat el signen a la ciutat de Barcelona amb data 6 de novembre de 1995.