PAB 197/94

Laude arbitral dictat el 21 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, Jordi Ros Bové, Javier Agudo Lázaro i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa PSA

Antecedents de fet

Primer. Amb data 16 de novembre de 1994 es presenta l’escrit introductori subscrit pel comitè d’empresa de PSA, en què se sol·licita la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, perquè els sol·licitants no estan d’acord amb el calendari laboral presentat per l’empresa corresponent a la setmana 49 del 1994.

Segon. Convocades ambdues representacions al corresponent acte de conciliació, que té lloc el dia 21 de novembre de 1994, el Tribunal Laboral de Catalunya constata en la intervenció en el tràmit de conciliació i mediació la impossibilitat d’assolir un acord entre ambdues representacions, vista la disparitat de criteris existents entre els posicionaments.

Tercer. Finalitzat l’acte de conciliació amb el resultat de sense acord, el Tribunal Laboral de Catalunya en aplicació dels articles 10 i següents del seu Reglament de funcionament ofereix a les parts la possibilitat de sotmetre’s a arbitratge, acceptant ambdues representacions aquest oferiment i designant a efectes de l’esmentat arbitratge aquest Tribunal, Delegació de Barcelona, que va intervenir en el tràmit de conciliació.

Quart. La qüestió objecte del conflicte que cal dirimir en el laude segueix l’arbitratge, i al qual ambdues parts se sotmeten expressament i voluntàriament, és la següent:
«Determinar quin és el calendari laboral corresponent a la setmana 49 de l’any 1994 més apropiat quant a la producció de l’empresa».

Cinquè. Ambdues parts van fer constar que l’arbitratge al qual se sotmetien tenia qualitat d’arbitratge d’equitat. D’altra banda, en l’acte de conciliació va tenir lloc el tràmit d’audiència previst reglamentàriament.

Fonaments d’equitat

Únic. Fent constar en els antecedents de l’expedient que la direcció de l’empresa va oferir dues alternatives als treballadors amb l’objectiu d’evitar possibles perjudicis en la producció contínua, tot procedint llavors a la corresponent votació que va reflectir una majoria en favor que la festivitat del dia 6 de desembre passés al divendres següent (dia 9 de desembre), de manera que els dies 5, 6 i 7 de desembre serien laborables i els dies 8 i 9 del mateix mes serien no laborables o festius, la qual cosa faria que els treballadors poguessin gaudir de quatre dies seguits no laborables sense perjudicar la producció que es desenvolupa en els tres primers dies de la setmana, és evident que en un arbitratge d’equitat s’han de tenir en compte aquests antecedents, per tal com no només no perjudiquen als treballadors sinó que ells, i encara amb més motiu, han manifestat la seva voluntat majoritària d’accedir al calendari proposat per l’empresa, acumulant els dies festius de la setmana.

En conseqüència, el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, dicta el següent

Laude arbitral

La setmana 49 del 1994 tindrà la següent consideració de calendari laboral a l’empresa PSA:
A) Dies laborables: 5, 6 i 7 de desembre de 1994.
B) Dies festius: 8 i 9 de desembre de 1994.

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.