PAB 173/94

Laude arbitral dictat el 21 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Enriqueta Delgado Bastia i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa VCSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 24 d’octubre de 1994, el director de Recursos Humans de l’empresa VCSA, F.P.C., presenta l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 166/94.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Reunida la direcció amb la comissió de temps del comitè d’empresa de VCSA, en presència del tècnics aportats per la direcció i el comitè, i davant de la desavinença que hi ha en els estudis de temps realitzats:
— Els tècnics de l’empresa observen un temps de cicle de 8,5828 ch.
— Els tècnics del comitè 10,14 ch.

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 27 d’octubre de 1994, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen per unanimitat aquest Tribunal, que ha entès del procediment de conciliació i mediació des de l’incici de l’expedient.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar l’activitat normal de muntatge del grup fred F-40, a la vista dels informes efectuats per les respectives representacions dels treballadors i de l’empresa».
Tercer. En aquest cas concret i en conformitat amb l’acord aclaridor signat per les parts el dia 6 d’octubre de 1994, durant el temps que transcorri fins a la formulació del laude, l’empresa aplicarà els temps cronometrats pel seu Departament de Mètodes, si bé, a la vista del resultat del laude, es procedirà a regularitzar les percepcions que, pel concepte de prima de producció, haguessin rebut en el període abans referit, en menys, els treballadors afectats, si escau, sense perjudici de l’aplicació en el futur de l’esmentat acord de data 6 d’octubre de 1994.
Quart. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Cinquè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge a què se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, comprometent-se a sotmetre’s al seu contingut.
Sisè. En aquest acte de submissió també es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Setè. Als efectes de l’acordat, ambdues parts formalitzen en aquest acte el corresponent conveni arbitral.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licita a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada, que es va emetre el 18 de novembre de 1994.

III. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, dictem el següent

Laude arbitral

El temps correcte a activitat normal per realitzar el muntatge del grup fred F-40 és de:
Tn = 8,8465 ch.
La producció horària correcta a activitat normal és de:
Pc = 11,30 grups/hora.

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.