PAB 154/93

Laude arbitral dictat el 12 de novembre de 1993 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Ángel Jiménez Martínez i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte col·lectiu plantejat a les empreses GATSA i GAESA, centre de treball de Sant Andreu

Antecedents

Primer. Amb data 5 de novembre de 1993 es presenta davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya el conveni de submissió exprés i voluntari de treballadors i empresaris al tràmit de conciliació i mediació, en el conflicte col·lectiu que plantegen.

Segon. L’objecte del conflicte es constata en sengles documents que s’adjunten a l’esmentat escrit, en els quals hi ha els posicionaments d’empreses i de treballadors respecte als temes de controvèrsia.

Tercer. El dia 9 de novembre de 1993 es fa l’acte de conciliació, davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que finalitza amb acord entre les parts i en el qual es recull textualment el següent:

«Ambas partes manifiestan que, habida cuenta de que el Tribunal Laboral de Catalunya conoce los temas objeto del conflicto, por haber intervenido con anterioridad, en trámite de mediación no oficializado finalmente, y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo consensuado, dadas las divergencias observadas entre las respectivas posiciones, acuerdan someterse expresamente al arbitraje de equidad del propio Tribunal Laboral de Catalunya, en su Delegación de Barcelona, comprometiéndose a estar y pasar por lo que éste acuerde en su resolución arbitral».

Quart. En la mateixa data de 9 de novembre de 1993, el Tribunal Laboral de Catalunya convoca una reunió d’ambdues parts per tal de donar compliment al tràmit d’audiència, compareixent ambdues representacions, cadascuna de les quals aporta document en què expressen els seus posicionaments, com també els temes objecte de l’arbitratge, que s’adjunten a l’acta.

Cinquè. Amb data 11 de novembre de 1993, els representants de treballadors i empresaris presenten davant d’aquest Tribunal Laboral sengles documents, que aporten els seus posicionaments finals.

Sisè. Dels documents esmentats, es desprèn el següent

A. Posicionament inicial de la representació empresarial

1. Conveni col·lectiu

1.1. Període: 1 de gener de 1993 a 31 de març de 1994

Increments salarials:

Part fixa: des de l’1 d’octubre de 1993 al 31 de març de 1994, un 4,4% sobre tots els conceptes salarials inclosos en les taules del conveni únic.

Part variable: des de l’1 de gener de 1993 al 31 de març de 1994, una prima de productivitat de 59.000 pessetes.

Forma de pagament: 1) 15.000 pessetes a la firma del conveni (nòmina del mes d’octubre). 2) 4.000 pessetes del mes d’octubre a març, ambdós inclosos. 3) 20.000 pessetes en la nòmina del mes de març de 1994.

Condicions per al cobrament. Les quantitats 2) i 3) es cobraran condicionades a:

a) Complir, com a mínim, el programa de lliuraments del mes previst en el pressupost. Les hores de treball perdudes per manca de materials i/o mitjans, imputable a tercers, seran descomptades del programa a realitzar.

b) Invertir, com a màxim, el nombre d’hores de jornada efectiva normal de producció previst en el pressupost per a cadascuna de les unitats que s’hagin de lliurar en el mes, aplicant els mètodes d’adjudicació de temps establerts en el present conveni.

c) Haver acreditat a títol individual un mínim del 85% de temps de treball efectiu del mes, no essent computades com absència les baixes produïdes per accident de treball.

1.2. Període: 1 d’abril de 1994 a 31 de març de 1995

Increments salarials:

Part fixa: les taules vigents a 31 de març de 1994 s’incrementaran un 3%.

Part variable: 66.000 pessetes l’any (6.000 ptes. x 11 mesos).

Condicions per al cobrament: de les quantitats de l’apartat 1 de la part variable.

1) Les que ja regien en el primer període.

2) Reducció mínima d’un 10% en els costos de la no qualitat respecte al mateix mes de cada any anterior, una vegada establerts els indicadors de qualitat i autocontrol.

La direcció industrial facilitarà mensualment al comitè d’empresa, per trimestres anticipats:

a) Informació corresponent als punts a) i b).

b) Especificació dels supòsits de força major inclosos en cada contracte que puguin ser tinguts en compte per no aplicar penalitzacions per retards en el calendari de lliuraments.

Les quantitats no abonades per aplicació de la condició c), relativa al mínim del 85% del temps de treball efectiu, es redistribuiran al final de l’exercici entre tota la plantilla inclosa en conveni, a raó de la quantitat que resulti de dividir l’import d’allò no abonat entre el total d’efectius inclosos en aquesta clàusula.

1.3. Règim horari

1) Es podrà perllongar la jornada d’un treballador, d’un equip, d’un grup o d’una secció homogènia, tot compensant les hores d’excés acumulades amb descans en dies subsegüents i també concedir descansos o permisos per falta de treball per ser recuperats posteriorment amb treball efectiu, amb caràcter voluntari i d’acord amb l’interessat, de manera que no se superin les 300 hores l’any, ni les 2 hores el dia per treballador. Individualment, el treballador, d’acord amb la direcció, podrà ampliar fins a 350 el nombre d’hores anuals o el nombre d’hores de recuperació diàries.

2) El personal que accepti voluntàriament la perllongació de la jornada o el permís a recuperar posteriorment a què es refereix l’apartat anterior, percebrà en perllongar la seva jornada la quantitat de 750 pessetes per cada hora recuperada, fins al 31 de març de 1994, i de 772,50 pessetes des de l’1 d’abril de 1994 fins al 31 de març de 1995.

3) En un mateix equip de treball no podrà ser simultània la concessió de permisos a recuperar posteriorment amb la realització d’hores extraordinàries per part del personal pertanyent a aquest equip.

4) El comitè d’empresa rebrà periòdicament informació sobre l’aplicació d’aquest article, que inclourà en qualsevol cas la llista nominal del personal afectat.

5) El règim de compensacions pactat haurà de realitzar-se necessàriament dins del període pressupostari.

1.4. Garantia d’ocupació

Alternativa A
Durant la vigència del present conveni, la direcció de l’empresa es compromet a no presentar unilateralment expedient de regulació de llocs de treball, sol·licitant rescissió de contractes de treball, a condició que es materialitzin efectivament les comandes previstes en el pressupost de cada any, tant pel que fa a quantitats com a calendaris.

Alternativa B
Durant la vigència del present conveni, les parts estudiaran i podran acordar una clàusula sobre garantia d’ocupació que, si és el cas, s’incorporarà al conveni.

2. Condicions de trasllat a Santa Perpètua de la Mogoda

2.1. Trasllat del personal

1) Abans de l’1 de desembre de 1993, tots i cadascun dels afectats es pronunciaran sobre el mitjà de transport que volen utilitzar, escollint entre:

a) Transport en mitjans propis.
b) Ferrocarril.
c) Autobusos.

2) A aquells que utilitzin transport en mitjans propis, l’empresa els abonarà 165 pessetes per dia de presència a Santa Perpètua, des de la data en què efectivament sigui traslladat cadascú fins al 31 de març de 1995.

3) A aquells que escullin ferrocarril, l’empresa lliurarà l’últim dia laborable de cada mes un abonament corresponent al total de dies laborables del mes següent.
Les absències durant cada mes seran descomptades dels abonaments del mes següent.
L’empresa abonarà igualment a cada treballador que hagi escollit aquest mitjà de transport, mensualment, la diferència entre l’abonament mensual i el resultat de multiplicar 165 pessetes pel nombre de dies assistits.
Les possibles variacions de tarifes ferroviàries durant la vigència del conveni seran absorbibles només fins a la quantitat de 165 pessetes per dia.

4) Quant als autobusos, l’empresa garantitza la presència d’autobusos en punts pròxims a les actuals fàbriques de Poblenou i de Sant Andreu, d’ús exclusiu per al personal de l’empresa.
Mensualment es lliuraran a cada treballador, l’últim dia laborable del mes anterior, els abonaments corresponents a tots els dies laborables del mes següent.
Les absències durant cada mes seran descomptades dels abonaments del mes següent.
L’empresa abonarà igualment a cada treballador que hagi escollit aquest mitjà de transport, mensualment, la diferència que es pugui donar entre l’abonament mensual i el resultat de multiplicar 165 pessetes pel nombre de dies assistits.
Les possibles revisions de tarifes d’autobusos durant la vigència del conveni seran absorbibles només fins a la quantitat de 165 pessetes per dia.

5) Les 165 pessetes seran revisables en el proper conveni en la quantitat i la forma que siguin acordades.

6) Un cop escollit el mitjà de transport, el treballador podrà canviar d’opció una vegada durant la vigència del conveni, essent aquest fet avisat amb un mes d’antelació.

2.2. Compensació per temps utilitzat en el desplaçament

A partir del dia en què efectivament cada treballador sigui traslladat a Santa Perpètua, i fins al 31 de març de 1995, cada treballador, sigui quina sigui la seva categoria, percebrà la quantitat de 386 pessetes per dia de presència a la fàbrica.

2.3. Qüestions generals i incidències

1) La suma de les dues quantitats esmentades (165 ptes. de transport i 386 ptes. de temps invertit) figuraran en el conveni com un únic concepte extrasalarial que es denominarà «plus de transport».

2) Incidències externes. Els retards en l’entrada al treball d’aquells que optin per mitjans de transport col·lectius (ferrocarril o autobusos) seran resolts per aplicació de les normes sobre règim horari, que en aquest cas serà excepcionalment aplicable segons l’elecció de l’empresa.

3) Incidències internes

a) Supòsits:
— Permisos pagats (en jornades ja iniciades): s’abonarà l’import del transport públic regular fins la parada de metro més pròxima.
— Permisos no retribuïts (en jornades ja iniciades): en el descompte de percepcions no es tindran en compte 20 minuts per temps de desplaçament.
— Absències per malaltia o accident: per compte de l’empresa, el mitjà de transport que dictamini el servei mèdic.
— Emergències familiars: a càrrec de l’empresa, el mitjà de transport més adequat a les circumstàncies.
— Crèdit horari sindical: no s’inclourà en el crèdit horari el major temps invertit (a raó de 20 minuts per viatge) quan el motiu del desplaçament sigui provocat per citació d’organisme públic.
— Torns i jornades especials: atès que el sistema d’abonaments permet utilitzar no només els autobusos d’ús exclusiu, sinó també els regulars, en els excepcionals supòsits en què el sistema no doni solucions s’abonaran 30 pessetes/km des de Santa Perpètua fins al punt habitual d’arribada dels autobusos.

2.4. Qüestions comunes

L’àmbit d’aplicació d’aquestes qüestions afecta exclusivament aquells treballadors en qui concorren les següents condicions:
a) Pertànyer a la plantilla de Barcelona de GATSA o GAESA el dia 1 de novembre de 1993.
b) Prestar serveis a la província de Barcelona en la mateixa data.
c) Ser traslladat a Santa Perpètua en el període comprès entre l’1 de novembre de 1993 i el 31 de març de 1995.
d) No ser directiu.

Les quantitats indicades en els punts anteriors s’abonaran sempre i només per dia de presència a les instal·lacions de Santa Perpètua.

B. Posicionament de la representació dels treballadors

1. Increment salarial

1.1. Període: de l’1 de gener de 1993 al 31 de març de 1994
Aplicació del 4,4% sobre les taules vigents, a partir de l’1 d’octubre de 1993.

Part variable: Abonament de 35.000 pessetes en la nòmina del mes d’octubre de 1993 sense condicionaments, i la seva incorporació a les taules el 31 de març de 1994.
Abonament de 4.000 pessetes des del mes d’octubre de 1993 al mes de març de 1994 si s’aconsegueixen els objectius que s’acordin.

1.2. Període: de l’1 d’abril de 1994 al 31 de març de 1995
Increment a les taules del 31 de març de 1994 de l’IPC real interanual, aplicant a compte el 3,5%.

Part variable: import total de la prima de 66.000 pessetes, abonades amb una fórmula similar a la del període anterior, tot assegurant el cobrament d’una part en una nòmina i la resta en pagaments mensuals contra objectius.

1.3. Part variable

1) Aquesta clàusula entrarà en vigor l’1 d’octubre de 1993 i tindrà una vigència fins al 31 de març de 1995 en els termes que s’expressen en el punt 3) 4t.

2) S’estableix una prima de productivitat consistent a una quantitat que s’abonarà 11 mesos l’any, igual per a totes les categories, i només per al personal inclòs en l’àmbit personal d’aquest conveni, d’acord amb les següents normes:

1a. La prima s’abonarà per mesos vençuts, una vegada que s’hagi verificat el compliment de les condicions que consten en el següent punt, juntament amb la nòmina del mes corresponent al pla de producció.
2a. L’abonament de la prima estarà condicionat al compliment de totes i cadascuna de les circumstàncies següents:
a) Complir, com a mínim, el programa de lliuraments del mes previst en el pressupost. Les hores de treball perdudes per falta de materials i/o mitjans, imputables a tercers, seran descomptades de la càrrega del programa a realitzar.
b) Invertir, com a màxim, el nombre d’hores de jornada efectiva normal de producció prevista en el pressupost per a cadascuna de les unitats que hagin de ser lliurades en el mes. Els pressupostos estaran realitzats sobre la base de les normes d’adjudicació de temps previstes en aquest conveni.
c) Haver acreditat a títol individual un mínim del 85% del temps de treball efectiu durant el mes. Les baixes per accident laboral no seran computades com absències.

3) 1r. Durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 1993 i el 31 de març de 1994, l’import s’estableix en 4.000 pessetes brutes al mes.
2n. L’establiment d’aquest acord és incentivat amb l’abonament de la quantitat de 35.000 pessetes a cada treballador, que es farà efectiva en la nòmina del mes d’octubre de 1993.
3r. Durant el període comprès entre l’1 d’abril de 1994 i el 31 de març de 1995, l’import queda fixat en 66.000 pessetes. El procés d’aplicació preveurà la garantia de cobrament d’una quantitat sense condicionants.
4t. A partir de l’1 d’abril de 1994, una vegada establerts els indicadors de qualitat i el seu autocontrol, la percepció estarà condicionada pels paràmetres que les parts fixin en el seu moment respecte als costos de la no qualitat.

4) La direcció industrial es reunirà mensualment amb el comitè d’empresa i facilitarà informació per trimestres anticipats de:

a) Contingut corresponent als punts a) i b).
b) Especificació dels supòsits de força major inclosos en cada contracte que puguin ser tinguts en compte per no aplicar penalitzacions per retards en el calendari de lliuraments.
c) L’empresa atendrà les peticions que el comitè d’empresa plantegi quant a la impossibilitat del compliment dels objectius dels apartats 2)2aa) i 2)2ab), detectats en analitzar la documentació.

5) Les quantitats no abonades per aplicació del punt 2)2ac) es redistribuiran al final de l’exercici entre tota la plantilla inclosa en el conveni, a raó de la quantitat que resulti de dividir l’import d’allò no abonat entre el total d’efectius inclosos en aquesta clàusula.

2. Règim horari

1) Es podrà perllongar la jornada d’un treballador, d’un equip, d’un grup o d’una secció homogènia, compensant les hores d’excés acumulades amb descansos o permisos per falta de treball per ser recuperats posterioment amb treball efectiu amb caràcter voluntari i d’acord amb l’interessat, de manera que no se superin les 200 hores l’any, ni 2 hores el dia per treballador.
Individualment, el treballador, d’acord amb la direcció, podrà ampliar fins a 250 el nombre d’hores anuals o el nombre d’hores de recuperació diàries.
La compensació d’hores en un o altre sentit s’haurà de realitzar dins del període de l’any pressupostari.
La direcció, per trimestres anticipats, informarà al comitè d’empresa de la previsió sobre aquest tema.
Al treballador li seran comunicats amb una setmana d’antelació tant la perllongació com el descans.
En situacions imprevistes es tractaran els preavisos entre la direcció i el comitè d’empresa.

2) El personal que accepti voluntàriament la perllongació de la seva jornada, o el permís a recuperar posteriorment a què es refereix el número anterior percebrà, en perllongar la seva jornada, el dia laborable, per cada hora recuperada, la quantitat de 750 pessetes.

3) En un mateix equip de treball no podrà ser simultània la concessió de permisos a recuperar posteriorment amb la realització d’hores extraordinàries per part del personal pertanyent a aquest equip.

4) El comitè d’empresa rebrà periòdicament la informació de les necessitats i la llista nominal del personal voluntari afectat, que li permeti verificar la correcta aplicació d’aquest assumpte.

3. Garantia d’ocupació

La direcció de l’empresa, en nom seu, es compromet a no tramitar unilateralment expedients de regulació de llocs de treball per a la reducció de plantilla durant la vigència d’aquest conveni.

4. Condicions de trasllat al nou centre

El canvi d’ubicació del centre de treball requereix tractar dues qüestions generals:
— El major temps invertit pel treballador per desplaçar-se a l’empresa
— El mitjà de transport a utilitzar.

a) Temps utilitzat per anar a l’empresa
La incidència quant al temps per anar al nou centre de treball es té en consideració a partir de la situació actual de les plantilles, és a dir, a partir de l’actual ubicació dels respectius centres de treball.
Com a conseqüència d’això, plantegem la fixació «del major temps invertit» igual per a tots i cadascun dels treballadors del conjunt de les plantilles.
La valoració econòmica per al temps de desplaçament serà també d’un mateix valor per a cadascun dels treballadors.
L’import es fixarà per dia i la seva aplicació també es farà per dia de presència a l’empresa.
Proposem un import de 562,5 pessetes/dia, resultant d’un càlcul que, per a 1.000 treballadors, ascendiria a 122.062.500 pessetes.
Altres situacions en què cal preveure la incidència del major temps de desplaçament són:
— Permisos pagats: caldrà preveure un major temps en les diverses ocasions per aquest augment del temps de desplaçament.
— Permisos no retribuïts: quan aquests permisos se sol·licitin un cop iniciada i durant la jornada, el descompte de percepcions no inclourà el del temps de desplaçament fixat en aquest acord.
— Crèdit horari sindical: el major temps invertit per desplaçament no es considerarà dins del còmput del crèdit horari.
El «major temps invertit» en els tres supòsits anteriors no serà tingut en compte en l’apartat d’absentisme, a efectes del plus establert com a millora seva.

b) Mitjà de transport
En relació amb el mitjà de transport, proposem dos sistemes i que sigui el mateix treballador qui opti segons les seves conveniències:
— Transport col·lectiu de l’empresa.
— Transport individual.
Abans de l’entrada en vigor d’aquest apartat, els treballadors hauran d’haver exercit l’opció del mitjà de transport.
En la primera etapa, i durant un determinat període (màxim d’un any), l’empresa atendrà i solucionarà les peticions que es presentin de canvi d’opció.
A partir d’aquesta etapa, les peticions de canvis de mitjà de transport seran ateses amb les següents precisions:
— Que hi hagi places disponibles (en el cas de les sol·licituds de transport col·lectiu).
— Que el motiu sigui un canvi de residència que dificulti la normal utilització del mitjà col·lectiu (en el cas de sol·licitud de mitjà individual).
— La resta de casos seran atesos en grups de 10 peticions d’una mateixa opció, i sempre que se sol·licitin amb la suficient antelació.

Transport col·lectiu
L’empresa posarà a disposició dels treballadors les unitats suficients del mitjà de transport col·lectiu per traslladar al personal des del punt d’origen a la factoria i viceversa, i amb el cost a càrrec de l’empresa.
Cada autocar, en el supòsit que aquest sigui el mitjà, disposarà de 5 places lliures destinades a cobrir les emergències imprevisibles que puguin presentar-se als treballadors que es desplacin amb el mitjà individual.
La utilització d’aquestes places serà comunicada al responsable del mitjà del transport.
Per tal d’evitar que el mitjà de transport pugui condicionar la utilització dels acords del conveni, per als treballadors afectats per:
— Horari flexible (art. 24.3).
— Tres retards al mes de 12 hores (art. 24.5).
— Jornada especial intensiva (annex II).

s’estableix:
— La previsió de places en el mitjà de transport col·lectiu.
— En les ocasions que, per fer ús dels acords del conveni abans esmentats, utilitzés el mitjà individual, el treballador percebrà l’import que per aquest mitjà s’hagi fixat com a plus de transport.
A aquells treballadors d’aquests col·lectius que hagin optat pel mitjà de transport individual els serà aplicada la norma general.
Ha de ser garantit l’ajust dels temps determinats per al trasllat amb els que, a la pràctica, en resultin; així, els horaris s’entendran de la següent manera:
— L’hora de sortida dels autocars del punt d’origen cap a la factoria serà la que resulti de restar l’hora d’inici de la jornada el «major temps invertit» determinat per al trasllat.
— L’hora de retorn al punt d’origen, des de la factoria, serà la que resulti de sumar a l’hora de final de jornada el «major temps invertit» determinat per al trasllat.
— Els retards d’arribada als punts de destinació, tant a l’anada com a la tornada, originats pels mitjans de transport col·lectius de l’empresa, seran considerats com de treball a tots els efectes.

Transport individual
Els treballadors que hagin optat per la utilització d’un mitjà de transport individual, conseqüentment al seu càrrec, rebran com a compensació un plus de desplaçament per cada dia de presència a l’empresa, de quantitat igual al cost d’una plaça de mitjà col·lectiu (autocar), que inicialment es fixa en 165 pessetes/dia.
En els casos que, per emergència, s’utilitzi el mitjà col·lectiu de l’empresa, el treballador no rebrà el plus de desplaçament.

Situacions especials
En les situacions de torns o jornades especials en què no es disposi del mitjà de transport col·lectiu de l’empresa, s’abonarà a cada treballador afectat i per cada dia de presència l’import resultant d’aplicar a 40 km el preu del quilometratge establert en el conveni.
En el cas de torns que afectin 2 dies, s’entendrà per jornada de treball.
En els casos d’absències per permisos de jornades iniciades, l’empresa abonarà l’import del transport públic (no taxi) fins a l’estació de metro més propera.
En els casos d’indisposició i/o accidents, el servei mèdic d’empresa indicarà quin és el mitjà més adequat per al trasllat. Si el transport indicat és especial, l’empresa haurà de facilitar-lo. Per a la resta de casos, s’aplicarà l’apartat anterior.
En els casos en què per solucionar el problema ha d’intervenir un altre treballador, es compensarà tant el temps d’absència com l’import del mitjà utilitzat, segons correspongui.
En els casos de permisos per atendre una emergència urgent per trucada d’un familiar, l’empresa facilitarà el mitjà més ràpid possible per al desplaçament.

Generalitats

Totes les quantitats econòmiques seran revaloritzables anualment o quan correspongui, segons s’especifiqui.
Si en el futur les parts consideren que hi ha temes no tractats en els presents acords i/o que els paràmetres utilitzats han canviat ostensiblement, i per tant haurien de ser matèria de negociació, així es farà.

C. Posicionament final de la representació empresarial

1. Increment salarial

Condicions per al cobrament de la part variable
Les hores de treball perdudes per manca de materials i/o mitjans imputables a tercers o a l’empresa seran descomptades del programa a realitzar.
En relació amb l’acreditació d’una assistència individual del 85%, no computarà com absència la produïda per accident laboral i malaltia professional.

2. Règim horari

La perllongació de la jornada o la recuperació de descansos es farà en dies laborables.
Els períodes de descans a recuperar es consideren, a efectes de la nòmina, com de presència en el lloc de treball, tot calculant l’incentiu al preu mig personal i regularitzant-lo amb els períodes de recuperació.
En la recuperació, tant en períodes de jornada normal com d’estiu, caldrà arbitrar solucions pel que fa al servei de menjador i al mitjà de transport.

3. Condicions de trasllat al nou centre

Compensació pel major temps utilitzat en el desplaçament
La quantitat assignada per trasllat serà revisable en el proper conveni en la quantitat i en la forma que siguin acordades.
Els autobusos d’ús exclusiu per al personal de l’empresa portaran i recolliran al personal a l’interior del recinte de la fàbrica de Santa Perpètua.
Si les tarifes del mitjà de transport col·lectiu superessin el valor assignat de 165 pessetes, el seu excés s’aplicarà també a la resta de treballadors.
A aquells empleats que, havent escollit el mitjà de transport col·lectiu, es desplacin amb mitjà propi en fer ús de l’horari flexible, els hi seran abonades les 165 pessetes/dia i compensats els bons no utilitzats en l’abonament del mes següent.
En els desplaçaments per «permisos no retribuïts» i en els motivats per ús del «crèdit horari sindical», serà abonat l’import del transport regular fins la primera parada de metro.
En els dos supòsits anteriors, el temps a comptabilitzar com a desplaçament serà de 25 minuts per viatge.
En l’apartat de «torns i jornades especials» es preveurà que, «además de la solución a través del pago del quilometraje», cal arbitrar solucions adequades per als casos no coberts d’aquesta manera.
Les absències per malaltia o per accident, per emergències familiars i per visites mèdiques de l’interessat no computaran, a efectes del plus d’absentisme, els 25 minuts per viatge del desplaçament.
S’estableixen com a hores de sortida dels autobusos d’ús exclusiu per al personal de l’empresa les següents:
— Anada al treball:
25 minuts abans de l’inici de la jornada general.
— Tornada del treball:
10 minuts després del final de la jornada general.
— Norma precautòria:
La Comissió de seguiment del Conveni únic de Barcelona (CUB) i la direcció analitzaran l’aplicació de detalls d’aquest apartat i introduiran les modificacions que es consideri necessàries.

D. Posicionament final de la representació dels treballadors

1. Increment salarial
Mantenim la nostra última posició ja argumentada davant del Tribunal Laboral de Catalunya el passat dia 9 de novembre de 1993, en relació amb la garantia de la percepció de les parts variables sense condicionaments i el percentatge en taules per al segon any.
Condicions per al cobrament de la part variable
Les hores de treball perdudes per manca de materials i/o mitjans imputables a tercers o a la empresa seran descomptades del programa a realitzar.
En relació amb l’acreditació d’una assistència individual del 85%, no computaran com absència les produïdes per accident de treball i malaltia professional.
Pel que fa a la millora en els costos de la no qualitat continuem plantejant que el percentatge de reducció sigui també un paràmetre a tractar entre les parts.

2. Règim horari
Mantenim la nostra proposta respecte al nombre d’hores en els períodes indicats (200 hores/any). Quant a altres períodes caldria mantenir la proporcionalitat.
La perllongació de la jornada o la recuperació dels descansos es farà en dies laborables.
Insistim en què el treballador afectat sigui preavisat amb l’antelació d’una setmana. I admetem tractar les necessitats imprevistes al moment.
Els períodes de descans a recuperar es consideren, a efectes de nòmina, com de presència en el lloc de treball, tot calculant l’incentiu al preu mig personal i regularitzant-lo amb els períodes de recuperació.
En la recuperació, tant de períodes de jornada normal com d’estiu, caldrà arbitrar solucions pel que fa al servei de menjador i al mitjà de transport.

3. Ocupació
Insistim en una fórmula que garantitzi la no aplicació unilateral d’expedient de regulació d’ocupació en els períodes de vigència del conveni, no coberts actualment per la clàusula vigent.

4. Condicions de trasllat al nou centre

Compensació pel major temps utilitzat en el desplaçament
Mantenim la nostra valoració econòmica en 562 pessetes/dia, justificada i valorada per part nostra amb els criteris ja exposats davant del Tribunal Laboral de Catalunya.
La quantitat assignada per trasllat serà revisable en el proper conveni en la quantitat i la forma que siguin acordades.
Els autobusos d’ús exclusiu per al personal de l’empresa portaran i recolliran el personal a l’interior del recinte de la fàbrica de Santa Perpètua.
Si les tarifes del mitjà de transport col·lectiu superen el valor assignat de 165 pessetes, el seu excés també s’aplicarà a la resta de treballadors.
A aquells empleats que, havent escollit el mitjà de transport col·lectiu, es desplacen amb mitjà propi en fer ús de l’«horari flexible», els seran abonades les 165 pessetes/dia i compensats els bons no utilitzats en l’abonament del mes següent.
En els desplaçaments per «permisos no retribuïts» i en els motivats per l’ús del «crèdit horari sindical«, serà abonat l’import del transport regular fins la primera parada de metro.
En els dos supòsits anteriors, el temps a comptabilitzar com a desplaçament serà de 25 minuts per viatge.
En l’apartat de «torns i jornades especials» es preveurà que, «además de la solución a través del pago del quilometraje», cal arbitrar solucions adequades per als casos no coberts d’aquesta manera.
Les absències per malaltia o per accident, per emergències familiars i visites mèdiques de l’interessat no computaran, a efectes del plus d’absentisme, els 25 minuts per viatge del desplaçament.
Els retards a l’arribada i a la sortida, originats per incidències dels mitjans de transport col·lectiu, seran considerats com a temps de treball. Entenem que aquests retards poden tenir el seu origen en el canvi d’ubicació de l’empresa, i que l’usuari disposa de molts menys mitjans alternatius respecte de la situació actual.
Els mitjans col·lectius haurien de preveure places lliures per cobrir les emergències imprevisibles del personal que es desplaci pels seus mitjans.
S’estableixen com a hores de sortida dels autobusos d’ús exclusiu per al personal de l’empresa les següents:
— Anada al treball:
25 minuts abans de l’inici de la jornada general.
— Tornada del treball:
10 minuts després del final de la jornada general.
— Norma precautòria:
La Comissió de seguiment del CUB i la direcció analitzaran l’aplicació de detalls d’aquest apartat i introduiran les modificacions que es consideri necessàries.

Fonaments

La resolució arbitral d’aquest Tribunal Laboral cal que giri sobre el principi d’equilibri i equitat entre les posicions respectives de les representacions d’empresaris i de treballadors. Es fa evident que aconseguir aquest equilibri resulta difícil, per tal com qualsevol decisió que es prengui respecte als punts en controvèrsia difícilment podrà limitar-se a l’acceptació dels raonaments d’una de les parts sense que l’altra no aprecïi en el resultat una certa lesivitat als seus posicionaments.

La fonamentació d’aquesta resolució arbitral estriba únicament, per tant, en l’apreciació d’antecedents, de sobres constatats, mitjançant la documentació obrant en l’expedient i l’exhaustiva exposició de fets realitzada per ambdues representacions en el tràmit d’audiència. Per raó de tot això i del principi d’equitat que ha d’imperar en la nostra missió arbitral, aquest Tribunal Laboral de Catalunya dicta el següent

Laude arbitral

1. Conveni col·lectiu

1.1. Període: de l’1 de gener de 1993 al 31 de març de 1994

Increments salarials:

Part fixa
— Des de l’1 d’octubre de 1993 fins al 31 de març de 1994.
— 4,4% sobre tots els conceptes salarials inclosos en les taules del Conveni únic.

Part variable. Prima de productivitat
— Des de l’1 de gener de 1993 fins al 31 de març de 1994: 59.000 pessetes.

Forma de pagament:
1) 14.750 pessetes en la nòmina del mes d’octubre de 1993.
2) 4.917 pessetes des del mes d’octubre fins a març, ambdós inclosos.
3) 14.750 pessetes en la nòmina del mes de març de 1994.

Condicions per al cobrament. Les quantitats del punt 2) es cobraran condicionades a:
a) Complir, com a mínim, el programa de lliuraments del mes previst en el pressupost. Les hores de treball perdudes per manca de materials i/o mitjans imputables a tercers o a l’empresa seran descomptades del programa a realitzar.
b) Invertir, com a màxim, el nombre d’hores de jornada efectiva normal de producció previst en el pressupost per a cadascuna de les unitats que calgui lliurar en el mes, aplicant els mètodes d’adjudicació de temps establerts en el conveni.
c) Haver acreditat a títol individual un mínim del 85% del temps de jornada normal efectiva del mes, sense ser computades com absència les baixes produïdes per accident de treball i malaltia professional.

1.2. Període: de l’1 d’abril de 1994 al 31 de març de 1995

Increments salarials:

Part fixa
— Amb efectes d’1 d’abril de 1994, el sou base de cada categoria s’incrementa en 1.000 pessetes/mes.
— Acte seguit, les taules resultants s’incrementaran un 3%.

Part variable
— 66.000 pessetes l’any.

Forma de pagament
1) 10.285 pessetes en la nòmina del mes de setembre de 1994.
2) 5.065 pessetes al mes, durant 11 mesos, des d’abril de 1994 fins a març de 1995, ambdós inclosos.

Condicions per al cobrament. Les quantitats del punt 2) es cobraran condicionades a:
a) Les que ja regien en el primer període (apartat 1.1).
b) A partir de l’1 d’abril de 1994, un cop establerts els indicadors de qualitat i el seu autocontrol, la percepció de la prima de productivitat estarà condicionada, a més, al compliment dels paràmetres acordats entre les parts, fixant com objectiu mínim la reducció del 10% en els costos de la no qualitat, respecte dels costos incorreguts per aquest concepte un any abans.
La direcció industrial es reunirà mensualment amb el comitè d’empresa per tal de facilitar, per trimestres anticipats, el següent:
a) Informació corresponent als punts a) i b).
b) Especificació dels supòsits de força major inclosos en cada contracte que puguin ser previstos per no aplicar penalitzacions per retards en el calendari de lliuraments.
c) Situació semestral de l’apartat 1.1.c).
Les quantitats no abonades per aplicació de la condició establerta en el apartat 1.1.c), relativa al mínim del 85% del temps de treball efectiu, es redistribuiran al final de l’exercici entre tota la plantilla inclosa en el conveni, a raó de la quantitat resultant de dividir l’import d’allò no abonat entre el total d’efectius inclosos en aquesta clàusula.

1.3. Règim horari
1) Es podrà perllongar la jornada d’un treballador, d’un equip, d’un grup o d’una secció homogènia, compensant les hores d’excés acumulades amb descans i també concedir descansos per manca de treball per ser recuperats posteriorment amb treball efectiu en dies laborables, amb caràcter voluntari i d’acord amb l’interessat, de manera que no se superin 283 hores durant la vigència del conveni, ni 2 hores al dia per treballador. Individualment, el treballador, d’acord amb la direcció, podrà ampliar fins a 330 el nombre d’hores durant la vigència del conveni o el nombre d’hores de recuperació diàries.
Tant pel que fa als descansos com a les recuperacions, la necessitat li serà comunicada a l’interessat amb un termini mínim de 72 hores. Les situacions excepcionals es tractaran amb el comitè d’empresa.
2) El personal que accepti voluntàriamnet la perllongació de la seva jornada o el descans a recuperar posteriorment a què es refereix el número anterior percebrà, en perllongar la seva jornada, la quantitat de 750 pessetes per cada hora recuperada fins al 31 de març de 1994, i de 776 pessetes des de l’1 d’abril de 1994 fins al 31 de març de 1995.
3) En un mateix equip de treball no podrà ser simultània la concessió de descansos a recuperar posteriorment amb la realització d’hores extraordinàries per part de personal pertanyent a aquest equip.
4) El comitè d’empresa rebrà periòdicament informació que inclourà en qualsevol cas, la llista nominal del personal afectat, que li permeti verificar la correcta aplicació d’aquest article.
5) El règim de compensacions pactat haurà de realitzar-se necessàriament dins del període pressupostari.
6) Aplicació de la nòmina. Els períodes de descans a recuperar es consideren, a efectes de nòmina, com de presència en el lloc de treball, calculant l’import de l’incentiu al preu mig personal, que serà regularitzat amb els períodes de recuperació.
7) En la recuperació tant en períodes de jornada normal com d’estiu, caldrà arbitrar solucions pel que fa al servei de menjador i al mitjà de transport.

1.4. Garantia d’ocupació
Ambdues parts adquireixen el compromís d’establir, abans de l’acabament de la vigència de la clàusula sobre ocupació de la Resolució de l’expedient de regulació d’ocupació 6-7/91 del 27 de juliol de 1991, una altra de nova amb vigència fins al 31 de març de 1995.

2. Condicions de trasllat a Santa Perpètua de la Mogoda

2.1. Trasllat del personal
1) Abans de l’1 de desembre de 1993, tots i cadascun dels afectats es pronunciaran sobre el mitjà de transport que volen utilitzar, escollint entre:

a) Transport en mitjans propis.
b) Ferrocarril.
c) Autobusos.


2) A aquells que escullin transports en mitjans propis, l’empresa els abonarà 165 pessetes per dia de presència a Santa Perpètua, des de la data en què efectivament sigui traslladat cadascú.
3) A aquells que escullin ferrocarril, l’empresa lliurarà l’últim dia laborable de cada mes un abonament corresponent al total de dies laborables del mes següent.
Les absències durant cada mes seran compensades en els abonaments del mes següent, si el sistema de Renfe ho permet.
L’empresa abonarà igualment a cada treballador que hagi escollit aquest mitjà de transport, mensualment, la diferència entre l’abonament mensual i el resultat de multiplicar 165 pessetes pel nombre de dies assistits.
4) Quant als autobusos, l’empresa garantitzarà la presència d’autobusos en punts pròxims a l’actual fàbrica de Sant Andreu, d’ús exclusiu per al personal de l’empresa, per al seu trasllat a l’interior del recinte del centre de treball de Santa Perpètua i retorn al lloc d’origen.
Mensualment es lliuraran a cada treballador, l’últim dia laborable del mes anterior, els abonaments corresponents a tots els dies laborables del mes següent.
Les absències durant cada mes seran compensades en els abonaments del mes següent.
L’empresa abonarà igualment a cada treballador que hagi escollit aquest mitjà de transport, mensualment, la diferència que es pugui donar entre l’abonament mensual i el resultat de multiplicar 165 pessetes pel nombre de dies assistits.
5) Les 165 pessetes seran revisables en el proper conveni en la quantitat i la forma que siguin acordades.
6) Un cop escollit el mitjà de transport, el treballador podrà canviar d’opció una vegada durant la vigència del conveni, essent aquest fet avisat amb un mes d’antelació.
7) Les possibles revisions de tarifes ferroviàries o d’autobusos durant la vigència del conveni s’absorbiran de la diferència entre l’import de l’abonament corresponent i les 165 pessetes per dia. Si qualsevol de les tarifes supera les 165 pessetes, el seu excés s’aplicarà a la resta de treballadors.
8) Als empleats que es desplacin en mitjans de transport propis, si per poder fer ús de la flexibilitat horària haguessin escollit el mitjà de transport col·lectiu, els seran abonades les 165 pessetes per dia i compensats els bons no utilitzats al mes següent.
9)Sis mesos després de finalitzat el trasllat, la comissió paritària del conveni es tornarà a reunir per valorar l’aplicació de les normes acordades i, si és el cas, proposar i eventualment acordar les modificacions procedents.

2.2. Compensació per temps utilitzat en el desplaçament
A partir del dia en què efectivament cada treballador sigui traslladat a Santa Perpètua, sigui quina sigui la seva categoria, percebrà la quantitat de 419 pessetes per dia de presència a la fàbrica.
Aquesta quantitat serà revisable en el proper conveni en la quantitat i en la forma que s’acordin.

2.3. Qüestions generals i incidències
1) La suma de les dues quantitats esmentades (165 pessetes de transport i 419 pessetes de temps invertit) figuraran en el conveni com un únic concepte extrasalarial que es denominarà «plus de transport».
1) Incidències externes. Els retards en l’entrada al treball d’aquells que optin per mitjans de transport col·lectiu (ferrocarril o autobusos) seran resolts per aplicació de les normes sobre règim horari.
L’empresa, en aquests casos, es reserva el dret d’exigir la recuperació.
3) Incidències internes
a) Permisos pagats (en jornades ja iniciades): s’abonarà l’import del transport públic regular fins la parada de metro més pròxima.
b) Permisos no retribuïts (en jornades ja iniciades): s’abonarà l’import del mitjà de transport públic regular i en el descompte de percepcions no es tindran en compte 25 minuts per viatge.
c) Absències per malaltia o per accident: per compte de l’empresa, el mitjà de transport que dictamini el servei mèdic.
d) Emergències familiars: a càrrec de l’empresa, el mitjà de transport més adequat a les circumstàncies.
e) Crèdit horari sindical: no s’inclourà en el crèdit horari el major temps invertit (a raó de 25 minuts per viatge) quan el motiu del desplaçament sigui provocat per citació d’organismes o corporacions de dret públic, essent abonat l’import del mitjà de transport públic regular.
f) Torns i jornades especials: atès que el sistema d’abonaments permet utilitzar no només els autobusos d’ús exclusiu, sinó també els regulars, en els excepcionals supòsits en què el sistema no doni solucions s’abonaran 30 pessetes/km des de Santa Perpètua fins al punt habitual d’arribada dels autobusos, i per als casos no coberts d’aquesta manera s’arbitraran solucions adequades.
g) Les absències per malaltia o per accident, per emergències familiars i per visites mèdiques de l’interessat no computaran, a efectes de plus d’absentisme, els 25 minuts per viatge del desplaçament.
h) S’estableixen com a hores de sortida dels autobusos d’ús exclusiu per al personal de l’empresa les següents:
— Anada al treball:
25 minuts abans de l’inici de la jornada general.
— Tornada del treball:
10 minuts després del final de la jornada general.

2.4. Qüestions comunes
L’àmbit d’aplicació d’aquestes qüestions afecta exclusivament aquells treballadors en qui concorren les següents condicions:

a) Pertànyer a la plantilla del centre de Sant Andreu de Barcelona de GATSA o GAESA el dia 1 de novembre de 1993.
b) Prestar serveis a la província de Barcelona en la mateixa data o en comissió de servei fora de la província.
c) Ser traslladat a Santa Perpètua en el període comprès entre l’1 de novembre de 1993 i el 31 de març de 1995.
d) No ser directiu.


Les quantitats indicades en els punts anteriors s’abonaran sempre i només per dia de presència a les instal·lacions de Santa Perpètua.

Clàusula final

1. En el termini de 21 dies hàbils a partir de la notificació d’aquesta resolució arbitral, la comissió negociadora incorporarà al text del conveni col·lectiu signat l’1 d’abril de 1993 tots i cadascun dels pronunciaments de la resolució arbitral segons el seu estricte tenor literal, en el lloc del text que procedeixi en cada cas.

2. La comissió negociadora remetrà a aquest Tribunal una còpia de l’acta de la comissió en què es reflecteixi el compliment del punt 1 i igualment remetrà a l’autoritat laboral el text final del conveni per al seu registre i la seva publicació.

Aquesta és la resolució arbitral d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, els components del qual, per unanimitat, acorden i signen en prova de conformitat, havent les parts de sotmetre’s al seu contingut, que té caràcter vinculant.