PAB 142/94

Laude arbitral dictat el 24 d’octubre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Javier Agudo Lázaro i Miguel Ángel Martínez del Castillo, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa ESA

Antecedents de fet

Primer. El dia 13 de setembre de 1994, el gerent de l’empresa ESA, E.R.G., va representar conjuntament amb els representants del treballadors i membres del comitè d’empresa, S.B.V. i J.P.B., el conveni de submissió exprés i voluntari al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 138/94.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya la seva controvèrsia, per tal que aquest organisme pugui determinar i procedir al càlcul de l’activitat normal de les operacions següents:
a) Cosir botó davanter i una tapeta de la butxaca, i cosir botó davanter i 2 tapetes de la butxaca.
b) Planxar baixos de punys rodons.
c) Girar i planxar punys rodons.
d) Traus: 1 trau, 3 traus, 5 traus i 9 traus.
e) Repuntar punys rodons.
f) Cosir interiors de 2 punys rodons.
g) Planxar 2 davanters i traus en autòmata».

Tercer. Degudament citades les parts s’intenta la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 20 de setembre de 1994, que conclou amb el resultat d’acord en els termes que es transcriuen a continuació:

Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual es designa, per unanimitat, el propi Tribunal que ha entès del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en els termes següents:
«Sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya la controvèrsia, per tal que aquest organisme pugui determinar i procedir al càlcul de l’activitat normal de les operacions següents:
a) Cosir botó davanter i una tapeta de la butxaca, i cosir botó davanter i 2 tapetes de la butxaca.
b) Planxar baixos de punys rodons.
c) Girar i planxar punys rodons.
d) Traus: 1 trau, 3 traus, 5 traus i 9 traus.
e) Repuntar punys rodons.
f) Cosir interiors de 2 punys rodons.
g) Traus en autòmata sense planxar davanters, planxar davanter i traus en autòmata, planxar 2 davanters i traus en autòmata».
Segons el que s’ha determinat fins ara, ambdues parts declaren expressament que, havent donat compte de la qualitat de les operacions abans ressenyades, caldria que els tècnics que realitzen les tasques de cronometratge i de determinació d’activitats tinguin en compte la qualitat del teixit utilitzat, perquè pot fer variar els temps i les activitats.
D’altra banda, atès que l’empresa aplica els temps cronometrats prèviament pels seus tècnics, la qual cosa dóna lloc a la consolidació d’una prima de producció respecte a aquells, ambdues parts acorden igualment que amb el resultat obtingut amb l’arbitratge que se sol·licita es procedirà a regularitzar el cobrament de la prima de forma retroactiva, aplicant els complements que, si s’escau, poguessin correspondre, o restant, si fos el cas, les quantitats que els operaris haguessin cobrat en excés.
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Ambdues representacions fan constar de forma expressa que el laude arbitral que en resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressa tindrà efectes vinculants, comprometent-se a sotmetre’s a tot el que s’hi estableix.
Cinquè. Amb aquest acte es compleix el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. Als efectes de l’acordat, ambdues parts formalitzen en aquest acte el corresponent conveni arbitral.

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En l’acta de conciliació davant de la Delegació Territorial del Treball de Barcelona, de data 2 de setembre de 1994, ambdues representacions van acordar sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya la controvèrsia, per tal que aquest organisme dictamini i procedeixi al càlcul de l’activitat normal d’una sèrie d’operacions. (Detallades en l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació de l’arbitratge davant del Tribunal Laboral de Catalunya.)

III. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licità a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada, que es va emetre el 20 d’octubre de 1994.

IV. En aquest expedient es compleixen tots els requeriments processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en l’article 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

1. En les operacions en què no intervenen diverses classes de gènere i de disseny, com són el temps per paquet, el canvi de ganiveta en autòmata i el canvi de color en autòmata, els temps són correctes.

2. Així mateix, en l’operació de traus (1, 2 i 3), amb les mateixes circumstàncies de l’apartat anterior, els temps són correctes.

3. En la resta de les operacions:
a) Cosir davanter de botó i tapeta

  G0/D0 G0/D1 G0/D2 G1/D0 G1/D1 G1/D2
Davanter 0,2843 0,3468 0,3895 0,3184 0,3884 0,4362
Davanter +

1 tapeta

0,4131 0,5040 0,5659 0,4627 0,5645 0,6339
Davanter +

2 tapetes

0,5419 0,6611 0,7424 0,6069 0,7404 0,8315


b)Planxar baixos de punys rodons

Gènere 0

Gènere 1

Gènere 2

0,4208

0,5294

0,6644


c)Girar i planxar punys rodons

Gènere 0

Gènere 1

Gènere 2

0,5548

0,7263

0,8541


d)Traus: 1 trau, 3 traus, 5 traus

1 trau

3 traus

5 traus

0,1915

0,3696

0,5296


e)Repuntar punys rodons

Gènere 0

Gènere 1

0,7031

0,8728


f)Cosir interiors de punys rodons

Gènere 0

Gènere 1

0,4973

0,6173


g) Traus en autòmata
Sense planxar davanter:
0,5517, per a tots els gèneres i dissenys.
Planxar 1 davanter:

G0/D0 G0/D1 G0/D2 G1/D0 G1/D1 G1/D2 G2/D0 G2/D1 G2/D2
0,5755 0,5829 0,5880 0,5795 0,5830 0,5881 0,5838 0,5864 0,5888


Planxar 2 davanters:

G0/D0 G0/D1 G0/D2 G1/D0 G1/D1 G1/D2 G2/D0 G2/D1 G2/D2
0,6038 0,7378 0,8300 0,6761 0,8101 0,9023 0,7538 0,8878 0,9800

4. A efecte de l’acord de submissió al procediment d’arbitratge de les parts, com obra en l’antecedent de fet tercer, hauran de regularitzar-se de forma retroactiva les quantitats de la prima de producció percebudes des de la implantació dels temps cronometrats pels serveis tècnics de l’empresa, de manera que, a partir del resultat d’aquest laude, s’apliquin els complements que en resultin o es restin, si s’escau, les quantitats que els treballadors haguessin rebut en excés.

Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i no pot ser recorregut, llevat dels supòsits previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.