PAB 123/94

Laude arbitral dictat el 8 de juliol de 1994 per Gregorio Granados de Lahoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa SILYTUESSA

Considerant que la representació de l’empresa SILYTUESSA i el comitè d’empresa han sotmès a la meva decisió —en procediment d’arbitratge— les qüestions litigioses següents:
— Nombre de treballadors que haurien d’extingir els seus contractes per a la viabilitat de l’empresa, indemnització a percebre per l’esmentada extinció i criteris de selecció.
— Activitat a concertar i criteris de remuneració.
— Increments de conveni durant el 1994 i el 1995.
— Fixació d’altres condicions a incorporar al conveni (torn especial, absentisme i mesures organitzatives).

Considerant que totes les qüestions en litigi sotmeses a la meva decisió són de lliure disposició dels sol·licitants, per tal com la fixació del nombre de treballadors, de la indemnització i dels criteris d’inclusió en la llista de l’extinció s’autoritza en l’article 51 de la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors, modificat per la Llei 11/1994 de 19 de març; i que la resta de temes són matèries de caire econòmic, laboral i sindical, que són contingut de l’autonomia col·lectiva prevista en l’article 37.1 de la Constitució espanyola i els articles 82 i següents de la Llei de l’estatut dels treballadors esmentada.

Considerant que en aquest procediment s’ha realitzat l’audiència a ambdues parts i que s’han estudiat tots els documents aportats.
Aquest àrbitre tenint en compte tot això, la dificultat dels treballadors afectats per l’extinció de trobar un nou lloc d’ocupació atesa la seva ubicació en la comarca del Bages, la situació de l’empresa i la necessitat de fer-la viable amb l’objectiu de garantir els 169 llocs de treball restants, i per tot l’exposat, d’acord amb el seu lleial saber i entendre, i arbitrant en equitat, dicta el següent

Laude arbitral

Primer. L’ajust de plantilla ha de ser de 44 treballadors d’acord amb el següent detall:

Indirectes de producció i d’estructura: 7
— J.M.C.A.
— A.P.L.
— A.L.N.
— L.C.R.
— J.M.G.
— M.S.R.
— J.C.R.
Mà d’obra directa: 37
Total: 44

Simultàniament, formant part de la reducció de la plantilla d’indirectes, caldrà reclassificar com a mà d’obra directa els 12 treballadors que es relacionen a continuació, que realitzen les funcions pròpies d’aquesta classificació professional, però conservant la mateixa categoria i nivell salarial actuals:
— J.C.LL.
— D.F.B.
— M.F.T.
— J.J.M.V.
— F.R.G.
— L.C.T.
— J.H.R.
— A.M.S.
— M.G.M.
— L.O.E.
— J.J.P.P.
— J.R.C.

Les baixes incentivades hauran de coincidir amb la llista de persones incloses en l’expedient presentat amb data 8 de juny de 1994, que va ser retirat.

Si en el termini d’una setmana a partir del dia de la data, el comitè d’empresa presenta una llista de baixes voluntàries no contingudes en la relació que constava en l’expedient i que aquestes baixes fossin acceptables per a l’empresa, atenent a raons organitzatives i funcionals, s’eliminaran de la ja esmentada relació el mateix nombre de persones de mà d’obra directa que el de baixes voluntàries presentades, i d’acord amb els següents criteris:
— Situació familiar (nombre de fills).
— Edat.
— Aptituds laborals.

Els treballadors que s’acullin a les baixes incentivades percebran una indemnització equivalent a 25 dies de salari per any treballat amb un màxim de 18 mensualitats, més un plus lineal de 875.000 pessetes. L’empresa garanteix mitjançant aval bancari, que serà lliurat en la data d’extinció dels contractes, el segon dels terminis a què ens referim.

Aquestes quantitats s’abonaran en dos terminis: el primer en la data d’extinció dels contractes i la resta el 31 de desembre de 1994. Cada un dels terminis significa el 50%.

Segon. Activitat concertada
Tots els processos han de reflectir, com a producció estàndard, l’equivalent a l’activitat 130, que serà considerada a tots els efectes com l’activitat normal.

La utilització dels períodes de descans hauran de dur-se a terme dins de cada hora de les compreses en la jornada total de treball, i per tant no es poden acumular.

En la nova organització queden anul·lats els temps concedits al final de la jornada en les seccions de pintura i nordes.

La cadena de pintura ha de ser assistida durant el descans per menjar l’entrepà per un altre equip que gaudirà del descans abans o després del període general.

L’activitat 130 suposa la fabricació de peces amb la qualitat correcta, és a dir, que compleixin les especificacions i siguin aptes per al lliurament al client. En el supòsit d’haver de realitzar recuperacions de peces per causes imputables a l’operari, el temps invertit en les recuperacions se suma al temps inicial i, en conseqüència, per determinar el rendiment es tindrà en compte el temps global. En aquest cas, el treballador no serà amonestat ni sancionat.

S’estableix un període transitori fins al 31 de setembre de 1994 per assolir l’activitat 130 en tots els processos. En l’entretant, els treballadors es comprometen a un rendiment mínim del 125, i han d’assolir, des del primer dia, un rendiment 130 en aquells processos en què no sigui necessari un període d’adaptació justificat.

En aquells casos que per impossibilitat comprovada no sigui possible assolir el rendiment 130, dins del període transitori, s’abonarà a l’operari el rendiment mig de la factoria. La comissió paritària coneixerà i resoldrà els problemes que es plantegin i, en últim terme, ho farà la Comissió d’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

Així mateix, l’empresa es compromet a revisar tots els processos en què la saturació de la màquina impedeixi a l’operari treballar a rendiment 130.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest acord, els valors que actualment es paguen per a rendiments que oscil·len entre 125 i 133 s’incrementaran fins assolir els valors que reconeix el conveni provincial de la següent manera:
— 50% de la diferència a partir de l’1 de gener de 1995.
— 50% de la diferència a partir de l’1 de gener de 1996.
consegüentment, a partir de l’1 de gener de 1996 seran equiparats al conveni col·lectiu.

Tercer. Salaris de 1994 i de 1995
a) Salaris de 1994
Congelació salarial als nivells de 1993.
Si l’IPC real de 1994 supera el 3,5%, la diferència resultant s’aplicarà com a increment dels salaris vigents a 31 de desembre de 1994 a partir de l’1 de gener de 1995, tot i que no tindrà efectes retroactius.
b) Salaris de 1995
Congelació salarial als nivells resultants del paràgraf anterior.
Ambdues parts es comprometen a determinar un premi individual anual de 90.000 pessetes, que es pagarà el mes de setembre de 1995, condicionat a la consecució prèvia dels estalvis o eficiències suficients que permitin i justifiquin el seu abonament. A aquest efecte s’establiran determinats índex de presència (de caràcter individual), de qualitat i de productivitat (de caràcter individual i col·lectiu).
Ambdues parts es comprometen a determinar les condicions de la concessió d’aquest premi a tot estirar el 30 d’octubre de 1994.

Quart. Autocontrol
Caldrà estendre l’autocontrol de qualitat de la producció a totes les àrees o seccions on encara no hagi estat implantat. Això implica la definició d’un nou mètode operatori que haurà d’incloure els conceptes següents:
— Identificació i etiquetatge de les peces produïdes.
— Autocontrol de la qualitat de la producció segons la pauta establerta per la garantia de qualitat, incloent-hi el corresponent registre.

Un cop establert el mètode operatori, cal considerar les noves operacions com a part integrant, a tots els efectes, de responsabilització de l’operari.

Cinquè. Manteniment i neteja (TPM)
L’instrument bàsic de TPM és la fitxa de manteniment preventiu. Caldrà que aquests treballs siguin definits per a cada cèl·lula o àrea productiva, que seran responsabilitat de l’operari i quedaran clarament descrits en la fitxa de manteniment preventiu (TPM). Aquesta fitxa quedarà ubicada en un lloc visible de la cèl·lula.

L’empresa ha de facilitar, en el moment adequat, la formació necessària per tal que els operaris puguin assumir les noves funcions. Aquestes tasques formaran part del mètode operatori.

Així mateix, l’operari assumirà la responsabilitat de mantenir la neteja i l’ordre del lloc de treball. L’empresa, per la seva banda, ha de proporcionar els mitjans necessaris per fer-ho.

Sisè. Preparació de màquines
Previ estudi i anàlisi de cada línia, cèl·lula o instal·lació, caldrà aplicar un mètode operatori en què s’incloguin les operacions, els mitjans i l’utillatge necessari per al seu correcte muntatge i preparació, aplicant el temps estàndard corresponent.

El mètode operatori inclourà la posada a punt i l’autocontrol de les primeres unitats produïdes, tot efectuant els controls requerits segons la pauta de garantia de qualitat.

Setè. Torn especial
L’empresa, prèvia comunicació al comitè d’empresa i en base a situacions objectives, podrà distribuir la jornada de feina de manera que puguin ser considerats laborables tots els dies de la setmana, respectant individualment els descansos setmanals obligatoris. S’abonarà un plus de 475 pessetes per hora treballada en dissabte, diumenge o festiu, durant el 1994.

Aquest torn estarà format per treballadors preferentment voluntaris.

El torn de nit del diumenge tindrà caràcter voluntari.

Vuitè. Absentisme
L’empresa està disposada a verificar, amb el comitè d’empresa, les condicions de seguretat i higiene i salut laboral en el treball per aplicar eventuals possibles solucions de millora.

A partir de l’1 de setembre de 1994, el complement que l’empresa abona, d’acord amb el previst en l’article 54 bis del conveni col·lectiu d’empresa vigent fins al 31 de desembre de 1993, es concedirà a condició que l’índex d’absentisme no superi el 6%.

Novè. Comissió treballadors/empresa
Es constituirà una comissió paritària formada per 4 representants de cadascuna de les parts.

Aquesta comissió anul·la i substitueix totes les comissions o comitès que es preveuen en el conveni col·lectiu de l’empresa en vigor fins al 31 de desembre de 1993.

Desè. Contractacions
En el cas que l’empresa hagi de fer noves contractacions durant els propers 2 anys, els treballadors afectats per aquesta reducció tenen prioritat, sempre que puguin satisfer adequadament les condicions del lloc a cobrir. En qualsevol cas, l’empresa tindrà llibertat d’elecció.

Onzè. Reforma laboral
L’empresa i el comitè hauran d’analitzar en breu els aspectes continguts en la reforma laboral.