PAB 110/94

Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Jordi Fernández Val i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CESA

Antecedents de fet

I. Amb data 22 de juny de 1994 va tenir lloc l’acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, en què les respectives representacions de l’empresa i els treballadors de CESA adopten un acord en virtut del qual se sotmeten al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal, designant com a àrbitres els membres del Tribunal Laboral de Catalunya que han intervingut en el procediment de conciliació i de mediació.

II. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta de la forma següent:
«Determinar la producció corresponent a l’activitat normal en els següents cicles productius:
— Càrrega i descàrrega dels formats 30 i 40.
— Producció normal dels formats 30 i 40».

III. Ambdues representacions fan constar de forma expressa que l’arbitratge al qual se sotmeten tindrà qualitat d’arbitratge de dret.

IV. Igualment les parts compareixents acorden que el laude arbitral que s’emetrà, vistes les circumstàncies específiques de la qüestió que se sotmet a arbitratge, té efectivitat a partir de la data de la seva emissió, sense que operi retroactivament, a cap efecte.

Fonaments de dret

Primer. Per tal de determinar la producció corresponent a l’activitat normal en els cicles productius abans referits, el Tribunal Laboral de Catalunya encomena a la Comissió de tècnics la realització de les funcions d’anàlisi, estudi i medició de temps i activitats, els membres de la qual fan acte de presència a l’empresa CESA els dies 30 de juny i 15 de juliol de 1994, amb la finalitat d’analitzar els treballs i obtenir les dades pertinents.

Segon. Durant la funció analítica i de medició de la comissió tècnica no va ser possible observar la descàrrega del format 40, per tal com aquesta operació no va ser realitzada, essent insuficients les operacions relatives a la descàrrega del format 30, observades el 30 de juny, per la qual cosa no ha estat possible incloure en l’estudi tècnic les activitats relatives a aquestes operacions.

Tercer. Havent donat compte de les anteriors consideracions, el laude que s’emet no es correspon, en la seva totalitat, amb la petició de l’empresa i dels treballadors, en no preveure la producció a l’activitat normal de les operacions de descàrrega dels formats 30 i 40. No obstant això, el Tribunal Laboral de Catalunya insta a ambdues representacions a que, si ho troben convenient, sol·licitin la corresponent ampliació a aquest laude, a efectes del qual caldrà que la Comissió de tècnics torni a l’empresa per analitzar les operacions de descàrrega dels formats 30 i 40 quan es realitzin efectivament.

Quart. Respecte a l’operació de «càrrega del format 30», realitzada per un equip format per 2 operaris, s’analitzen dos elements:
1) Aixecar parets de maons calats.
2) Construir filera de formats i maons.
El temps mesurat s’incrementa en un 15% per cobrir adequadament les interferències del sistema d’aprovisionament, la reparació de peces defectuoses, el maneig manual útil/topall vertical i la tracció mecànica del fumant.

Cinquè. L’operació de «càrrega del format 40» comprèn els elements següents:
1) Aixecar parets de maons calats.
2) Construir filera de formats i maons.
3) Construir filera superior de formats i maons.
De la mateixa manera que a l’operació anterior, el temps ha de ser augmentat en un 15% per les raons adduides abans.

Sisè. L’operació de «producció manual del format 30» queda conformada amb els elements següents:
1) Confecció manual del format.
2) Col·locació de pis de safata.
3) Desplaçament del PT.
4) Canvi del carro amb argila.

Setè. L’operació de «producció manual del format 40» conté els elements següents:
1) Confecció manual del format.
2) Desplaçament del PT.
3) Canvi del carro amb argila.
Els canvis de format no s’inclouen en els temps.

En virtut de l’anàlisi tècnica efectuada, la comprovació d’operacions i la medició de temps i activitats, aquest Tribunal Laboral de Catalunya emet el següent

Laude arbitral

I. La producció horària de l’operació de càrrega de format 30 s’estableix en 0,89 fumants.
La producció en jornada és de 0,89 x 8 h = 7,12 fumants.

II. La producció hora de l’operació de càrrega del format 40 es fixa en 1,29 fumants.
La producció en jornada és d’1,29 x 8 h = 10,32 fumants.

III. La producció hora de l’operació de producció manual del format 30 és de 69,55 formats.
La producció en jornada s’estableix en 69,55 x 8 h = 556,4 formats.

IV. La producció horària de l’operació de producció manual del format 40 es fixa en 50,56 formats.
La producció en jornada és de 50,56 x 8 h = 404,5 formats.

V. Atès que no ha estat possible aplicar el laude a les operacions de descàrrega dels formats 30 i 40, aquest Tribunal Laboral de Catalunya insta a ambdues representacions a sol·licitar l’ampliació d’aquest laude a les operacions indicades; a aquests efectes caldrà realitzar les operacions efectivament, per tal que la Comissió de tècnics pugui analitzar i comprovar els temps i les activitats.

VI. Per acord previ d’ambdues representacions, aquest laude no té efectes retroactius, i és d’aplicació a partir de la data de la seva emissió.

Aquest laude, que obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, ha estat emès, per unanimitat, pels membres que formen el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, signant tots en prova de conformitat.

Aclariment del PAB 110/94

Aclariment, dictat el 8 de setembre de 1994, del laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Jordi Fernández Val i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CESA

Antecedents

A. Amb data 8 de setembre de 1994 té entrada en aquest Tribunal l’escrit del representant de la companyia CESA, M.P., en què sol·licita l’aclariment a la resolució arbitral dictada per aquest Tribunal en l’expedient PAB 110/94, amb data 29 de juliol de 1994.

B. El sol·licitant de l’aclariment manifesta en el seu escrit que el Tribunal Laboral de Catalunya en la resolució indicada ha emprat el terme fumant com a unitat per a la fixació de les produccions adequades a cada activitat, mentre que la unitat utilitzada en els formats objecte del dictamen tècnic és la «la vagoneta», de diferent i major valor que el «fumant». Per això, entén que l’ús del terme «fumant» com unitat de mesura ha de respondre necessàriament a un error terminològic, per la qual cosa sol·licita que s’aclareixi quin terme és el que cal emprar en assenyalar les produccions adequades a cada activitat.

Fonaments jurídics

Primer. L’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya preveu en el seu apartat 11è que després de la notificació del laude arbitral i en el termini de 7 dies, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.

Segon. Un cop el Tribunal Laboral de Catalunya sol·licita a la seva Comissió tècnica la constatació i la comprovació de les al·legacions fetes pel sol·licitant de l’aclariment i comprovada finalment pel Tribunal la realitat del que s’ha manifestat, amb el requeriment de la corresponent informació a la representació legal del treballadors, el Tribunal Laboral de Catalunya formula el següent

Aclariment del laude arbitral

I. El terme «fumant» que apareix en la resolució arbitral corresponent a l’expedient PA 110/94 de data 29 de juliol de 1994 és sinònim de vagoneta.

II. En conseqüència, les produccions en fumants seran el triple de les que consten en la part dispositiva de l’esmentada resolució de data 29 de juliol de 1994 en el cas del format 30 i el doble en el cas del format 40. És a dir,

Format 30
Producció hora  0,89 x 3 = 2,67 fumants/hora
Producció en jornada      2,67 x 8 = 21,36 fumants/jornada
Format 40
Producció hora  1,27 x 3 = 2,54 fumants/hora
Producció en jornada      2,54 x 8 = 20,32 fumants/jornada

III. Aquest aclariment és complementari al laude arbitral dictat pel Tribunal Laboral de Catalunya en l’expedient PA 110/94 de data 29 de juliol de 1994, del qual en porta causa; ha estat dictat per unanimitat de tots els membres que formen el Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, i té els mateixos efectes d’obligació que aquell, havent les parts de sotmetre’s al seu contingut.