PAGI 25/06

LAUDE ARBITRAL DICTAT PER MARIA JOSE ABELLA MESTANZA VICO, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE EXISTENT EN L’EMPRESA “R. C. M., S.A.”, EXPEDIENT ARBITRAL PAGI 25/2006, EL DÍA 10 DE MARÇ DE 2006.

La representació legal de l’empresa “R. C. M., S.A.” i el seu Comitè d’Empresa, han acordat sotmetre’s a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya per a dirimir la següent qüestió:

 

“Determinar si l’inici del període de vacances ha de començar el 31 de juliol o el 7 d’agost en funció de les propostes presentades per ambdues representacions”.

 

ANTECEDENTS

 

I.-         L’empresa R. C. M., S.A. es regeix pel Conveni Col.lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la província de Girona, publicat al D.O.G. de  data 5.10.2005.

 

II.-        Des del mes d’octubre de 2005, empresa i comitè d’empresa han mantingut diverses reunions per a negociar el calendari laboral de l’any 2006, sense que hagi estat possible arribar a un acord. El motiu de la seva discrepància resideix, exclusivament, en la data d’inici del període de vacances d’estiu: L’empresa ha proposat iniciar-les el dia 7  d’agost de 2006, i el Comitè d’empresa el dia 31 de juliol  de 2006.

 

III.-       El 5 de gener de 2006, el Comitè d’Empresa es va dirigir al Tribunal Laboral de Catalunya interessant la conciliació-mediació per a resoldre el desacord.

 

IV.-      Juntament amb l’escrit introductori, el Comitè d’Empresa presenta un escrit  amb el resultat d’una enquesta realitzada a la plantilla en relació amb les dues propostes alternatives, el resultat de la qual va ser el següent:

 

Personal de taller:

 

A favor d’iniciar les vacances el 31 de juliol:           25.

A favor d’iniciar les vacances del 7 d’agost:            13.

 

Personal d’oficines:

 

A favor d’iniciar les vacances el 31 de juliol:           1.

A favor d’iniciar les vacances del 7 d’agost:            35.

 

Nombre total de votants:      74

 

Total de vots a favor de la proposta de l’empresa: 48.

Total de vots a favor de la proposta del Comitè:     26.

 

IV.-      El 5 de gener de 2006, el Comitè d’Empresa es va dirigir al Tribunal Laboral de Catalunya interessant la conciliació-mediació per a resoldre el desacord.

 

V.-       Intentada la conciliació davant la Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya el 24 de febrer de 2006, l’acte va concloure amb acord de les parts en el sentit de sotmetre’s a l’arbitratge del Tribunal per a la solució del desacord.

 

VI.-      Designat l’àrbitre en el propi acte de la conciliació i acceptada per mi la designació, foren  convocades les parts en tràmit d’audiència per al dia 6 de març de 2006, data en què van comparèixer ambdues representacions, defensant els seus respectius punts de vista  i presentant la documentació que van considerar  oportuna en recolzament de les seves pretensions.

 

VII.-     Les parts van concretar les seves postures en els següents termes:

 

a).-    Al.lega la representació dels treballadors que fa deu anys que comencen les vacances la primera setmana d’agost,  que és una de les empreses amb més alta sinistralitat de Girona, que  la major sinistralitat es registra precisament el mes de juliol, la qual cosa l’atribueixen  a les altes temperatures, i a que l’empresa no ha pres les mesures per a corregir el problema de la calor al taller. Al.leguen també que l’empresa no ha justificat la necessitat de treballar la primera setmana d’agost, i manifesten la seva disponibilitat per a treballar en dies de vacances si les comandes ho fan necessari.

 

b).- La representació de l’empresa al.lega que els seus clients són fonamentalment  les indústries càrniques, que el 40% de les seves comandes anuals són treballs per encàrrec amb terminis d’entrega entre finals de juliol i principis d’agost, coincidint amb el tancament per vacances de les empreses clients, que duen a terme en  aquestes dates els manteniments extraordinaris i les reformes.

 

Invoca l’existència d’un acord d’empresa segons el qual el mes de juliol és  inhàbil per a gaudir de vacances, ni tan sols dies de compensació.

I finalment assenyala que l’any 2005, per complir amb els compromisos comercials,  es va haver de fer ús de la possibilitat contemplada en el Conveni de perllongar en una hora i mitja diària la jornada de treball.

 

FONAMENTS D’ EQUITAT

 

PRIMER.- És un fet  conforme que el mes de juliol és el període de major activitat estacional de l’empresa, en el qual es concentra pràcticament el 40% de les seves comandes anuals amb termini d’entrega.

 

És també un fet conforme,  l’existència d’un acord d’empresa per a excloure el període 1 al 31 de juliol del calendari de vacances i del gaudi de dies de compensació.

 

SEGON.- L’argument bàsic de la representació dels treballadors, que són les altes temperatures que es registren en la primera setmana d’agost, que farien particularment penosa la feina  aquesta setmana, no pot merèixer favorable acollida. Consultats per l’àrbitre els registres del Servei Meteorològic de Catalunya i concretament les temperatures  registrades a l’estació meteorològica del municipi de Cassà de la Selva en el període 31.07.2005 a 07.08.2005, no resulta cert  que les temperatures de la primera setmana d’agost siguin ni tan sols més altes  que les de l’última setmana de juliol. I en qualsevol cas  les  oscil.lacions no registren valors significatius.

 

TERCER.- Sí sembla particularment penós, pel contrari,  perllongar una hora  i mitja la jornada diària del mes de juliol  per a poder complir amb els compromisos empresarials. Mesura d’excepció que, amb una més  adient ordenació del calendari podria evitar-se.

 

QUART.- Finalment, no és  pot  menysprear que un 64,86% de la plantilla de l’empresa, optés per iniciar les vacances el dia 7 d’agost.

 

Per tot l’exposat, de conformitat als antecedents i fonaments d’equitat esmentats, dicto el següent,

 

LAUDE ARBITRAL

 

El període de vacances, corresponent a l’any 2006, a l’empresa R. C. M., S.A., s’iniciarà el dia 7 d’agost de 2006.

 

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

 

El tràmit d’aclaració faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, la adequada matització o aclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Maria José Abella Mestanza

Àrbitre del TLC