PAGI 21/05

LAUDE ARBITRAL

DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE GIRONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOST PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. MIQUEL PORRET I GELABERT, PRESIDENT; SR. LLORENÇ CLAPAROLS I FONT, SR. MANEL AINSA PRADELLS; SR. JOAN SAMSO PIEDRABUENA, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAGI 21/05 R. C. M., S.A., EL DIA 4 DE MAIG DE 2005.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 24 de Febrer de 2005, el Sr. J. S. J. com a President del Comitè d’Empresa de R. C. M., S.A., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que es va registrar amb el número PCGI 19/2005.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori es el següent:

Que l’empresa atribueix als treballadors un deutes de rendiments motivats per no arribar al rendiment mínim. Aquests deutes s’acumulen i l’ empresa els salda quan el treballador supera el rendiment mínim (100).

TERCER:.- Degudament citades les parts es va intentar la Mediació/Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 3 de març de 2005, finalitzant amb el resultat d’ACORD, en els següents termes:

PRIMER:.- Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat  a la pròpia Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

SEGON:.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

“Determinar l’activitat normal i òptima de les referències que ambdues parts acordaran el dia de la visita de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball, aquestes referències correspondran a la Secció de Soldar i Muntatge”.

TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

QUART:. Amb la signatura de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

CINQUÈ:.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SISÈ:. La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà , en funció de les competències assignades per el Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’ Organització del Treball del propi  Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per a us exclusiu dels membre de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Girona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues parts que el membres de la Comissió Tècnica d’ Organització del Treball designats per confeccionar l’ esmentat informe seran els Srs. Josep Busquest i Gubau i Alejandro Fernández López.

Ambdues parts disposen d’ un termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament  fundada, dels tècnics designats.

La intervenció dels tècnics que composen la esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible la realització d’estudis de mediació que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que solament es podrà realitzar el dictamen tècnic dins dels límits  pressupostaris establerts al respecte per el Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya

SETÉ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar per lo que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, en virtut d’allò previst en l’ Acord Interprofesional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i al empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) En virtut d’allò previst en el punt 8è de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya es va persona a l’empresa, per primera vegada, el dia 17 de març de 2005 a fi i efecte  de mantenir una reunió conjunta amb la representació de l’empresa i dels treballadors i establir  un pla de treball així com les referències a cronometrar, aquell mateix día s’aixeca Acta mitjançant la qual es sol·licita a la Delegació de Barcelona una pròrroga de la data de entrega del Informe Tècnic fins el 30 d´ abril.  Les referències a estudiar acordades per ambdues representacions son  segons l’ Informe Tècnic de la Comissió d’ Organització del Treball les següents:

Referencia

Artículo

Operación

4744

Carretilla Inox 128 Gancho Montar y soldar 10 ganchos a barra y quitar granos

3729

Sumidero 250 x 250 SV Repasar soldaduras del robot

3729

Sumidero 250 x 250 SV Pulir soldaduras bordes, repelo interior salida, redondear tubo, comprobar cesta y ajustar

25531

Reja intermedia inox 985x137x30 Montar, soldar, enderezar y pulir

Sin

Contenedor inox 1.400 (lateral izquierdo) Montar, apuntar, soldar, pulir  y quitar granos lateral izquierdo

Sin

Estanterías inox 40x20x1,5 Montar y soldar por ambos lados 4 ganchos a tubo, quitar granos y enderezar.

La pressa de dades en el taller de l’empresa es va portar a terme els dies 14 y 22 d’abril i les 5 primeres operacions de la llista van ser elegides per la representació dels treballadors i l’ última va ser escollida per la Direcció de l´ Empresa .

Per tot allò exposat anteriorment, es procedeix a dictar el següent:

LAUDE

La producció a l’activitat normal i òptima de les referències acordades per ambdues parts son les que consten en el següent quadre:

Referència

Article

Operació

Produccions

Horàries

(peces/hora)

A Activitat

Normal (100)

A Activitat

Òptima (140)

4744

Carretilla Inox 128 Gancho Montar y soldar 10 ganchos a barra

y quitar granos

11,86

16,61

3729

Sumidero 250 x 250 SV Repasar soldaduras del robot

24,94

34,91

3729

Sumidero 250 x 250 SV Pulir soldaduras bordes, repelo interior

salida, redondear tubo, comprobar

cesta y ajustar

14,61

20,46

25531

Reja intermedia inox 985x137x30 Montar, soldar, enderezar y pulir

1,88

2,63

Sin

Estanterías inox 40x20x1,5 Montar y soldar por ambos lados 4 ganchos

a tubo, quitar granos y enderezar.

11,56

16,18

Sin

Contenedor inox 1.400 (lateral izquierdo) Montar, apuntar, soldar, pulir  y

quitar granos lateral izquierdo

2,15

3,01

 El Laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar-se de l’ àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

 El tràmit d’ aclaració faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

(*) Per motius de salut el Sr. Llorenç Claparols Font no pot signar el present laude.

Miquel Porret i Gelabert

Llorenç Claparols Font

 

Manel Ainsa Pradells

Joan Samso Piedrabuna