PAB 83/96

Laude arbitral dictat el 24 de maig de 1996 per Enriqueta Delgado Bastia, Eduardo de Paz Fuertes, Francisco Javier Moreno Burgos i Juan José Meca Saavedra, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa ABISA

 

Antecedents de fet

 

Primer. El dia 1 de març de 1996, el comitè d’empresa d’ABISA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 76/96.

 

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«Modificació de les condicions de treball sense consulta prèvia als representants dels treballadors. Modificació dels mètodes i temps amb una pèrdua important de diners per als treballadors. Seccions afectades: trefileria, plastificació, gabions i teles TT, “flejado”, galvanització-24, ýtrefilería-carcasý».

 

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 7 de març de 1996, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:

«Determinar la producció normal de les operacions següents:

CR-02. Galvanització 24 fils: Incidències.

CR-04. Pittini-7: Diàmetre 1,90 i 1,95.

CR-05. Pittini-8: Diàmetre 0,70 i 0,80.

CR-06. Pittini-9. De l’1,30 a l’1,60.

CR-09. OZ-9: Diàmetre 0,60.

CR-13. Línia gabions 8 x 10-15: 3 x 2, 3 x 4, 3 x 5, 4 x 3 i 4 x 5.

CR-14. Línia gabions 8 x 10-16: 3 x 2, 3 x 4, 3 x 5, 4 x 3 i 4 x 5.

CR-22. Teles T. Torsió 8 x 10-15 (Línia de fons): 100 x 4.

CR-23. Teles T. Torsió 8 x 10-16 (Línia de fons): 100 x 4.

CR-36. Teles T. Torsió 5 x 7-13 (Vendes): 100 x 3.

CR-30. Fil plastificat: Dur 1,90 en rotlles i cronometratge general.

CR-32. “Flejado”: Mètode A) 36 i 24».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquesta acta es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya podrà sol·licitar, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.»

 

Fonaments jurídics

 

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

 

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica d’organització del treball un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

 

III. La direcció i el comitè d’empresa en la reunió mantinguda amb la Comissió tècnica del Tribunal, el dia 27 de març de 1996, acorden renunciar a la revisió sol·licitada per a les teles de triple torsió malla 5 x 7-13 100 x 3.

 

IV. La Comissió tècnica notifica al Tribunal Laboral, en data 9 d’abril de 1996, que després d’estudiar detalladament les tasques encomanades per efectuar l’estudi sol·licitat es necessitaven un nombre d’hores, que comportava un cost econòmic molt elevat que el Tribunal Laboral no podia assumir.

 

V. El Tribunal Laboral de Catalunya, el dia 10 d’abril de 1996, va fer saber a la direcció i al comitè d’empresa la impossibilitat d’afrontar el cost que implicava l’esmentat estudi i va sol·licitar a la direcció de l’empresa que assumís la diferència entre el que aporta el Tribunal i el cost real de l’estudi.

 

VI. El 19 d’abril de 1996, la direcció de l’empresa contesta que no pot assumir l’esmentat cost perquè el considera molt elevat i sol·licita una reunió perquè el comitè seleccioni els llocs de treball que puguin ser més controvertits i que estiguin dins del pressupost del Tribunal Laboral de Catalunya per efectuar el dictamen tècnic.

 

VII. L’esmentada reunió va tenir lloc el dia 30 d’abril de 1996, i ambdues parts van acordar substituir la fórmula arbitral que s’oferia com a pregunta en l’acta de sotmetiment de data 7 de març de 1996 segons la qual es ressenya a continuació:

«Determinar si en l’estudi de temps i primes aplicat per l’empresa en la secció de trefileria es preveuen totes les aturades de màquina per incidències per a l’establiment de la producció exigible en una jornada de treball.

Així mateix, determinar la producció normal en l’operació següent: CR-13. Línia de gabions 8 x 10-15: 3 x 5 i 3 x 1 x 1,5».

 

VIII. En l’acta de la reunió del 30 d’abril, es va acordar que a causa de la dilació produïda per les incidències esmentades abans, no era possible l’acompliment dels terminis establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i que aquests començarien a comptar a partir de la seva signatura.

 

IX. En aquest expedient es van complir tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

 

Per tot això, es dicta el següent

 

Laude arbitral

 

En l’estudi de temps i primes que l’empresa aplica a la secció de trefileria, es preveuen totes les aturades de màquina per incidències per a l’establiment de la producció exigible en una jornada de treball.

 

La producció normal de l’operació CR-13. Línia de gabions 8 x 10-15: 3 x 5 i 3 x 1 x 1,5 és de 24 gabions/hora.

 

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

 

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.