PAB 81/97

PAB 81/97

Laude arbitral dictat el 15 d’abril de 1997 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa CP

Vistos i examinats per l’àrbitre designat per les parts el conjunt d’aspectes i circumstàncies que concorren en el conflicte existent a l’empresa CP.

Resultant que el 7 de març de 1997 la direcció de l’empresa referenciada i la legal representació dels treballadors se sotmeten voluntàriament a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya en les condicions que determina el seu reglament.

Resultant que en aquella mateixa data ambdues parts designen Javier Crespán Echegoyen com a àrbitre únic de les qüestions sotmeses a arbitratge.

Resultant que el tema sotmès a arbitratge és “per resoldre el calendari de 1997” de l’empresa CP, cal entendre que es refereix al calendari laboral de 1997.

Resultant que l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge d’equitat.

Resultant que l’àrbitre designat va acceptar l’encàrrec en data 17 de març de 1997.

Resultant que es va mantenir una reunió amb ambdues representacions el dia 20 de març de 1997, i com a conseqüència d’aquesta reunió s’ha incorporat al dossier la documentació aportada per les parts.

Considerant que la competència per dictar aquest laude arbitral ve determinada per l’acord adoptat per les parts el 7 de març de 1997.

Considerant que en l’exposició dels fets que són origen del conflicte s’assenyala que existeix “discrepància amb el calendari laboral presentat per la part empresarial pel que fa a la implantació de dos períodes de vacances”.

Considerant que les parts requereixen directament l’arbitratge per a la determinació del calendari laboral exclusivament per al 1997.

Considerant que les consideracions tècniques que s’adoptin en aquest arbitratge no tenen perquè aplicar-se per a la determinació d’altres calendaris laborals d’anys successius.

Considerant que s’han tingut en compte les exigències tècniques i de mercat i les exigències socials aportades per ambdues parts en la determinació de les previsions del laude arbitral.

Considerant que ambdues parts creuen necessari per al desenvolupament comercial i de producció de l’empresa, disminuir el temps de no producció directa a l’estiu, per a 1997.

Considerant que la previsió del conveni d’aplicació per a l’empresa, i concretament en relació amb el període de vacances, aquest es fixarà de mutu acord per a tots els centres de treball i que en aquesta ocasió no ha estat possible el mutu acord per a 1997.

Considerant que fins avui els treballadors que treballaven en el període col·lectiu de vacances ho feien voluntàriament com un ús i costum establert en l’àmbit de l’empresa.

Considerant que la no existència del mutu acord no rau en el calendari de vacances proposat per la direcció de l’empresa en ell mateix sinó en la insuficiència de les compensacions ofertes per l’empresa en relació amb les que havia donat en altres ocasions.

Considerant que l’arbitratge d’equitat acordat afecta les possibles contrapartides a considerar, en no donar-se la situació de voluntarietat.

Considerant que les compensacions que avui ofereix l’empresa globalment són les mateixes que oferia abans de 1996 per la modificació forçada del període de vacances.

Considerant que el 1996 es va produir una situació absolutament atípica en la vida de l’empresa i no comparable sota cap punt de vista a la situació de 1997.

Per tot el que s’ha exposat, i segons el meu bon criteri, arbitrant en equitat, dicto el següent

Laude arbitral

Primer. Que la proposta de període de vacances proposada per l’empresa s’entén com a raonable d’acord amb les pràctiques de la nostra realitat social en funció de la climatologia i els usos i costums.

Segon. Que el desplaçament de les vacances per a cada treballador, en general, en relació amb altres períodes de vacances, es concreta en un avançament o un retard d’una setmana aproximadament.

Tercer. Que els perjudicis ocasionats als treballadors pel que fa a la variabilitat introduïda en els seus períodes de vacances, de la proposta del període de vacances proposat per la direcció per al 1997 en relació amb els períodes de vacances d’altres anys, són inapreciables.

Quart. Que el període de vacances es realitzarà de la manera següent:
1. S’estableixen dos grups de vacances amb caràcter general compresos entre el 21 de juliol i el 17 d’agost i del 4 al 31 d’agost respectivament, i un grup especial que haurà de cobrir els serveis que siguin necessaris organitzativament durant el període de tancament col·lectiu comprès entre el 4 i el 17 d’agost. Per a aquest grup especial, els períodes de vacances es fixaran de comú acord durant la resta de l’any.
2. El període de vacances per al personal de muntatge es programarà perquè es realitzi de l’1 de juny fins al 31 de desembre.
3. S’establirà el calendari per al personal adscrit al grup especial i de muntatge tot respectant les festes nacionals, locals, dissabtes no laborables, festes de conveni i vacances no incloses en el període d’estiu, segons el que preveuen els calendaris establerts amb caràcter general, i s’adaptaran en cada cas, individualment, les hores de lliure disposició.

Cinquè. Que les vacances del denominat grup especial s’ajustaran al que es dirà seguidament, amb la previsió de persones afectades en el període comprès entre el 4 i el 17 d’agost:

DireccióPersonal obrerPersonal empleat
Direcció general2
Direcció administració i C.E.5
Direcció personal i S.I.11
Direcció comercial13
Direcció telecom/màrqueting14
Direcció compres1
Direcció producció-Cavigel6 (manteniment)1 (manteniment)
Direcció producció-Cavimar11 (manteniment)2 (manteniment)
Direcció logística135
Direcció tècnica36
Direcció tecnològica i qualitat1312
Direcció accessoris i muntatge26 (muntadors)6
Total7278
(personal conveni exclòs)

Sisè. La definició del període de vacances amb caràcter general s’establirà de la manera següent:
1. Fins al 5 de maig de 1997 es donarà opció al personal perquè de manera voluntària defineixi la seva adscripció. Les limitacions que per necessitats productives i organitzatives requereixin alguna modificació de l’opció escollida, seran comunicades als afectats.
2. L’adjudicació definitiva a cadascun dels grups considerats amb caràcter general serà notificada per l’empresa, amb data límit el 15 de maig.
3. Així mateix, el 15 de maig es notificarà al personal de l’anomenat grup especial que sigui necessari que presti el seu servei durant el període del 4 al 17 d’agost, i s’acordarà amb l’interessat el seu període de vacances segons el que assenyala el quart punt.
4. Es comunicarà el període de vacances al personal de muntatge amb dos mesos d’antelació al seu inici.

Setè. Les compensacions que s’estableixen són:
1. Els canvis produïts entre els dos mesos de preavís i un mes abans de l’inici de les vacances previstes tindran caràcter obligatori i abonament de l’incentiu doble per al personal obrer i plus dia per al personal empleat del període de vacances modificat.
2. Els canvis produïts dins del mes abans de l’inici de les vacances previstes tindran caràcter voluntari i abonament de l’incentiu doble per al personal obrer i plus dia per al personal empleat del període de vacances modificat.
3. Es gratificarà el personal adjudicat com a grup especial que presti servei durant el període del 4 al 17 d’agost amb un incentiu doble/plus dia, segons si es tracta de personal obrer o empleado.

Vuitè. A l’efecte de període de vacances s’assenyala que:
1. Les baixes produïdes per accident laboral abans de l’inici del període de vacances assignat, la duració del qual es comprengui total o parcialment en aquest període, no computaran a efectes de gaudiment posterior dels dies de baixa que hom romangui per aquest concepte.
2. No computarà com a període de vacances la situació de baixa per incapacitat temporal que reuneixi tots els condicionants següents i que la seva durada estigui compresa total o parcialment dins el període assignat:
– Intervenció quirúrgica i greu del treballador.
– Hospitalització mínima de 3 dies.
– Incidència produïda dins de la setmana anterior a l’inici del perío-de de vacances adjudicat.
3. No s’interrompran les vacances si la baixa per incapacitat temporal es produeix dins del període de gaudiment, un cop aquestes hagin començat.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.