PAB 78/98

PAB 78/98

Laude arbitral dictat el 23 d’abril de 1998 per Eduardo de Paz Fuertes, Fernando Albisu Codina, Rafael MartÍnez Romero i Daniel Ortega SÁnchez, membres de la DelegaciÓ de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de soluciÓ al conflicte existent a l’empresa SISA

Antecedents de fet

Primer. El dia 11 de març de 1998, el comitè d’empresa de SISA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 68/86.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«1r. El passat mes d’octubre de 1997, l’empresa va iniciar el muntatge dels nous comptadors (model E2X, C114, E48 i E50).
2n. Que en el mes de novembre de l’any passat l’empresa va fer els cronometratges a les cèl·lules del comptador C114, E2X, cadena d’embalatge, cadena de desembalatge, posar juntes i cèl·lula de totalitzador E2X.
3r. Que en aquests cronometratges que va fer l’empresa amb coneixement del comitè d’empresa, l’empresa aplica un rendiment per sota del 100 als treballadors de les cèl·lules esmentades anteriorment.
4t. Que actualment el text del conveni col·lectiu de SISA a l’article 13 apartat b) limita fins a un màxim de 90 dies laborals l’experimentació de nous sistemes d’organització i garanteix com a mínim la remuneració mitjana percebuda durant els 3 mesos anteriors.
5è. Que el conveni d’empresa, a l’apartat de pactes complementaris que s’adjunta a aquest escrit, diu en el punt número 7 que les discrepàncies en els conflictes plurals o col·lectius que es puguin originar se sotmetran al procediment de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.
Revisió del mètode i cronometratge de les cèl·lules esmentades anteriorment i aclariment del rendiment normal exigit per a les operacions esmentades, ja que amb la implantació feta actualment per la direcció de l’empresa no s’arriba al rendiment normal.»

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 17 de març de 1998, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«1r. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
2n. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar la producció a activitat normal partint del mètode de treball aplicat per l’empresa, a les cèl·lules de muntatge i embalatge següents:
– C114 muntatge trifàsic.
– Cadena d’embalatge monofàsic.
– Muntatge aforament E2X».
3r. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
4t. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
5è. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
6è. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.
En el cas que els treballs encomanats a la Comissió tècnica d’organització del treball excedeixin el límit pressupostari previst per a aquest efecte, el laude corresponent únicament prendrà en cosnideració els resultats tècnics de l’informe sol·licitat fins al límit indicat anteriorment.
7è. L’empresa es compromet a mantenir durant el temps que passi fins que s’emeti el laude corresponent, els punts concedits com a compensació a les diferents incidències que es produeixen al llarg de la jornada.
L’empresa continuarà comunicant mensualment al comitè els temps estàndard calculats durant el període, així com les modificacions s’hi realitzen (article 15.6 del conveni).
Igualment es compromet a lliurar a la Comissió JIT els mètodes de treball corresponents a les cèl·lules de muntatge i embalatge objecte d’aquest arbitratge.
8è. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II) En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica d’organització del treball un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa per primera vegada el dia 20 de març de 1998 a fi de recollir informació sobre els llocs de treball de les tres cèl·lules de muntatge objecte de l’estudi. D’acord amb les parts i en virtut del punt 6è paràgraf 2n de l’acta de conciliació i mediació de data 17 de març de 1998, es va acordar que de les tres cèl·lules objecte d’estudi, es durien a terme les dues primeres en l’ordre que havien establert les parts. Posteriorment, els tècnics es van presentar a l’empresa esmentada el dia 2 d’abril en torns de matí i tarda amb l’objectiu de prendre dades per a la realització de l’estudi.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció a activitat normal partint de la base del mètode de treball aplicat a l’empresa, a les cèl·lules de muntatge i embalatge, és la següent:

Cèl·lula: EY-C114 Muntatge trifàsic:

Lloc

Descripció

Tp Normal
minuts sexagesimals
Ph Normal

1

Col·locar borns i fixar connexions a born neutre

1,06 56,6

2

Fixar connexions tensió

1,08 55,56

3

Fixar connexions intensitat i conjunt motor

0,57 105,3

4

Muntar imant i element mòbil

0,93 64,5

5

Muntar totalitzat a comptador

0,86 69,8

6

1a Bco preaforament

2,06 29,1

Procés productiu igual amb l’operació 6a desdoblada:

Lloc

Descripció

Tp Normal
minuts sexagesimals
Ph Normal

6A

1a Fase Bco preaforament

1,30 46,2

6B

1a Fase Bco preaforament

1,33 45,1

Cèl·lula: E2 x Cadena d’embalatge monofàsic

Lloc

Descripció

Tp Normal
minuts sexagesimals
Ph Normal

1

Acoblar comptador

0,60 100

2

Tancament

0,63 95,2

3

Col·locar accessoris

0,40 150

4

Precintar

0,44 136,4

5

Embalar 1a fase

0,31 193,5

6

Embalar 2a fase

0,24 250

S’observa un defecte permanent a l’operació 2a tancament, que fa que s’incrementi el temps, que passa a ser:

Lloc

Descripció

Tp Normal
minuts sexagesimals
Ph Normal

2

Tancament amb tapa defectuosa

0,70 85,7

Cal tenir en compte que en el mètode de treball emprat per al càlcul dels temps i produccions normals no hi són comptabilitzats:
– Els aprovisionaments de petits components.
– Les petites incidències que poden sorgir durant el procés productiu.
– Els desplaçaments entre els llocs de treball.
– Les esperes per desequilibris entre els llocs de treball.

Amb totes les dades exposades es dedueix que en funció del nombre de treballadors que s’incloguin en la realització del procés productiu es poden produir diversos desequilibris i interferències provocats per la càrrega diferent de treball de cada lloc. Això dificulta l’obtenció del rendiment final de la cèl·lula de treball.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.