PAB 78/96

PAB 78/96

Laude arbitral dictat el 6 de març de 1996 per Francisco Payá Agustí, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa GVSA

Fets

Primer. Amb data 1 de març de 1996, davant del Tribunal Laboral de Catalunya, Delegació de Barcelona, i en acte de conciliació, V.R.G., en representació de l’empresa referenciada, i P.M.G., president del comitè d’empresa, en representació dels treballadors, acorden sotmetre’s al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, com a àrbitre Francisco Paya Agustí, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya.

Segon. Se sol·licita arbitratge d’equitat per dirimir el conflicte entre la representació de l’empresa i la dels treballadors, en relació amb el calendari de vacances per a l’any 1996.

Tercer. El mateix dia 1 de març de 1996, són convocades la representació de les respectives parts davant de l’àrbitre a fi de conèixer les seves al·legacions. Hi compareixen per part de l’empresa: V.R.G., director de personal; X.C.V., J.G.P., assessor. Per part dels treballadors hi compareixen: P.M.G., president del comitè d’empresa; A.M.R., M.F.G., A.L.B., J.L.B., J.G.Á., C.C.M., R.V.R., J.A.M., R.M.G., J.M.C., I.M.A. i J.N.N., membres del comitè d’empresa; R.M.G., S.F.L. i J.F.D., delegats sindicals; P.V. i J.V., assessors dels treballadors.

Quart. D’acord amb els escrits presentats i el que han al·legat les parts en l’acte de compareixença, l’objecte de la controvèrsia afecta la qüestió següent:

«Calendari de vacances per a l’any 1996, ja que habitualment es feien al mes d’agost, però enguany, i per raons econòmiques, l’empresa sol·licita que es facin en 3 períodes de temps».

Cinquè. En defensa de les seves posicions, indiquem, de forma resumida, les al·legacions de les parts:

A) La representació dels treballadors exposa que a l’ empresa, i de manera habitual, les vacances es feien al mes d’agost, 28 dies seguits, de manera que durant 3 setmanes seguides es paralitzava totalment la producció i durant les setmanes precedent i subsegüent a aquestes 3 setmanes d’agost, es produïa a un ritme més sostingut, ja que la plantilla de treballadors també feia vacances.

Malgrat el que s’ha exposat i atenent, en certa mesura, les pretensions de l’empresa, aporten un projecte de calendari de vacances, les quals es distribueixen de la forma següent: del 29 de juliol al 25 d’agost, en un període continuat, i fer els dies restants els dies 30 i 31 de desembre.

B) La representació de l’empresa indica que la proposta que fa per enguany, té caràcter excepcional i aquesta excepcionalitat està motivada, per una banda, per raons econòmiques, i per altra banda, per raons d’excessiva acumulació d’estocs, que impedeix continuar produint més.

Les raons econòmiques les fonamenten en el fet que: “el temps de posada a punt de les màquines, sobretot les extrusores, és molt més llarg, perquè en treballar a 1 torn o 2, cada cop que s’engeguen, parteixen de la temperatura ambient per arribar als 90° i no és el mateix que fer-ho en 1 canvi de torn que, encara que la màquina para, no s’apaga, i en engegar-la ha de pujar de 75° fins a 90°, amb la qual cosa s’incrementen exageradament els temps improductius (set ups i allowances)”.

Pel mateix motiu també s’incrementa l’scrap:

 

Producció

(Ptes.)

Valor

Materials

Valor retall

i defectuós

 

Abril

216.244

Maig

186.653

229.745

1.196

0,5%

Juny

195.712

Juliol

231.036

100.274

5.694

5,7%

Agost

25.355

I quant a la valoració de l’estoc, exposa que:

A 31 de desembre de 1995, hi havia un estoc de 144,1.

A 31 de gener de 1996, l’estoc va ascendir a 172,6.

Valorada novament en data 22 de febrer de 1996, es col·loca en 202,3. Diferència = +58,2, tenint en compte el que es manté a la fàbrica, no comptabilitzat al magatzem, suposa +73,5 milions de diferència, que equival a +6 dies d’estoc.

I finalitza exposant que aquesta situació es fa insostenible perquè ja comencen a aparèixer caixes amb peces per qualsevol lloc de l’empresa.

Partint de les raons exposades, sol·licita que el calendari de vacances per a l’any 1996, exclusivament, sigui el següent:

De l’1 al 7 d’abril            6 dies

Del 12 d’agost a l’1 de setembre 21 dies

30 i 31 de desembre       2 dies

Pendent de determinar   1 dia

Tot això, sense perjudici que la jornada laboral convinguda és de 1.816 hores de treball efectiu l’any.

Fonament del laude

En el transcurs de la reunió mantinguda amb la representació de l’empresa i la dels treballadors, ambdues parts han mantingut els seus punts de vista i les argumentacions sobre la qüestió plantejada referent al calendari de vacances per a l’any 1996, sense poder arribar a un acord de voluntats desitjable, i constituint una constant, en l’argumentació de l’empresa, la mancança d’espai per poder emmagatzemar els productes fabricats, com també l’enorme cost econòmic que comporta el temps de la posada a punt de les màquines, que és molt més llarg, sobretot en les extrusores, ja que no és el mateix treballar a 1 torn o 2, que a 3 torns. I per part dels treballadors, la necessitat de continuar mantenint el període de vacances que s’ha gaudit a l’empresa de manera habitual, i que en definitiva suposa 4 setmanes continuades, ja que amb això es dóna satisfacció personal a tants i tants treballadors que en tenir arrels familiars en punts llunyans, necessiten un període prolongat de vacances, que empari el temps lògic de desplaçament i el necessari d’esbarjo.

En aquesta situació i acceptant els criteris que mantenen ambdues representacions, que no per antagòniques deixen de ser certes des dels seus punts de vista, es fa indispensable trobar una solució raonable, amb una finalitat superior a la de l’interès particular de cada part, que permeti, amb caràcter excepcional i només per a l’any 1996, evitar uns excessius estocs de peces i disminuir els efectes econòmics que es produeixen quan s’altera el règim normal de producció.

Un cop vist el que s’ha exposat anteriorment, i tenint en compte que si bé és cert que l’article 46 del conveni col·lectiu per a l’àmbit de l’empresa disposa que els 30 dies naturals de vacances anuals podran fraccionar-se en 2 períodes, un de 20 dies naturals ininterromputs i un altre de 10 dies naturals ininterromputs, no és menys cert que en casos excepcionals, com és el que ens ocupa, es poden preveure altres possibilitats pel bé comú de tots, i es procedeix a dictar el següent

Laude arbitral

Primer. Aquest laude, que només ho és per a l’any 1996, és d’aplicació a la totalitat dels treballadors de l’empresa, atès que les parts no han presentat exclusions.

Segon. Conseqüentment amb el que s’ha exposat, sembla convenient efectuar una fixació dels dies en què es detindrà l’activitat de l’empresa i que, a part dels habituals corresponents a altres moments, seran els següents:

Abril 1996:                     dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Agost 1996:                   dies 1 al 15, ambdós inclusivament.

Desembre 1996:            dies 23 al 31, ambdós inclusivament.

Dins dels dies esmentats hi ha compresos els 30 dies naturals de vacances anuals que hauran de ser complerts com a tal.

També hi ha inclosos 3 dies que corresponen a un excés horari, per estar a la jornada anual pactada.

A fi d’ajustar els dies de no activitat laboral (que com s’ha vist, s’han distribuït en 3 períodes) amb la jornada laboral pactada, el dissabte dia 30 de novembre serà dia de treball, del qual es farà la recuperació corresponent.

Aquesta resolució arbitral té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut, i únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents pels motius previstos en l’article 11.10 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Ambdues parts, després de la notificació d’aquesta resolució arbitral i en el termini de 7 dies, podran sol·licitar de l’àrbitre l’aclariment d’algun dels seus punts (article 11.11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya).