PAB 68/97

PAB 68/97

Laude arbitral dictat el 24 de març de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Juan José Meca Saavedra, Francisco Javier Moreno Burgos i Javier Agudo LÁzaro, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte existent a l’empresa M

Antecedents de fet

Primer. El dia 20 de febrer de 1997, J.E.F.M., delegat de personal de l’empresa M va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 63/97.
Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«L’any 1996 la direcció de l’empresa va notificar la intenció d’acollir-se a la clàusula d’inaplicació salarial. Es van iniciar les negociacions i, no havent-hi acord, es va notificar a la Comissió paritària del conveni, i es va arribar al mateix resultat sense acord. Actualment sol·licita, com disposa el conveni, la intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya per solucionar el conflicte. L’empresa pretén no pagar l’increment de l’any 1996; no accepta pactar la recuperació salarial de l’any 1996».
Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 24 de febrer de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:
«Determinar si d’acord amb el previst a la clàusula d’inaplicació salarial del vigent Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, l’empresa acredita objectivament i fefaentment una situació de dèficit o pèrdues i, en conseqüència, és correcta l’aplicació de l’esmentada clàusula de desvinculació per a l’any 1996».
Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’economia i finances, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.
Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»
Quart. En aquest procediment arbitral s’han respectat tots els requisits establerts en el Reglament corresponent, excepte el relatiu a la seva resolució definitiva, atesa la pròrroga sol·licitada a la Comissió tècnica, en virtut del que es preveu a l’article 12.7 del Reglament esmentat.

Fonaments jurídics

I. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. El Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 1996-1999, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 4 de setembre de 1996, disposa:
«Clàusula d’inaplicació salarial:
El percentatge d’increment que estableix la urgència d’aquest Conveni té un tractament excepcional en aquelles empreses que acreditin objectivament i fefaentment situacions de dèficit o pèrdues, de manera que no danyi la seva estabilitat econòmica o la seva viabilitat.»

III. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, es va sol·licitar a la seva Comissió tècnica d’economia i finances un informe pericial sobre la situació econòmica de l’empresa que ha estat evacuat en els termes previstos.

IV. La Delegació de Barcelona del Tribunal ha valorat les al·legacions de les parts efectuades durant el procediment de conciliació i mediació i ha analitzat els informes pericials efectuats sobre els balanços i comptes de pèrdues i guanys per als exercicis de 1993, 1994, i 1995, declaracions de l’impost sobre societats per als exercicis de 1993, 1994 i 1995, comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil corresponents als exercicis de 1993, 1994 i 1995, i la memòria i l’informe de gestió de l’exercici 1995 i el balanç i compte d’explotació provisionals de l’exercici de 1996.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

L’empresa no acredita de forma objectiva i fefaent una situació de dèficit o de pèrdues que pugui danyar la seva estabilitat econòmica o viabilitat, per la qual cosa no reuneix els requisits previstos en el Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, perquè li sigui aplicable la clàusula d’inaplicació salarial prevista en l’esmentat Conveni per a l’any 1996.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.