PAB 602 604 605 606/12

LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: JOSÉ MIGUEL BENEROSO PÉREZ, PATRICIA GONÁLEZ GARCIA, JUAN JOSÉ MOREIRA LIMONES, JOAN SAMSÓ PIEDRABUENA i MARISOL MORALES DE CANO, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE EXISTENT A L’EMPRESA CA.I.E., AMB NÚMERO D’EXPEDIENT PAB 602/2012, EL DIA 30 DE JULIOL DE 2012.

ANTECEDENTS

PRIMER.- El dia 5 de juliol de 2012, el Sr. FAG, en qualitat d’Apoderat de l’Empresa CA.I.E, conjuntament amb el membres del Comitè d’Empresa, van subscriure i presentar a tràmit el Conveni de Submissió Expressa i Voluntària de Treballadors i Empresaris a la Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb número PMB 529/2012.

SEGON.- El tema sotmès a Mediació, tal i com consta detallat en el Conveni de Submissió, es el que s’exposa literalment a continuació:

1.- Origen i desenvolupament:

Obertura d’un marc de negociació als efectes de definir i concretar el marc normatiu d’aplicació en el centre de Sant, amb l’objectiu d’aplicar el Conveni Col·lectiu Nacional d’Arts Gràfiques i, en el seu cas, un Pacte Col·lectiu que reculli aquelles matèries que puguin suposar una millora respecte de l’esmentat Conveni.

Ambdues parts presentaran les seves respectives propostes per a la definició del possible Pacte Col·lectiu de millora del Conveni Col·lectiu d’Arts Gràfiques.

2.- Objecte i pretensió:

Inici d’un procés de Mediació des del dia d’avui fins el dia 13 de juliol de 2012. En el cas de no ser possible l’assoliment d’un acord, o no sigui acceptada per alguna de les dues parts la proposta mediadora, les diferències que poguessin persistir seran resoltes mitjançant el procediment d’Arbitratge de la pròpia Comissió de Mediació que ha actuat en el procés mediador, servint la signatura de la present sol·licitud com a Conveni Arbitral a tal efecte.

La representació social vol deixar constància de que l’acord, o en el seu cas la proposta mediadora serà sotmesa a aprovació definitiva a l’Assemblea de Treballadors.

TERCER.- Al llarg dels dies 10, 11, 12, 13 i 17 de juliol de 2012, els membres de la Comissió de Mediació van celebrar les oportunes reunions amb totes les representacions interessades, conjuntament i per separat, recollint-ne les diferents propostes i contrapropostes que s’anaven succeint al llarg de les diferents sessions, algunes de fins a 36 hores continuades, i procedint a resumir i detallar els raonaments i pretensions respectius, així com a l’anàlisi exhaustiu de la documentació que en cada moment s’anava lliurant per parts de les parts comparegudes. De les compareixences dels dies 10 i 11 s’aixequen sengles diligències d’ajornament, però de les corresponents als dies 12 i 13 es redacten i formalitzen les preceptives Actes on s’hi detallen les respectives manifestacions, postures i últimes propostes de les parts, a l’hora que els membres de la Comissió de Mediació anuncien, amb caràcter formal i per escrit, la confecció i plantejament de la preceptiva proposta mediadora un cop constatada la impossibilitat d’assolir un acord en el propi procés de mediació, que haurà de ser lliurada en convocatòria de data 17 de juliol de 2012, a les 10 hores, atenent a allò que disposa l’article 16.7 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, així com a allò pactat per les pròpies representacions interessades en el Conveni de Submissió al procés de Mediació.

QUART.- En compareixença del dia 17 de juliol de 2012, la Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya procedeix a lliurar a totes les representacions interessades, en Acta aixecada als efectes de formalització corresponent, una proposta mediadora consensuada i degudament fonamentada, atenent a la documentació i últimes propostes presentades per les parts al llarg de les sessions anteriors.

Així mateix, s’atorga a les parts un període de reflexió, fins el proper dia 24 de juliol, a les 10 hores, a fi i efecte de que es pugui dur a terme el corresponent anàlisi i estudi dels termes de la proposta mediadora presentada, i per part de la representació social pugui sotmetre’s la mateixa a la consideració de l’Assemblea de Treballadors.

CINQUÈ.- Personades les parts el dia 24 de juliol de 2012, i un cop obert l’acte per part dels membres que conformen la Comissió de Mediació, en primer terme es recull la decisió de les parts respecte de la PROPOSTA MEDIADORA plantejada en Acta de data 17 de juliol de 2012, constatant-ne la NO ACCEPTACIÓ unànime per part de totes les representacions interessades.

En un segon terme, atenent a allò que consta pactat i signat en els respectius Convenis de Submissió al tràmit de Mediació, concretament en els seus apartats a) i b), i reproduït en els mateixos termes en les Actes de data 13 i 17 de juliol de 2012, es procedeix a la formalització i signatura del corresponent Conveni Arbitral, en els següents termes:

  • Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i nomenen com a àrbitre a la pròpia Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Mediació.
  • La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions i que consta en els punts a) i b) dels respectius Convenis de Submissió al tràmit de Mediació, es concreta en el següent:

“Determinar el marc normatiu d’aplicació en el centre de Sant amb l’objectiu d’aplicar el Conveni Col·lectiu Nacional d’Arts Gràfiques, així com el Pacte Col·lectiu que reculli aquelles matèries que puguin suposar una millora respecte de l’esmentat Conveni.”

  • L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge d’equitat.
  • Amb la signatura de la present Acta de Mediació, que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.
  • La representació de l’empresa i dels treballadors fan lliurament, en el tràmit d’audiència, de sengles escrits on consten les seves corresponents al·legacions. Escrits que s’adjunten a la present acta formant part integrant de la mateixa, sent adjuntats com a numero 1 l’escrit dels treballadors, i numero 2 l’escrit de la Direcció de l’Empresa.
  • En compliment de l’article 18.5, la Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que dictarà el corresponent laude arbitral en el termini de tres dies hàbils. L’esmentat laude arbitral serà comunicat a ambdues representacions durant tot el dia 30 de juliol de 2012.
  • Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS D’EQUITAT

   I.            La competència  per dictar aquest laude arbitral en l’àmbit del Tribunal Laboral de Catalunya, ve determinada pel que estableix l’Acord Interprofessional de Catalunya, de 7 de novembre de 1990, en l’Acord Interprofessional de Catalunya 2005-2007 de 17 de juny de 2005, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal Laboral de Catalunya, i en el Conveni de Submissió Expressa i Voluntària a la Comissió de Mediació subscrit per les parts en data 5 de juliol de 2012 en el que es sotmetien als procediments de mediació i posterior d’arbitratge delegat dels propis mediadors, i, posteriorment, amb la subscripció del conveni arbitral que es va signar amb data de 24 de juliol de 2012.

 II.  Durant tot el procés de mediació i també durant el tràmit d’audiència celebrat el dia 24 de juliol de 2012, es constata que les dues representacions mantenen les seves postures divergents, però també es pot apreciar que ambdues parts coincideixen en l’objectiu, és a dir, en la desvinculació del conveni d’empresa, i en l’aplicació del conveni del sector d’arts gràfiques. S’ha de tenir en compte que l’antiga empresa P, S.L. actualment està formada per les empreses RS.L., IS.A., CA.I.E. i D S.A.

III.            Arribats en aquest punt es necessari fer esment d’alguns antecedents que han estat presents en tot l’intens procés de mediació. Les parts arriben a la mediació d’aquest TLC després d’un itinerari iniciat per la representació de les empreses amb la voluntat de portar a terme la inaplicació del Conveni Col·lectiu de treball de l’empresa P S.L., procés que va passar pels tràmits de conciliació i, fins i tot, el tràmit davant la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, tràmit previst a l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors en la seva redacció donada per la reforma laboral aprovada per la “Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”.

IV.            A l’inici de la mediació l’empresa ha aportat la documentació següent, que ha estat entregada a la Representació Legal dels Treballadors i a aquest Tribunal Laboral:

XVIII Conveni Col·lectiu de l’empresa P S.L.

Conveni Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, Manipulats de Paper, Manipulats de Cartró, Editorials i Industries Auxiliars 2007-2011.

Acta de 18 d’abril de 2012: Inici de període de consultes sobre despenjament de les condicions del XVIII Conveni Col·lectiu de l’empresa PS.L de les empreses següents: RS.L., IS.A., CA.I.E. i DS.A.

Proposta per l’establiment d’un nou marc normatiu laboral en el centre de Sant, d’11 de juny de 2012 (Sol·licitud d’arbitratge de les empreses esmentades).

Actes de les parts, des del 27 de març, fins a l’actualitat.

V.            La qüestió fonamental és en primer lloc dirimir el marc normatiu aplicable a les empreses del centre de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu d’aplicar el Conveni Nacional d’Arts Gràfiques, i, en segon lloc, establir el Pacte Col·lectiu que reculli les millores respecte el Conveni Sectorial. Respecte la primera pretensió, s’ha de dir que es desprèn, tant del procés de mediació com de la pregunta de submissió a l’arbitratge, que ambdues parts estan d’acord en que a partir d’ara el marc normatiu aplicable al centre de Sant ha de ser el Conveni Col·lectiu Nacional per el Sector d’Arts Gràfiques (en endavant CNAG). Això si, aquest conveni ha de ser completat amb un Pacte Col·lectiu, pacte que ha sigut objecte de controvèrsies i postures divergents que no ha fet possible l’acord en el tràmit de mediació.

VI.            De l’objecte i pretensió del conveni de submissió a la mediació es desprèn l’acord de les parts d’aplicació de CNAG i negociar un pacte col·lectiu. Les causes econòmiques al·legades per la empresa per l’inaplicació del Conveni col·lectiu de PS.L. no han estat controvertides per la representació social.

VII.            El primer punt de controvèrsia ha estat la reducció salarial. En aquest sentit, la proposta primera de l’empresa va ser una reducció del 7% de la massa salarial, sense tenir en compte la congelació salarial consecutiva dels últims 3 anys. A més, en les negociacions produïdes durant el tràmit de mediació va existir un punt de trobada al voltant del 2,5% que hem considerat com a punt d’equilibri tenint en compte, a més de l’esmentat, altres aspectes de valor econòmic que no s’han recollit en aquest Laude Arbitral o que bé han estat modificats els seus imports i quanties intentant trobar l’esmentat punt d’equilibri entre les pretensions de la Direcció de l’Empresa i la representació dels treballadors (lot de Nadal, ajuda de guarderia i escolaritat, menjador, etc..)

VIII.            Considerant que la borsa de flexibilitat està prevista per atendre circumstàncies de caràcter excepcional aquest cos d’Àrbitres ha entès equitatiu distingir entre la prestació de serveis en dissabtes i festius per atendre necessitats productives i/o organitzatives de caràcter ordinari davant les necessitats d’adequar la capacitat productiva de caràcter excepcional i/o imprevista.

IX.            Degut als posicionaments d’ambdues parts en el procediment de mediació, respecte l’adequació de la classificació professional existent al conveni col·lectiu de PS.L., basada en una valoració de llocs de feina relacionats amb nivells retributius i descripció de funcions específiques, envers la classificació professional del CNAG, és necessari iniciar un període d’adaptació dels llocs de treballs preexistents a l’empresa i la regulació de la classificació professional, Capítol VI del conveni d’aplicació.

X.               Pel que fa a la problemàtica suscitada respecte del Complement en cas d’Incapacitat Temporal, val a dir que al llarg de tot el procés mediador ambdues representacions van presentar diverses i successives propostes i contrapropostes, que sessió a sessió s’anaven aproximant en els seus raonaments i posicionaments.

Dels escrits d’al·legacions presentats per ambdues parts en el tràmit d’audiència, es desprèn que donaven com a bona la proposta efectuada per la Comissió de Mediació del TLC de que en els processos d’incapacitat temporal per contingència comuna es complementés fins el 100% el salari de cotització o base reguladora del mes anterior a l’esmentada baixa, sempre i quan l’absentisme global no superes el 3% dins dels dotze mesos immediatament anteriors a la baixa.

Però diferien envers la fixació del nombre de dies que el treballador/a podia faltar a la feina durant el període esmentat en el paràgraf anterior per incapacitat temporal comuna, als efectes d’indicador i paràmetre per a la determinació del complement fins el 100% en aquests supòsits.

La Comissió de Mediació entén en aquest punt que el número de dies laborables ha de fixar-se en 7, donat que aquestes son les jornades que resulten del càlcul del 3% d’absentisme global en relació a la jornada efectiva anyal (221 dies).

Per tot això de conformitat amb els antecedents i fonaments d’equitat exposats, i a fi de resoldre en equitat les discrepàncies existents entre les parts, pel que fa a la qüestió a dirimir, s’emet el següent,

LAUDE ARBITRAL

PRIMER. – MARC NORMATIU D’APLICACIÓ

El marc normatiu d’aplicació a l’empresa CA.I.E. del centre de Sant serà el Conveni Col·lectiu Nacional per al sector d’Arts Gràfiques (CNAG), amb els pactes col·lectius que es recullen en el present Laude Arbitral.

SEGON. – JORNADA LABORAL
Durant la vigència d’aquest acord, la jornada laboral serà de 1.768 hores anuals (JEA), que es distribuiran en 221 dies anuals (DEA) x 8 hores / dia de treball efectiu. En el cas que en el CNAG es fixés una jornada anual inferior es procedirà a adaptar-la.
Queda suprimit el “plus pausa”, que fins ara estava regulat en l’article 37 del Conveni Col·lectiu de PSL., però es mantenen el 15 minuts de pausa “bocadillo” que es computa com a temps de treball efectiu.
En aquells casos, en què la organització de l’equip de màquina o de la secció així ho permeti, s’evitarà la interrupció de la producció mitjançant pauses decalades.

TERCER. – VACANCES

3.1.-El personal gaudirà anualment de trenta dies de vacances retribuïdes. Per comptabilitzar els dies generats de vacances es tindran en compte els mesos o fracció de mes (en proporció), treballats en el període que abasta des de l’1 d’Agost de l’any anterior fins al 31 de juliol de l’any en curs. En conseqüència, qui s’incorpori a l’empresa en les esmentades dates tindrà dret a la part proporcional de les vacances meritades conforme al que indica.

3.2.-El període de vacances es determinarà de comú acord entre la Direcció d’Empresa amb la representació legal dels treballadors, dins dels tres primers mesos de l’any. Els cicles de vacances seran rotatoris respecte els equips de treball i de les persones treballadores. En cas de desacord es sotmetrà aquest calendari als procediments de mediació, i si escau, d’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

3.3.-Amb la finalitat de poder atendre les necessitats productives de manera continuada, durant els períodes en què alguns treballadors estiguin gaudint de les seves vacances, la jornada diària dels que prestin serveis podrà ser ampliada fins a un màxim de 12 hores, amb una hora de pausa – dinar que serà computada com a temps efectiu de treball.
L’excés diari sobre la jornada ordinària podrà anar a càrrec de la borsa d’hores de flexibilitat.

En aquells casos, en què la organització de l’equip de màquina o de la secció així ho permeti, s’evitarà la interrupció de la producció mitjançant pauses decalades.

QUART. – RETRIBUCIÓ

4.1. – Reducció salarial.

S’aplicarà una reducció del 2,5% sobre l’import anual dels conceptes de “salari base”, “Gratificacions extraordinàries”, “antiguitat”, “CPI (complement personal individual)”, que actualment perceben els treballadors. Aquesta reducció no s’aplicarà sobre el complement “CMC (Complement de Modificació de Condicions)”. L’import resultant després d’aplicar aquesta reducció és denominat com “salari total”. Pel que s’entén com a salari total tots els conceptes esmentats inclòs el CMC, d’aplicació exclusiva als treballadors que li correspongui.
Si hi ha algun cas en què l’aplicació d’aquesta reducció provoqués que el salari base de l’empleat es situés per sota de l’import previst en el CNAG, la reducció s’aplicarà parcialment per garantir aquest import.

4.2. – Estructura salarial

Una vegada practicada la reducció salarial que estableix l’apartat anterior (és a dir, un cop obtingut el “salari total”), l’estructura salarial dels treballadors de l’Empresa és la que preveu el CNAG, formada pels següents conceptes:

a) Salari base
b) Gratificacions extraordinàries
c) Complement lineal
d) Paga beneficis
e) Antiguitat CNAG
f) CMC (Complement de Modificació de Condicions)
g) CPI (Complement Personal Individual)

4.3. – Complement Personal Individual (CPI)

És un complement de quantia diferent per a cada treballador, que s’abonarà sota el concepte de complement personal individual fixat en funció de circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador a què fa referència l’Estatut dels Treballadors. L’import del CPI és la diferència, si n’hi ha, entre el “salari total” i la suma dels conceptes a), b), c), d), e) i f), tenint en compte que el CMC no patirà cap reducció.

4.4. – Complement Modificació de Condicions (CMC)

Els treballadors fixos de plantilla en el moment de la signatura de l’acord de 20 de maig de 2004, van passar a percebre un complement denominat Modificació de Condicions (CMC) que va substituir el complement salarial que fins aquell moment portava aquesta denominació. El CMC té caràcter “ad personam” i no pot ser absorbible ni compensable, total o parcialment, excepte en cas d’ascens o promoció, sent la seva quantia la reflectida en la nòmina de cada treballador. Aquest complement no es té en compte, ni serveix, com a base de càlcul per a futurs increments salarials.
En els supòsits d’ascens que preveu el paràgraf anterior, en cap cas aquest ascens ocasionarà un decrement en la suma de les remuneracions del salari total més el CMC que percebés el treballador anteriorment. Una vegada obtingut l’ascens s’establirà l’oportuna comunicació per escrit.
L’import del CMC en còmput anual es dividirà per 12 per al seu abonament mensual.

4.5. – Plus de nocturnitat

El “plus nocturnitat” es calcularà segons la següent fórmula:

[S x 455/DEA] x 0’25 x nombre de dies nit mes

S = Salari base + Gratificacions extraordinàries + Complement lineal

+Paga beneficis + CPI + antiguitat CNAG

DEA = dies de treball efectiu any

4.6. – Hores Extraordinàries

Les hores extraordinàries seran retribuïdes a raó del 1,5 sobre el valor de l’hora ordinària. Per al càlcul del valor de l’hora ordinària no es computarà el complement del CMC.

4.7. – Plus Torn Especial (PTE)

S’estableix un complement per lloc de treball, que s’ha de percebre dissabtes i festius intersetmanals treballats, diferents dels que es produeixin en aplicació de la Borsa de Flexibilitat  regulada a l’apartat 5.1 del present Laude Arbitral, respectant  l’apartat 5.1.2.

L’esmentat Plus és el resultant de la fórmula:

PTE = [S x 0,35% x NSFM]

S = Salari base + Gratificacions extraordinàries + Complement Lineal + Paga beneficis + CPI

NSFM: nombre de dissabtes i festius intersetmanals treballats

durant el mes diferents dels de l’apartat 5.1.2

Quan l’empresa requereixi un treballador per treballar un dissabte o festiu marcat amb “0” en el seu calendari i arribi aquest a final d’any amb saldo de dies positiu per haver omès l’empresa la seva obligació de desprefixar aquests dies, preferentment i sempre que les circumstàncies ho permetin, es compensaran en descans, i en cas contrari, se li abonaran al treballador com a hores extraordinàries. L’empresa no li descomptarà el PTE percebut per aquests dies.
El PTE no tindrà caràcter consolidable en els casos en què l’empresa, per falta de feina, hagi de desafectar un treballador, a tot l’equip o equips de la màquina o a tot el departament d’aquest torn especial. No obstant, en el cas que l’empresa desafecti al treballador per substituir-lo per un altre al mateix lloc de treball, seguirà abonant-li el PTE en base a la mitjana de dies treballats en el seu lloc de treball en els dotze mesos anteriors, mentre persisteixi el torn especial en aquest lloc.

CINQUÈ. – ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

5.1.-Borsa de Flexibilitat

5.1.1.-L’objectiu de la Borsa de Flexibilitat és respondre a les necessitats productives que pugui exigir el procés de producció. Se li podrà modificar, avançar i / o retardar, al treballador fins a un màxim total del 10% de la jornada anual al llarg de l’any. Si es necessari prescindir dels serveis del treballador per falta de treball, se li haurà de notificar amb un preavís mínim de 48 hores.

5.1.2.-Quan el saldo d’hores a favor de l’empresa s’utilitzi per cobrir els torns de 12 hores en període de vacances i treball en dissabtes i festius, s’estarà el que estableix l’apartat  4.7 de Plus Torn Especial.

5.1.3.-A final de cada any (31 de desembre), si la borsa d’hores té un saldo positiu a favor del treballador, preferentment i sempre que les circumstàncies ho permetin es compensarà en descans, en cas contrari, se li abonaran com a hores extraordinàries. Si el saldo és negatiu, se li podrà passar fins al 30 de juny de l’any següent un màxim de vuit dies de deute.

5.2.-Polivalència funcional

La polivalència funcional de cada persona treballadora vindrà determinada en base a la valoració de llocs de Treball que tingui realitzada l’empresa PS.L  en relació amb la classificació professional regulada al CNAG.

En cas de discrepància sol·licitaran l’ intervenció de la Comissió Mixta del CNAG. De persistir la discrepància es sotmetran a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya previ informe de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del TLC.

5.3.-Torn Especial

La regulació del torn especial és la transcripció del l’article 47 del conveni col·lectiu de PS.L. (codi conveni 08), en tot el que no contradigui el present laude  i la jornada laboral establerta. (Annex A)

SISÈ. – COMPLEMENT EN CAS D’INCAPACITAT TEMPORAL

6.1.-S’aplicarà el que disposa l’CNAG, sense perjudici del que s’estableix en aquest apartat. El complement a càrrec de l’empresa tindrà com a referència el “salari de cotització” o “base reguladora” del mes anterior a la baixa.

6.2.-Durant les situacions d’incapacitat temporal derivades d’accident de treball, malaltia professional, malaltia greu i càncer, es complementaran les prestacions econòmiques de la Seguretat Social fins arribar al cent per cent del salari de cotització o base reguladora del treballador del mes anterior a la baixa, des del primer dia de baixa i fins l’alta.
Així mateix, també es complementarà fins al citat percentatge en el cas d’intervencions quirúrgiques que necessitin hospitalització continuada al centre hospitalari, per indicació mèdica, des del primer dia de baixa i fins al màxim del 60º dia.
A l’efecte del complement estipulat en aquest subapartat, ambdues parts, sol·licitaran, a la Mútua Patronal que tingui assignades les contingències comunes, la confecció d’un llistat que inclogui aquelles patologies que es consideren “malaltia greu”. No es consideraran “malaltia greu” les baixes derivades de patologies traumatològiques, ni tampoc les de caràcter psicològic o psiquiàtric amb una durada inferior a 180 dies.

6.3.-En els processos d’incapacitat temporal per contingència comuna, s’abonarà un complement fins al cent per cent del salari de cotització o base reguladora del mes anterior a la baixa, sempre que el percentatge d’absentisme global no superi el 3%, dins dels dotze mesos immediatament anteriors a la baixa, i que el treballador no hagi faltat al treball per incapacitat temporal comuna durant aquest mateix període més de set dies laborables.
El percentatge del 3% anirà exclusivament referit a la societat a la qual pertanyi el treballador i al centre de Sant Vicenç dels Horts. Per calcular aquest percentatge, així com per als set dies d’absència del treballador, només es computaran les baixes per contingències comunes, amb exclusió de les derivades per maternitat, paternitat i càncer.

6.4.-El Comitè d’Empresa coneixerà, mensualment, l’índex d’absentisme i les seves causes, per tal de poder efectuar l’oportú seguiment de la incidència d’aquest en el complement a càrrec de l’empresa i de coadjuvar en la reducció de l’absentisme.

6.5.-El personal en situació d’incapacitat temporal, si es produeix durant l’esmentada situació un increment salarial pactat en conveni col·lectiu, veurà incrementats els seus ingressos durant el temps de durada de la seva baixa, tot i no estar prevista la cotització d’aquests augments a la Seguretat Social, ja que les prestacions reglamentàries s’han de mantenir estables, segons la legislació vigent. Aquesta garantia es manté sense perjudici del que disposa el punt 6.2 i 6.3.

6.6.-Als efectes del que disposa l’article 52 d) ET, no es computaran les absències anteriors a la data de subscripció del present acord (criteri del “comptador a zero”).

6.7.-Aquells treballadors que a la data de subscripció d’aquest acord col·lectiu portin en situació d’incapacitat temporal més de quinze dies, se’ls seguirà abonant el complement segons el que disposa l’article 50 del Conveni Col·lectiu de P SL, fins la data d’alta.

SETÈ. – AJUDA GUARDERIA I ESCOLARITAT

7.1.- S’estableix un ajut de guarderia amb destinació al pagament de despeses per aquest concepte dels fills de treballadors de l’empresa en edats compreses entre els zero i els tres anys, ambdós inclosos, percebent aquesta ajuda per cursos escolars i fins a la finalització dels mateixos, tot i que el beneficiari ha complit els tres anys.
El dret que estableix aquest apartat s’abonaran 361,60 euros bruts anuals, distribuïts en dos pagaments de 180,80 euros bruts cada un, que s’efectuaran amb les liquidacions corresponents a les mensualitats d’agost i gener de cada any, sent imprescindible, l’aportació de la documentació corresponent, i del llibre de família.
Es congela l’import de l’ajuda de guarderia durant la vigència d’acord col·lectiu.

7.2.-S’estableix un ajut d’escolarització amb destinació al pagament de despeses per aquest concepte dels fills de treballadors de l’empresa en edats compreses entre els quatre i els setze anys, ambdós inclosos, percebent aquesta ajuda per cursos escolars i fins a la finalització dels mateixos , tot i que el beneficiari ha complit els setze anys.
El dret que estableix aquest apartat s’abonaran 361,60 euros bruts anuals, distribuïts en dos pagaments de 180,80 euros bruts cada un, que s’efectuaran amb les liquidacions corresponents a les mensualitats d’agost i gener de cada any, sent imprescindible, l’aportació de la documentació corresponent, i del llibre de família.
Se suspèn l’aplicació de la subvenció d’ajuda escolaritat durant la vigència de l’acord.

VUITÈ. – LOT DE NADAL

Amb motiu de les festes de Nadal, l’empresa lliurarà al treballador un lot d’articles nadalencs per import de 45 euros (IVA no inclòs).
Per ser receptor de l’esmentat lot el treballador ha de tenir un mínim de 120 dies de contracte a l’empresa, des de l’1 de gener al 30 de novembre d’aquest any i seguir contractat el dia del lliurament d’aquest lot.

NOVÈ. – MENJADOR

El centre disposarà de les instal·lacions necessàries i adequades per ser utilitzades com a menjador. S’instal·laran neveres, forns i microones perquè el personal pugui escalfar el menjar, així com fonts d’aigua potable, i màquines de vending. L’empresa haurà de mantenir les dependències i electrodomèstics en estat òptim per a la seva finalitat, garantint les condicions higièniques.

DESÈ. – AJUDA A DISCAPACITATS

S’ajudarà econòmicament a resoldre els problemes de salut i educació dels fills dels treballadors que pateixin una discapacitat física o psíquica. Serà objecte d’estudi detallat cada cas que es plantegi. Les empreses assumeixen el compromís d’estudiar l’adopció de les mesures econòmiques i socials més adequades que possibilitin la millora de la situació d’aquestes persones, establint-se una quantitat en concepte d’ajuda a discapacitats que ascendirà a la quantitat de 166’52 euros mensuals.
Per a aquells treballadors que tinguin reconeguda l’ajut indicat, se’ls revisarà anualment l’import de la mateixa, sempre que segueixin subsistint les causes que al seu dia van originar tal ajuda.

ONZÈ. – PERMISOS RETRIBUÏTS

S’aplicarà el CNAG. Als efectes del gaudiment dels permisos retribuïts, s’equipara el matrimoni i les parelles de fet degudament inscrites en els registres oficials d’aquestes unions.
El permís en cas d’hospitalització podrà gaudir de manera continuada o alterna durant el període d’hospitalització o, com a màxim, en els 2 dies naturals posteriors a l’alta hospitalària.
Els treballadors podran gaudir de permís retribuït per acompanyar a fills menors de 16 anys a consulta mèdica, així com als familiars de 1r grau de consanguinitat o afinitat dependents i convivents amb el treballador. Aquest permís tindrà una durada màxima de 8 hores anuals, podent gaudir de manera fraccionada per fraccions mínimes de 4 hores.

DOTZÈ. – FONS SOCIAL

Es constitueix un fons social conjunt, per a totes les societats i treballadors adscrits al centre de Sant, per import total de 3.000 euros.
L’objectiu d’aquest fons és atendre les situacions del personal que hagin de ser objecte d’ajuda (vg: despeses guarderia, llibres escolars, òptica, etc.), A criteri de la Part Social. La part Social de sol·licitar a l’empresa l’abonament de la quantitat concedida mitjançant escrit en què es justifiqui succintament la necessitat objecte d’ajuda.
Semestralment s’informarà la Part Social de les peticions rebudes i del saldo existent. Cada 1 de gener, el fons tornarà a tenir un import disponible de 3.000 euros.

TRETZÈ. – MÚTUA DE SALUT

L’empresa facilitarà la contractació d’una mútua de Salut (codecidida amb el Comitè d’Empresa), per a tots els treballadors que voluntàriament ho sol·licitin, extensible als seus fills i cònjuge o parella de fet (que acrediti la convivència), i els serà descomptat el cost mensual de la nòmina mes a mes.

CATORZÈ. – PROCEDIMENT PER A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS

Abans de procedir a la imposició de sancions per falta lleu amb suspensió de sou i feina, per falta greu, o falta molt greu, haurà donar al treballador la possibilitat de defensar-se dels càrrecs formulats contra ell i disposar de l’assessorament dels seus representants. Per tant, la Direcció de l’empresa, abans d’imposar aquestes sancions, procedirà obligatòriament a escoltar les al·legacions dels interessats, del Comitè d’Empresa i / o els seus representants sindicals, a través del conducte jeràrquic corresponent. S’observaran en tot cas, les disposicions legals que siguin d’aplicació. Com a norma general, les anotacions desfavorables queden anul·lades quan transcorrin, sense reincidència, els terminis: un any si es tracta de faltes lleus, tres anys per a les faltes greus i cinc anys per a les faltes molt greus.

QUINZÈ. – ROBA DE FEINA

S’ha de proporcionar al personal de producció peces de treball adequades, seguint el criteri anual:
– Març: 1 samarreta m / col sahariana i 1 pantaló o 1 bata.

– Setembre: 1 samarreta m / col sahariana i 1 pantaló o 1 bata.
A més d’aquest vestuari, en tots aquells departaments o llocs de treball que es requereixi i així ho acordi el Comitè de Seguretat i Salut es lliurarà, amb caràcter bianual, altres materials complementaris (EPI), adequat en cada cas (anoracs, pantalons d’abric i similars).

SETZÈ. – HORES SINDICALS – ACUMULACIÓ

La Representació Legal dels Treballadors pot acumular per centrals sindicals el nombre d’hores que té assignades a cada membre, ha d’assenyalar abans de la finalització de cada mes a quin membre de la seva central es destinaran les hores del mes següent. En cas de malaltia o força major, podran ser assignades a un altre membre de la mateixa central que el substitueixi en les seves funcions, havent de comunicar prèviament.

DISSETÈ.- REUNIONS EXTRAORDINÀRIES DE SEGUIMENT DE LA PLANTA DE SANT

Trimestralment, i sense perjudici de les altres reunions de caràcter ordinari, la Direcció General convocarà a la Representació Legal dels Treballadors per informar sobre l’evolució i marxa general, productiva i econòmica, del centre de Sant, així com qualsevol qüestió derivada el present Laude Arbitral.

DIVUITÈ. – TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Les parts signants d’aquest Acord, en representació dels treballadors i empreses compreses en l’àmbit personal del mateix, pacten expressament la submissió als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resolució dels conflictes laborals d’índole col·lectiu o plural que es puguin suscitar i també els de caràcter individual no exclosos expressament de les competències d’aquest Tribunal, als efectes del que estableixen els articles 63 i 156 de la Llei de la Jurisdicció Social.
En particular manifesten la seva voluntat de sotmetre als procediments següents:
-Conciliació, mitjançant les delegacions territorials del Tribunal Laboral de Catalunya, en qualsevol dels conflictes previstos anteriorment.
-Mediació, davant la Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.
-Conciliació sobre serveis de manteniment en cas de vaga, davant la Delegació específica del Tribunal Laboral de Catalunya en aquesta matèria.

DINOVÈ. – GARANTIA PERSONAL

Respecte als treballadors fixos de plantilla en el moment de la signatura de l’acord de 20 de maig de 2004, les percepcions econòmiques es van veure reduïdes per l’aplicació d’aquest acord i del pacte de març de 2002, ambdues parts manifesten que aquesta reducció no suposa cap renúncia en el supòsit del càlcul del mòdul indemnitzatori en els casos d’extinció del seu contracte de treball per alguna de les causes previstes en la legislació, de les alienes a la voluntat del treballador (acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu, individual o plural, o acomiadament col·lectiu, entre d’altres, declarats improcedents els primers). En conseqüència, la indemnització a què tenen dret es calcularà d’acord amb els següents paràmetres:
-En tots els casos i durant tota la seva vida laboral es prendrà com a base de càlcul el salari del treballador vigent el 31 de març de 2002, amb els increments de l’IPC reals establerts i publicats en cada un dels anys posteriors a l’esmentada data i fins a la d’extinció del seu contracte, sempre que el resultat d’aquell, sigui superior al del moment de la baixa, i en tot cas, excepte pacte en contrari voluntàriament acceptat entre les parts.
-Amb aquest mòdul es calcularà la indemnització que legalment o convencionalment els correspongui en el supòsit d’acomiadaments disciplinaris o extincions per causes objectives declarades improcedents. A aquesta quantitat s’ha d’afegir un complement indemnitzatori que garanteixi una indemnització total de 20 mensualitats per a treballadors amb antiguitat inferior a 6 anys, 22 mensualitats per a antiguitats compreses entre 6 i 10 anys i 24 mensualitats per a antiguitats compreses entre 11 i 15 anys.
-Igualment amb aquest mòdul salarial, i en el supòsit d’acomiadaments col·lectius (ERO), a la indemnització que legalment o convencionalment els correspongui se’ls afegirem un plus complementari equivalent a la pèrdua soferta en el salari anual per l’aplicació de la reducció inicial pactada, inversament proporcional al període que resti d’aquella vigència garantidora, i segons el quadre següent:

De l’1r al 5è any Pèrdua salari anual inicial x 7

Del 6è al 10è any Pèrdua salari anual inicial x 4

De l’11è al 15è any Pèrdua salari anual inicial x 2
Els complements pactats tenen com a límit l’import de 42 mensualitats del salari mòdul independentment de l’antiguitat del treballador.
El laude únicament es podrà recórrer davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència); aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

José Miguel Beneroso Pérez

Patricia González García

Juan José Moreira Limones

Joan Samsó Piedrabuena

Marisol Morales de Cano

ANNEX A (Pàgina 1 de 2)

Annex A (Pàgina 2 de 2)