PAB 592/09

LAUDE ARBITRAL


DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENT; SR. RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO; SR. RAMÓN MANUEL DE LA MORA Y DE PLANELL I SRA. CARME SIMARRO I LÓPEZ, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 592/2009 –P. P. DE R. A. R. A. T.- EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2009.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- El dia 29 de juliol de 2009, les Delegades de Personal i Membres del Comitè d’Empresa per CCOO a la Companyia P. P. DE R. A. T. varen presentar Escrit Introductori al Tràmit de Conciliació, que va ser registrat amb el número PCB 582/2009.

SEGON.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme el día 3 de setembre de 2009, finalitzant amb el resultat d’ACORD, concretant-se en el punt cinquè del mateix el sotmetiment al procediment d’arbitratge, en els següents termes:

a)    Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i nomenen per unanimitat  a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació.

b)   La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten    ambdues representacions es concreta en el següent:

Determinar la càrrega de treball i l’índex de saturació del lloc de treball d’Auxiliar.

Els tècnics de la Comissió d’Organització del Treball designats fixaran, juntament amb les parts interessades en l’expedient, la forma en que es procedirà a l’avaluació de les càrregues de treball i els factors a tenir en compte per la mateixa.

c) L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

d) Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

e) Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

f) La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant, del present expedient.

La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya comunica a ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Srs. Antonio Marcos Parra i Alejandro Fernández López .

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

g) Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

 

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per a conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i en virtut d’allò que s’estableix en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) En virtut d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol.licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els tècnics de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya designats, Srs. Antoni Marcos Parra i Alejandro Fernández López, es varen personar a l’empresa el dia 15 de Setembre de 2009, a efectes de concretar els aspectes en discussió, respecte de la petició encomanada i recollir la informació que havien de facilitar ambdues parts.

Durant la reunió mantinguda, per part dels tècnics es va exposar que per donar resposta a la primera de les preguntes del mandat, “Determinar la càrrega de treball i l’índex de saturació del lloc de treball d’Auxiliar”, es tenien que examinar i analitzar totes les tasques que es realitzen en el lloc de treball d’Auxiliar durant els torns de matí, tarda i nit. D’acord amb aquestes tasques els tècnics van exposar, a la Direcció i als representants dels treballadors, que la dedicació superaria les 100 hores, amb el que s’hauria de confeccionar un pressupost que cobrís la dedicació necessària.

La Direcció i els representants dels treballadors van entendre que això últim no era possible, i van acordar l’estudi i anàlisi de les tasques més importants, aixecant-se la corresponent acta en aquests termes, concretant-se i definint-se les  actuacions que es durien a terme per part dels propis tècnics, per tal de donar resposta a la primera pregunta del mandat arbitral:

Tasques:

a)  Aixecar, fer l’ higiene, portar al menjador pel desdejuni (per persones amb dependències severes, moderades i baix nivell).

b)  Aixecar, dutxar, portar al menjador pel desdejuni (per persones amb dependències severes, moderades i baix nivell).

c)   Posar bolquers a persones amb utilització de grua, a persones amb bipedestació i enllitats (aquesta última feina es realitza amb dues persones).

d)  Donar de menjar en el dinar (en boca).

e)  Fer l’ higiene prèvia i enllitar (per els tres tipus comentats en els apartats a) i b).

Així mateix, els tècnics van exposar a ambdues parts que tan sols es podria determinar la càrrega de treball respecte de les tasques definides anteriorment, però no l’índex de saturació del lloc de treball d’Auxiliar, ja que no podria valorar-se el 100% de les tasques que realitzen els Auxiliars, tal i com es va acordar en la pròpia reunió del dia 15.

Per tot allò que s’exposa anteriorment, es dicta el següent:

LAUDE ARBITRAL

La determinació de la càrrega de treball respecte de les tasques analitzades en el lloc de treball d’Auxiliar (a, b, c, d i e), atenent a allò que s’ha exposat en el Fonament Jurídic III, i tenint en compte l’avaluació dels factors corresponents, es el que consta detallat a continuació:

Apartat a)Aixecar, fer l’ higiene, portar al menjador pel desdejuni (per persones amb dependències severes, moderades i baix nivell)”, els resultats obtinguts (en minuts), són els que s’indiquen en el quadre següent:

Severa

Moderada

Baixa

18,67 (2PG)

20,00 (1PG)

10,75 (1P)

Apartat b)Aixecar, dutxar, portar al menjador pel desdejuni (per persones amb dependències severes, moderades i baix nivell)”, els resultats obtinguts (en minuts), són els que s’indiquen en el quadre següent:

Severa

Moderada

Baixa

24,75 (2PG)

20,83 (1PG)

14,67 (1P)

Apartat c)Posar bolquers a persones amb utilització de grua, a persones amb bipedestació i enllitats (aquesta última feina es realitza amb dues persones)”, els resultats obtinguts (en minuts), són els que s’indiquen en el quadre següent:

Severa i Moderada

Baixa

Enllitat

24,75 (2PG)

20,83 (1P)

14,67 (2P)

Apartat d)Donar de menjar en el dinar (en boca)”, els resultats obtinguts (en minuts), són els que s’indiquen en el quadre següent:

Triturat + Postre

1er, 2on plats + Postre

1er plat + Postre

 17,18 (1P)

15,55 (1P)

12,97 (1P)

Apartat e)Fer l’ higiene prèvia i enllitar (per els tres tipus comentats en els apartats a) i b)”, els resultats obtinguts (en minuts), són els que s’indiquen en el quadre següent:

Severa

Moderada

Baixa

12,65 (2PG)

 9,70 (2PG)

4,10 (1P)

(1P) = 1 Persona

(2P) = 2 Persones

(1PG) = 1 Persona i Grua

(2PG) = 2 Persones i Grua

En atenció a allò expossat en el segón paràgraf del mandat arbitral: “Els tècnics de la Comissió d’Organització del Treball designats fixaran, juntament amb les parts interessades en l’expedient, la forma en que es procedirà a l’avaluació de les càrregues de treball i els factors a tenir en compte per la mateixa.”, els tècnics de la Comissió designats han considerat que per calcular les necessitats de plantilla s’han de tenir en compte els següents factors:

–       El càlculs s’ha de fer individualitzats per planta, sector i torn.

–       S’ha de tenir el desglossament dels graus de dependència dels residents.

–       S’han de definir totes les tasques que es realitzen, per torn.

–       S’han de valorar, en temps, cadascuna de les anteriors tasques.

–       La jornada laboral diària de les persones de plantilla (en minuts).

El càlcul a seguir, és el següent:

  1. Determinar la jornada efectiva individual que es destinarà a fer les tasques que comporten variabilitat. Aquesta jornada serà el resultat de la resta de la jornada de presència individual, menys les tasques fixes individuals que no impliquen atenció als residents (inici de jornada, entrepà, fi de jornada, etc.).

Jornada de presència individual = 8 hores x 60 minuts = 480 minuts

Jornada efectiva individual = Jornada de presència – tasques fixes

Exemple orientatiu de càlcul:

Tasques fixes individuals = Inici de jornada (10 minuts) + Fi de jornada (10 minuts) + entrepà (15 minuts) = 35 minuts

Jornada efectiva individual = 480 minuts – 35 minuts = 445 minutos

  1. Establir el grau de dependència dels residents de la planta i sector.

Exemple orientatiu de planta, sector i torn (Planta 0 Central) 13 residents distribuits per dependències

5 Severa

4 Moderada

4 Baixa

  1. Tasques que es realitzen a la planta escollida, sector i torn (Planta 0, Sector Central, torn matí), i el temps unitari de dedicació:

–  a) Aixecar, fer l’ higiene, portar al menjador pel desdejuni (distribució del grau: 3 residents amb dependència severa, 2 moderada, 2 baixa).

Severa

Moderada

Baixa

18,67 (2PG)

20,00 (1PG)

10,75 (1P)

–  b) Aixecar, dutxar, portar al menjador pel desdejuni (distribució del grau: 2 residents amb dependència severa, 2 moderada, 2 baixa).

Severa

Moderada

Baixa

24,75 (2PG)

20,83 (1PG)

14,67 (1P)

–  c) Posar bolquers a persones amb utilització de grua, a persones amb bipedestació i enllitats (distribució del grau: 4 residents amb dependència severa, 4 moderada, 4 baixa i 1 enllitat).

Severa i Moderada

Baixa

Enllitat

7,48 (2PG)

4,60 (1P)

6,93 (2P)

–  d) Donar de menjar en el dinar (en boca) (distribució del grau: 4 residents amb servei de Triturat  + Postre, 3 amb servei de 1º, 2º + Postre i 2 amb servei de 1º plat + Postre).

Triturat + Postre

1er, 2on plats + Postre

1er plat + Postre

 17,18 (1P)

15,55 (1P)

12,97 (1P)

–  e) Fer l’higiene prèvia i enllitar (distribució del grau: 5 residents amb dependència severa, 4 moderada, 2 baixa).

Severa

Moderada

Baixa

12,65 (2PG)

 9,70 (2PG)

4,10 (1P)

  1. Càlcul de la càrrega de treball per les tasques analitzades pels tècnics:

Tasca a)

ResidentsDependènciaTempsAuxiliarsTotal
3Severa18,672112,02
2Moderada20,00140,00
2Baixa10,75121,50
TOTAL173,52

Tasca b)

ResidentsDependènciaTempsAuxiliarsTotal
2Severa24,75299,00
2Moderada20,83141,66
2Baixa14,67129,34
TOTAL170,00

Tasca c)

ResidentsDependènciaTempsAuxiliarsTotal
4Severa7,48259,84
4Moderada7,48259,84
4Baixa4,60118,40
1Enllitat6,93213,86
TOTAL151,94

Tasca d)

ResidentsDependènciaTempsAuxiliarsTotal
4Triturat + Postre17,18168,72
31er, 2on Plat + Postre15,55146,65
21er Plat + Postre12,97125,94
TOTAL141,31

Tasca e)

ResidentsDependènciaTempsAuxiliarsTotal
5Severa12,652126,50
4Moderada9,70277,60
2Baixa4,1018,20
TOTAL212,30

Total de les càrregues de treball per les tasques definides:

TascaTotal
a)173,52
b)170,00
c)151,94
d)141,31
e)212,30
849,07

Per tant, en relació amb l’exemple orientatiu exposat, l’avaluació de la càrrega de treball resultant per les tasques analitzades i pels graus de dependència dels residents, seria de 849,07 minuts.

En conseqüència, val a concloure amb les conclusions exposades en la reunió del passat dia 15 de setembre de 2009, que es recullen en el propi fonament jurídic III del present laude arbitral, en el sentit de que per a la determinació total de la càrrega de treball i l’índex de saturació del Lloc d’Auxiliar, s’han de definir i valorar la totalitat de les tasques que es realitzen durant els torns de matí, tarda i nit, així com el grau de dependència dels residents i l’atenció que requereixen, fet aquests que no ha estat possible en el present expedient arbitral, donat que les parts varen acordar limitar les taques a valorar i analitzar, segons s’exposa en l’acta del dia 15 de setembre de 2009.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.
En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.
El El tràmit d’aclaració faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, la adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.
Fernando Albisu CodinaRafael Martínez Romero
Ramón Manuel de la Mora y de PlanellCarmen Simarro i López