PAB 54/96

PAB 54/96

Laude arbitral dictat el 26 de març de 1996 per Eduardo de Paz Fuertes, José Manuel Moya Castilla, José Julbe Clemente i Francisco Javier Moreno Burgos, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 5 de febrer de 1996, F.T.M., president del comitè d’empresa de CSA, va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 44/96.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«Desacord en la valoració de 22 llocs de treball, segons llista».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 12 de febrer de 1996, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:

«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual nomenen, per unanimitat, el mateix tribunal que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:

«Determinar si als 22 llocs de treball que s’esmenten en el document annex, els han estat aplicats, correctament, per la Comissió mixta de classificació i valoració de l’empresa, els factors de valoració del manual de valoració que s’ha utilitzat per a la valoració general de tots els llocs de treball.

D’acord amb tot això, determinar si el grup professional assignat per la Comissió mixta de classificació i valoració de l’empresa per a cadascun dels llocs de treball esmentats, és el correcte o en cal l’assignació d’un altre de diferent».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb aquesta acta es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació, que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Sisè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.

Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya podrà sol·licitar d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics, en data 27 de febrer de 1996, va sol·licitar una pròrroga del termini, que assenyala l’acta de la Comissió paritària de l’Acord Interprofessional de Catalunya, per al lliurament de l’estudi sol·licitat, de 15 dies hàbils, motivada per la complexitat de les funcions sol·licitades.

IV. La Comissió de tècnics, després de visitar els llocs de treball reclamats i de parlar amb el personal afectat, i un cop finalitzades les funcions assenyalades en el full de tasques, ha valorat els 8 primers factors de valoració de cada lloc afectat, d’acord amb el manual de valoració de tasques de l’empresa. Només es valoren 8 dels 12 factors, ja que els 8 primers són els que intervenen a l’hora de determinar el grup professional.

V. En aquest expedient es compleixen tots els requisits processals establerts en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i, de forma especial, els previstos en els articles 10 i següents, referits al procediment arbitral.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

Un cop analitzats en els 22 llocs de treball reclamats els factors de valoració del manual de valoració utilitzat per a la valoració general de tots els llocs de treball, s’han obtingut els resultats següents:

Llocs de treballFactors

de valoració

valorats

correctament

Factors

de valoració

valorats

incorrectament

1. Analista de torn I.Q

núm. 1-2-4-5-7-8

núm. 3-núm. 6

2. Colorista a 3 torns

Tots

Cap

3. Tècnic auxiliar de l’àrea de fibra

Tots

Cap

4. Tècnic auxiliar de l’àrea química

núm. 1-2-3-5-6-7

núm. 4-núm. 8

5. Analista B avaluació de producte (I+D)

Tots

Cap

6. Químic d’aigües

núm. 1-2-3-5-6-7-8

núm. 4

7. Químic de matèries primeres

núm. 1-2-3-5-6-7-8

núm. 4

8. Analista de mètodes especials

núm. 1-2-3-4-5-7-8

núm. 6

9. Analista de descripció de mètodes i control

núm. 1-2-3-4-5-7-8

núm. 6

10. Administració grading

núm. 1-2-3-4-5-6-7

núm. 8

11. Operari de la secció de postmanipulació

núm. 1-2-3-5-6-7

núm. 4-núm. 8

12. Encarregat del magatzem tècnic

Tots

Cap

13. Secretària del departament de qualitat

núm. 1-2-4-5-7-8

núm. 7

14. Operària de control de producte

núm. 1-2-4-5-7-8

núm. 7

15. Operària auxiliar de laboratori tèxtil

núm. 1-2-4-5-7-8

núm. 7

16. Químic de producte

Tots

Cap

17. Tècnic programador

de manteniment

núm. 1-2-4-7-8

núm. 3-núm. 5

18. Tècnic d’estudis de manteniment

núm. 1-2-4-5-7-8

núm. 7

19. Operari de preparació de color, filtres i avivatges

Tots

Cap

20. Operari de torn del laboratori tèxtil

Tots

Cap

21. Mecànic calderer de torn

Tots

Cap

22. Electroinstrumentalista de torn

Tots

Cap

D’acord amb tot això es determina el següent:

Lloc de treballGrup professional assignat

1. Analista de torn I.Q

4 (de 215 a 239 punts)

2. Colorista a 3 torns

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

3. Tècnic auxiliar de l’àrea de fibra

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

4. Tècnic auxiliar de l’àrea química

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

5. Analista B avaluació de producte (I+D)

Correcte 4 (de 215 a 239 punts)

6. Químic d’aigües

3 (de 240 a 264 punts)

7. Químic de matèries primeres

3 (de 240 a 264 punts)

8. Analista de mètodes especials

Correcte 4 (de 215 a 239 punts)

9. Analista de descripció de mètodes i control

4 (de 215 a 239 punts)

10. Administració grading

Correcte 5 (de 190 a 214 punts)

11. Operari de la secció de postmanipulació

Correcte 6 (de 165 a 189 punts)

12. Encarregat del magatzem tècnic

Correcte 2 (de 265 a 289 punts)

13. Secretària del departament de qualitat

Correcte 4 (de 215 a 239 punts)

14. Operària de control de producte

Correcte 6 (de 165 a 189 punts)

15. Operària auxiliar de laboratori tèxtil

Correcte 6 (de 165 a 189 punts)

16. Químic de producte

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

17. Tècnic programador de manteniment

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

18. Tècnic d’estudis de manteniment

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

19. Operari de preparació de color, filtres i avivatges

Correcte 6 (de 165 a 189 punts)

20. Operari de torn del laboratori tèxtil

Correcte 6 (de 165 a 189 punts)

21. Mecànic calderer de torn

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

22. Electroinstrumentalista de torn

Correcte 3 (de 240 a 264 punts)

Aquest laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.