PAB 49/97

PAB 49/97

Laude arbitral dictat el 25 de febrer de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, Josep García Areny, Francisco Javier Moreno Burgos i Mariano Cuesta Ávila, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya com a via de solució al conflicte existent a l’empresa PSA

Antecedents de fet

Primer. El dia 27 de gener de 1997, el comitè d’empresa de PSA va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 37/97.
Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Discrepància en el control d’encaixar per a subscontractistes. El control és el número 227/8-08. La denominació de l’article és: “conjunt finestra posterior Polo”. La descripció de l’operació és: “encaixar i embalar en el contenidor de cartó”».
Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 3 de febrer de 1997, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar la producció normal en l’operació número 277/8-08, “conjunt finestra posterior Polo. Encaixar i embalar en contenidors de cartó”».
Tercer. Ambdues parts acorden que un cop s’hagi dictat el laude arbitral, els seus efectes econòmics es retrotrauran, si escau, en més o en menys dels establerts actualment, el 24 de gener de 1997.
Quart. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Cinquè. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.
Sisè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Setè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Cata-lunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, de l’expedient corresponent.
Vuitè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III. La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa els dies 9 i 17 de febrer de 1997 a fi de recollir la informació necessària per acomplir la petició efectuada per la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció normal en l’operació número 277/8-08, “conjunt finestra posterior Polo, encaixar i embalar en contenidors de cartó”, és la següent:

Cicle normal Producció normal
52,22 deumil·lèsimes d’hora 191,5 peces/hora

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.