PAB 41/00

PAB 41/2000

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DOÑA MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENT; DON EDUARDO DE PAZ FUERTES; DOÑA ENRIQUETA DELGADO BASTIA; DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 41/2000 ALT. TRAN. S.A.,L DIA SET D’ABRIL DE DOS MIL.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El dia 18 de gener de 2000, el Sr. Pd Jm Gr, Director de Recursos Humans de l’empresa ALT. TRAN., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 17/2000.

El dia 21 de Gener de l’any 2000, el Comitè d’Empresa d’ALT. TRAN., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que es va acumular, per decisió de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, a l’expedient abans referenciat.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

Exposició dels fets que són origen del conflicte segons escrit introductori presentat per la representació de l’empresa:

Diferències sorgides respecte al lloc de treball del bastidor del projecte Bèlgica, que afecta un total de sis treballadors, per falta d’acord a aconseguir els temps resultants del cronometratge realitzat pels tècnics de l’empresa.

Exposició dels fets que són origen del conflicte segons escrit introductori presentat per la representació dels treballadors:

Desacord mediació temps realitzat pels tècnics d’organització de l’empresa.

Tercer. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 25 de Gener de l’any 2000, conclouen aquesta el dia 4 de febrer de 2000, amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1º.- Les dues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 15 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2º.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar el temps correcte a activitat normal per realitzar l’operació bastidor primer lloc projecte Bèlgica.

Determinar, en el procés operatiu del projecte bastidor primer lloc UT 447, el número d’hores en el temps correcte a activitat normal que puguin descomptar-se de les hores assignades en el cronometratge originari, en funció de l’eliminació operativa efectuada per l’empresa en el mètode operatiu actual de l’indicat projecte.

3º.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4º.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5º.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6º.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7º.- Segons el preceptuat a l’article 16.8 del Reglament de Funcionament de Catalunya, la intervenció de la Comissió Tècnica d’Organització de Treball del TLC s’ajustarà als paràmetres lògics que deuen configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

La representació de l’empresa es compromet a assumir el possible excés sobre la quantitat destinada per aquest Tribunal per a l’elaboració dels esmentats informes tècnics.

8.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya manifesta que el termini reglamentari establert pel Reglament de Funcionament del TLC per a l’elaboració d’un informe de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball, 15 dies hàbils, es veurà ampliat de sobres, a causa de la dificultat de les tasques encomanades als tècnics.

La representació de l’empresa i dels treballadors accepten l’esmentada circumstància.

9.- Totes dues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya i en compliment de l’acordat en Acta de data 4 de febrer de 2000, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa, per primer vegada, el dia 18 de febrer de 2000 a fi de recollir informació al voltant del treball sol·licitat i elaborar un pla de treball, per a això es va mantenir una reunió conjunta, amb la representació de l’Empresa i del Comitè d’Empresa, i es va efectuar una detallada visita al lloc de treball on s’efectua l’operació del bastidor primer lloc projecte Bèlgica. El dia 24 de febrer de 2000 es va iniciar el procés de presa de dades (cronometratge), en el lloc de treball on s’executa l’operació del bastidor primer lloc projecte Bèlgica, el qual va finalitzar el dia 14 de març de 2000.

IV) El dia 4 d’abril de 2000 es comunica a la Delegació del Tribunal Laboral de Catalunya, que en reunió mantinguda pel Sr. Pd Jm Gr, Director de Recursos Humans de ALT. TRAN (S. P. M.) i els representants dels treballadors, Srs. Js Rv i At Dl, han acordat deixar sense efecte la submissió a arbitratge en el que respecta al punt segon, projecte bastidor primer lloc UT 447, ja que han assolit un acord respecte a aquell punt.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

El temps correcte a activitat normal per realitzar l’operació bastidor primer lloc projecte Bèlgica, és el següent:

OPERACIÓ TEMPS CORRECTE A ACTIVITAT NORMAL (EN HORES)
BASTIDOR PRIMER LLOC PROJECTE BÈLGICA 123,2 HORES

En el temps correcte de l’operació abans indicada estan inclosos els treballs preparatoris d’inici i final de jornada, aprovisionaments de material i eines del magatzem, esperes en les maniobres, etc..

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.