PAB 376/07

LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; SRS. JUAN JOSÉ MECA SAAVEDRA,  CÁNDIDO ROMERO BARRANQUERO I PEDRO SERRANO FERNÁNDEZ, VOCALS EN L’EXPEDIENT PAB 376/2007 –T… R…, S.A.-, EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2007.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER:.- El dia 15 de juny de 2007, els Srs. R. I. R., R. A. R. i L. L. P., en qualitat de legals representants dels treballadors  de T… R…, S.A., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 361/2007.

SEGON:.- El tema sotmès a conciliació es el que consta en l’escrit introductori que dona origen al present expedient, còpia del qual consta adjunt a l’Acta de data 22 de juny de 2007.

TERCER:.- Degudament citades les parts, la Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya es va dur a terme el dia 22 de juny de 2007, donant-se per finalitzada amb el resultat d’ACORD, en els següents termes:

PRIMER:.Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació o Mediació.

SEGON:.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

“Determinar la producció a activitat normal i òptima de les màquines S210, S33o i S520.”

TERCER:.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge de dret.

QUART:.- Amb la signatura de la present Acta de Conciliació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

CINQUÈ:.- Amb el present acte de conciliació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

SISÈ:.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern pe a us exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

La Delegació de Barcelona comunica ambdues representacions que els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball que confeccionaran l’esmentat informe seran els Srs. Lluís Gabarró Colillas i Martín Ribas Sánchez.

Ambdues parts disposen del termini de 24 hores a partir de la data d’avui, per comunicar per escrit a aquest Tribunal l’existència d’alguna possible incompatibilitat, en el seu cas degudament fonamentada, dels tècnics designats.

La intervenció dels tècnics que composen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que han de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de medició que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, es per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen  tècnic dins dels límits pressupostaris establerts al respecte pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya.

SETÈ:.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

QUART:.- En relació al nomenament dels tècnics de la Comissió d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya encarregats de realitzar el peritatge corresponent, cal deixar constància de que, si bé, en un inici constaven designats en Acta de data 22 de juny de 2007, els Srs. Lluís Gabarró Colillas i Martín Ribas Sánchez, la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya va procedir  a comunicar la substitució del primer per el també tècnic, Sr. Albert Calvo, donat que en document remès a aquest Tribunal va declarar que l’empresa en la que treballa havia dut a terme, amb anterioritat, treballs d’assessorament per a l’empresa T… R…, S.A.

CINQUÈ:.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que actua com a àrbitre en el present expedient, donat que les representacions interessades en el mateix – Direcció i Comitè d’Empresa – varen acordar, segons consta en Acta de data 4 de juliol de 2007 (registrada en aquest Organisme el dia 05/07/2007), i aixecada en virtut de la reunió conjunta mantinguda amb els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball designats, la modificació de la qüestió sotmesa a arbitratge en un inici en l’Acta de 22 de juny de 2007, procedeix a la convocatòria de nova compareixença davant d’aquest Tribunal, el dia 3 de setembre de 2007, a les 11 hores, a fi i efecte de que ambdues representacions ratifiquin, per escrit i davant de l’esmentada Delegació, la modificació del Conveni Arbitral originari, i així procedir a d’adaptar-ho a les noves circumstàncies esdevingudes i concretar el nou mandat acordat, el qual diu textualment així:

“Determinar la producció a activitat normal i òptima de totes les variables del model S520”

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya es competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, a tenor d’allò previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara d’allò establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) A tenor d’allò previst en el punt 8è de l’article 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix, informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) Els membres de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya designats, Srs. Albert Calvo i Martín Ribas, varen personar-se  als locals de l’Empresa el passat dia 4 de juliol de 2007, mantenint una reunió conjunta amb la representació de la Direcció i del Comitè d’Empresa, de la qual es va aixecar l’Acta corresponent en la que es varen acordar consideracions de transcendència per l’expedient arbitral que ens ocupa, les quals es concreten seguidament:

– Canvi respecte del mandat inicial que constava en Acta de data 22 de juny de 2007 (Expedient PCB 361/2007), consistent en substituir “Determinar la producció a activitat normal i òptima de les màquines S210, S330 i S520” per “Determinar la producció a activitat normal i òptima de totes les variables del model S520”

– Donat que el “nou mandat”  suposa una càrrega de feina que sobrepassa el límit pressupostari establert per el Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, els tècnics designats presenten pressupost addicional, el qual es acceptat per la Direcció de l’Empresa, en els següents termes:

Pressupost: 3.575,00 euros + IVA, dels quals la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya es farà càrrec de la seva part corresponent: 1554,34 euros + IVA, assumint la Direcció el pagament de la quantitat de 2.020,66 euros + IVA.

Els dies 11, 16 i 24 de juliol de 2007, els esmentats tècnics van procedir, “in situ”, a la realització dels corresponents estudis de temps (cronometratges).

Per tot el que precedeix, es dicta el següent

LAUDE ARBITRAL

Taula de Temps/Produccions horàries per cada variant dels secadors S520

Variants

Hores

Producció horària

100

133

100

133

Estàndar

6,09

4,58

0,16

0,22

Montar Bateria Vapor

0,67

0,51

1,48

1,97

Montar Bateria Elèctrica

0,28

0,21

3,53

4,69

Montar Bateria gas

0,70

0,53

1,42

1,89

Quadre Elèctric Digital Elèctric

0,88

0,66

1,14

1,51

Quadre Elèctric Digital Gas

0,64

0,48

1,56

2,08

Quadre Elèctric Digital Vapor

0,86

0,65

1,16

1,55

Quadre Elèctric Analògic Elèctric

0,82

0,62

1,22

1,62

Quadre Elèctric Analògic Gas

0,60

0,45

1,66

2,21

Quadre Elèctric Analògic Vapor

0,82

0,62

1,22

1,62

Tapa Intermitja Digital

0,28

0,21

3,63

4,83

Tapa Intermitja Analògica

0,20

0,15

5,01

6,67

Treure Plàstics Blanc

0,32

0,24

3,08

4,10

Treure Plàstics Gris

0,57

0,43

1,75

2,33

Posar Caràtules Domus/Primer

0,06

0,05

15,79

21,00

Posar Caràtules Normal

0,02

0,01

61,28

81,50

Pelar Aro Inoxidable

0,07

0,05

13,98

18,60

Canvi de Gas

0,05

0,04

18,48

24,58

Canvi de Voltatge de Gas/Vapor 380 a 220 v.

0,33

0,25

3,04

4,04

Canvi de Voltatge d’Elèctric 380 a 220 v.

1,28

0,96

0,78

1,04

Notes:

  1. Ambdues parts varen decidir que no s’efectués l’estudi de temps de les operacions “Tirador porta Covemat” y “Marca Danube”.

  1. 2.      Els Tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya han observat que s’hauria d’incidir en la homogeneització i normalització de les condicions de treball (mètodes operatoris, distribució dels components i estris, etc.).    

                           

El Laude únicament podrà recorres davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del Laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o  àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que tindrà que facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el Laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per a rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

 

 

 

 

 
Eduardo de Paz FuertesJuan José Meca Saavedra
  
Cándido Romero BarranqueroPedro Serrano Fernández