PAB 344/13

LAUDE ARBITRAL

DICTAT PER LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: JOAN SAMSO PIEDABUENA, JUAN JOSÉ MOREIRA LIMONES, JORDI ROS BOVE I ANTONIO MARTÍNEZ DEL HOYO CLEMENTE, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE EXISTENT A L’EMPRESA MCS.L. AMB NÚMERO D’EXPEDIENT PAB 344/2013, EL DIA 26 DE MARÇ DE 2013.

ANTECEDENTS

PRIMER.- El dia 20 de març de 2013, el Sr. FDL, en qualitat de Gerent de l’Empresa MCS.L. conjuntament amb el Sr. SVH en qualitat de President del Comitè d’Empresa, van subscriure i presentar a tràmit el Conveni de Submissió Expressa i Voluntària de Treballadors i Empresaris a la Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb número PMB 323/2013.

SEGON.- El tema sotmès a Mediació, tal i com consta detallat en el Conveni de Submissió, es el que acompanya l’ Acta de Mediació.

TERCER.-  Degudament citades les parts, l’ Acte de Mediació es va portar a terme el dia 26 de març de 2013, donant-se la mateixa per finalitzada amb el resultat d’ Acord en els següents termes:

1.-:.-Ambdues parts es sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 17 i 18 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i  nomenen per unanimitat a la pròpia Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Mediació.

2:.-La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

“Correspon o no correspon l’aplicació de la clàusula de subrogació establerta a l’article 31 del Conveni Col·lectiu de        treball per al Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya”

3.- L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat de arbitratge d’ equitat.

4.-Amb la signatura de la present Acta de Mediació que reflexa l’acord entre las parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.-Amb el present Acte de Mediació dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- Ambdues representacions deixen constància expressa de que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que es sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar por allò que en ell s’estableixi.

FONAMENTS D’EQUITAT

I.- La competència per dictar aquest Laude Arbitral en l’àmbit del Tribunal Laboral de Catalunya, ve determinada pel que estableix l’ Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en l’ Acord Interprofessional de  Catalunya 2005-2007 de 17 de juny de 2005, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal Laboral de Catalunya i en el Conveni de submissió expressa i voluntària a la Comissió de Mediació subscrit per les parts en data 26 de març de 2013 en el que es sotmetien als procediments de mediació i posterior d’ Arbitratge delegat de la pròpia Comissió de Mediació, i, posteriorment amb la subscripció del conveni arbitral signat en data 26 de març de 2013.

II.- Durant tot el procés  de mediació i durant el tràmit d’audiència celebrat el dia 26 de març de 2013 es constata que les dues representacions mantenen les seves postures divergents però també es pot apreciar que ambdues parts coincideixen en l’objectiu, es a dir, en l’estabilitat dels treballadors en els seus llocs de treball.

III.- Sent la concreta qüestió sotmesa a mediació si es o no aplicable el conveni col·lectiu de treball per al Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, i molt especialment el seu article 31 als treballadors de MCS.L. que presten serveis a museus i a centres cultural:

La Comissió Arbitral entén que els efectes sobre l’àmbit personal del conveni donat que es una qüestió que afecta a la aplicació de la totalitat del conveni s’ha de resoldre mitjançat un procés de mediació i/o procés d’arbitratge de dret, no sent possible a través d’un procés d’arbitratge d’equitat.

Per tot això de conformitat amb els antecedents i fonaments d’equitat exposats, i a fi de resoldre en equitat les discrepàncies existents entre les parts, pel que fa a la qüestió a dirimir, s’emet el següent,

LAUDE ARBITRAL

ÚNIC.- L’ article 31 del conveni col·lectiu de treball per al Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, es d’aplicació als treballadors de MCS.L. que presten serveis a museus i centres culturals.

El laude únicament es podrà recórrer davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència); aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre, única i exclusivament, l’adequada matisació o esclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Joan Samso Piedrabuena

Juan José Moreira Limones González García

Jordi Ros Bove

Antonio Martínez del Hoyo