PAB 337/99

PAB 337/99

DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: la Senyora MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENTA; DON JOSÉ LUÍS SALIDO BANÚS; DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO; DOÑA CARMINA LÁZARO ALAYA, VOCALS, EN L’EXPEDIENT PAB 337/99 INT, S.L., EL DIA TRES DE DESEMBRE DE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El dia 7 d’Octubre de 1999, el Comitè d’Empresa d’INT, S.L., va presentar Escrit Introductori al tràmit de Conciliació i Mediació davant aquest Tribunal Laboral de Catalunya, que va ser registrat amb el número PCB 320/99.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori és el següent:

En l’any 1998 l’anterior Direcció de l’Empresa (Dir. Sr. SV) es va comprometre verbalment davant el Comitè d’Empresa per ascendir de categoria a les persones següents (Srs. AM, AP i FV). Posteriorment, ja en l’any 1999, es van entrar dues persones més (Srs. JS i AB) de la citada reclamació i es van agregar també a la petició de l’ascens de categoria, exposant-se en una reunió amb la Direcció de l’Empresa s/Acta nº4/1999 de data 12/5/99.

A causa de la tardança a donar una resposta per part de la Direcció de l’Empresa a aquestes peticions, cada persona afectada lliura carta de sol·licitud a aquesta, amb data 5/6/99 finalment, i a causa de les evasives de la Direcció Empresa, es decideix, a través del Comitè d’Empresa demanar mediació en aquest conflicte del Tribunal Laboral de Catalunya.


Tercer. Degudament citades les parts va ser intentada la Mediació-Conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 14 d’Octubre de 1999, concloent aquesta amb el resultat d’ACORD, en els termes que a continuació es transcriuen:

1.-Totes dues representacions se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 16 i següents del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a aquests efectes nomenen per unanimitat a la pròpia Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que ha conegut del procediment de Conciliació/Mediació.

2.- La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions es concreta en el següent:

Determinar, d’acord amb les previsions que es contenen en el Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona i les funcions desenvolupades si:

A Don JSG li correspon la categoria professional d’Oficial 1era.

A Don AMM la categoria professional d’Oficial 3era.

A Don APL la categoria professional d’Oficial 3era.

A Don ABG la categoria professional d’Oficial 1era Administratiu.

A Don FV la categoria professional d’Oficial 3era.

3.- L’arbitratge al que se sotmeten totes dues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

4.- Amb la firma de la present Acta de Conciliació/Mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es dóna per formalitzat el Conveni Arbitral.

5.- Amb el present acte de conciliació es dóna compliment al tràmit d’Audiència previst en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

6.- La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, en funció de les competències assignades pel Reglament de Funcionament, informe pericial a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del propi Tribunal, que tindrà la consideració de document intern per ús exclusiu dels membres de la pròpia Delegació, no formant part, per tant del present expedient.

7.- Totes dues representacions deixen constància expressa que el Laude Arbitral que es dicti com a conseqüència de l’arbitratge al que se sotmeten voluntària i expressament, tindrà efectes vinculants d’acord amb la legislació vigent, comprometent-se a estar i passar pel que en ell s’estableixi.

La intervenció dels tècnics que componen l’esmentada Comissió s’ajustarà als paràmetres lògics que haurien de configurar un informe pericial, sense que sigui factible, per tant, la realització d’estudis de mesurament que representin una utilització de l’esmentat servei en termes superiors als establerts, és per això, que únicament podran realitzar el seu dictamen tècnic dins dels límits pressupostaris establerts sobre això pel Patronat de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya, segons el preceptuat a l’article 16.8 del Reglament de Funcionament de Catalunya.

FONAMENTS JURÍDICS

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per conèixer i resoldre el present procediment arbitral, d’acord amb el previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de Funcionament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment Laboral.

II) D’acord amb el previst en el punt 8º de l’article 16 del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest sol·licito a la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del mateix informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió Tècnica d’Organització del Treball es va presentar en les instal·lacions de l’Empresa INT, S.L. ubicades al carrer Consell de Cent núm. 57 de la població de Terrassa el dia 28 d’Octubre passat, compareixença de la qual es va aixecar la corresponent acta en la que s’acorda prorrogar el termini d’emissió de l’informe Tècnic previst per al dia 5 de Novembre de 1999, fins al dia 30 de Novembre de 1999.

Es van presentar novament en l’Empresa el dia 26 de Novembre del present any 1.999 a fi de constatar amb les parts (Reclamants, Direcció de l’Empresa i Comitè d’Empresa) la bondat de la descripció de funcions dels cinc reclamants realitzada pels Tècnics del TLC que emeten aquest informe.
IV) Tenint present les previsions que es contenen a l’article 30, relatives a Categories Professionals, del Conveni Col·lectiu de Treball de la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.

Per tot el que antecedeix, es dicta el següent

LAUDE

A Don JSG SI li correspon la categoria professional d’Oficial 1era sol·licitada.

A Don AMM NO li correspon la categoria professional d’Oficial 3era sol·licitada.

A Don APL NO li correspon la categoria professional d’Oficial 3era sol·licitada.

A Don ABG NO li correspon la categoria professional d’Oficial 1era Administratiu sol·licitada.

A Don FV NO li correspon la categoria professional d’Oficial 3era sol·licitada.

El Laude únicament podrà recórrer-se davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar des de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

El tràmit d’aclariment faculta a qualsevol de les parts a sol·licitar de l’àrbitre o àrbitres, única i exclusivament, l’adequada matisació o aclariment d’algun dels punts continguts en el laude, sense que, en cap cas, tal facultat pugui ser utilitzada per rebatre els posicionaments reflectits en la resolució arbitral.

Montserrat Capdevila Valls
José Luís Salido Banús
Carmina Lázaro Alaya
Rafael Martínez Romero