PAB 304/97

PAB 304/97

Laude arbitral dictat el 20 de gener de 1998 per Francisco Moreno Burgos, Marisol Morales de Cano, Eduardo de Paz Fuertes i Javier Agudo LÁzaro, membres de la DelegaciÓ de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de soluciÓ al conflicte existent a l’empresa IP

Antecedents de fet

Primer. El dia 18 de novembre de 1997, el comitè d’empresa d’IP va presentar l’escrit introductori al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PCB 295/97.

Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:

«No acord amb la direcció de l’empresa sobre els temps de les tasques de l’annex 1:

A050 Cosir vistes
A100 Cosir esquenes
A400 Marcar i retallar colls
F830 Preparació butxaques
H770 Retallar butxaques
H630 Repunt adorn
G060 Cosir colzes
Q320 Cadeneta
Q340 Planxar solapes
W045 Planxar cantells
W700 Planxar solapes».

Tercer. Degudament citades les parts es va intentar la mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 26 de novembre de 1997, que conclogué amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
«Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al tràmit d’arbitratge previst en els articles 11 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, i a efectes del qual nomenen, per unanimitat, la mateixa Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya que entén del procediment de conciliació i mediació.

Segon. La qüestió a dirimir que és objecte de l’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions es concreta en el següent:

«Determinar la producció a activitat normal de les operacions que es detallen a continuació:

A050 Cosir vistes
A100 Cosir esquenes
A400 Marcar i retallar colls
F830 Preparació butxaques
H770 Retallar butxaques
H630 Repunt adorn
G060 Cosir colzes
Q320 Cadeneta
Q390 Planxar solapes
W046 i W047 Planxar cantells
W697 i W698 Planxar solapes».

Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.

Quart. Amb la signatura d’aquesta acta de conciliació i mediació que reflecteix l’acord entre les parts, es formalitza el conveni arbitral.

Cinquè. Amb aquest acte de conciliació es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

Sisè. La Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya sol·licitarà, d’acord amb les competències assignades pel Reglament de funcionament, un informe pericial a la Comissió tècnica d’organització del treball, que es considerarà document intern per a ús exclusiu dels membres de la Delegació, i no formarà part, per tant, del present expedient.

Setè. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge al qual se sotmeten voluntàriament i expressament té efectes vinculants, d’acord amb la legislació vigent, i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.»

Fonaments jurídics

I) El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament de funcionament del mateix Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de procediment laboral.

II) En virtut del previst en el punt 8è de l’article 12 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.

III) La Comissió de tècnics es va presentar a l’empresa per primera vegada el 3 de desembre de 1997 a fi d’obtenir informació de les parts sobre l’objecte de controvèrsia i establir el pla de treball, tenint en compte la programació de l’empresa.

La direcció de l’empresa va sol·licitar un període per poder especificar la metodologia del treball de les operacions sotmeses a controvèrsia.

IV) El dia 9 de desembre de 1997, es va rebre al Tribunal Laboral de Catalunya un document remès per la direcció i el comitè d’empresa d’IP, en el qual concedien a la Comissió de tècnics del Tribunal Laboral de Catalunya una ampliació en el lliurament de l’informe, fins al dia 7 de gener de 1998, perquè estaven pendents de lliurament els mètodes i temps.

Així mateix, sol·licitaven a aquest Tribunal incloure en el sotmetiment a arbitratge, l’operació “W700 Planxar solapes” per determinar la producció a activitat normal de l’operació.

Un cop constatada que la no inclusió de l’esmentada operació era degut a un error de transcripció a l’hora de fer el llistat de les operacions sotmeses a arbitratge a l’acta de conciliació i mediació, la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya acorda, per reparar aquest error, incloure aquesta operació a les qüestions sotmeses a arbitratge.

V) La direcció de l’empresa i el comitè acorden novament concedir una ampliació del termini de lliurament de l’informe per part de la Comissió de tècnics al Tribunal Laboral de Catalunya, i fixen com a data de lliurament el mateix dia 19 de gener de 1998, per la necessitat constatada de la Comissió de tècnics de dur a terme un estudi complementari.

Per tot això, es dicta el següent

Laude arbitral

La producció a activitat normal de les operacions que es detallen a continuació és la següent:

Operació

Temps normal en minutsP.H.

A050 Cosir vistes

1,6037,5

A100 Cosir esquenes

0,56107

A400 Marcar i retallar colls:

Tela llisa
Tela de ratlles
Tela de quadres

0,84
0,96
1,03
71
62,5
58

F830 Preparació de butxaques

0,9662,5

H770 Retallar butxaques

1,3544,4

H630 Repunt adorn

0,74(*)81

G060 Cosir colzes

1,5738

Q320 Cadeneta:

2 Obertures-Ratlles
S/Obertura-Ratlles

3,56
3,06
17
19,6

Q390 Planxar solapes

1,5239,5

W046 i W047 Planxar cantells

1,3245,5

W697 i W698 Planxar solapes manual

1,5937,7

W700 Planxar solapes automàtic:

S/Drap
C/Drap

1,15
1,32
52
45,5

(*) En aquest temps, no hi ha incloses les reparacions que es produeixen com a conseqüència d’errors en el treball.

El laude únicament es podrà recórrer davant dels tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o d’audiència), aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració dels drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de 7 dies hàbils a partir de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar a l’àrbitre o àrbitres l’aclariment d’algun dels seus punts.